BİR KAMPANYA DEĞERLENDİRMESİ KİTLELERLE TEMAS DEGİŞTİRİYOR
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Seçimlerde bağımsız sosyalist adaylar etrafında örülen siyasal kampanya sona erdi. Ama bu son, yeni bir çalışmanın da başlangıcı anlamına geliyor. Yaklaşık iki ayı bulan kam-panya, komünistlerin devrimci sosyalist ajitasyonu en geniş kitlelere ulaştırdığı, onlar üzerinde etkiler bıraktığı, aktivistlerin eğitildiği, kitlelerle ilişkilenişteki zaaf ve ürkekliklerini aştığı, taze kuvvetlerle buluştuğu ve saflarında değişim ve yenilenme isteği ve arzusunu daha güçlü tarzda uyandırdığı kitle çalışması ve örgütsel faaliyet bakımından zengin deneyimlerle yüklü bir süreç oldu'

Komünistlerin yıllardır dile getirdikleri kitlelerle bağ kurma, kitlelere gitme fikrinin gerçek anlamda yaşam bulduğu bir süreç yaşandı. Dar, içe dönük örgütsel siyasal pratik tarz, seçim çalışmaları sırasında önemli bir yara aldı'

Çalışma içerisinde birçok araçtan yararlanarak kitlelere gidildi. Devrimci ajitasyon ve propaganda faaliyetinin onlarca aracı birleştirilerek ulaşılan kitlelerin sıcak yaklaşımları ve sosyalizmle ilgili anlatımları ilgiyle dinlemeleri' Devrimci siyasal çalışma ve ajitasyonun kapsamı ve araçlarının birkaç bildiri, özel sayı ve afişten ibaret olmadıkları, bunların bütünlüklü kullanıldığında nasıl da etkili oldukları net olarak görüldü.

Komünistler bu çalışmayla yoksullarla, işçilerle, işsizlerle, varoş gençleriyle, kadınlarla ve Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez gibi ulus ve ulusal azınlıklarla yüz yüze geldi-ler'. Komünistler, açlık, yoksulluk, IMF politikaları ve emperyalist savaş karşıtı gibi temalar üzerinde politik bir çalışma inşa ettiler...

Ezilenler sosyalist propagandaya açık. Tek tek alanlardaki tüm seçim çalışmalarına damgasını vuran en temel öğelerden biri de sosyalizm propagandası oldu. İşçilerin, emekçilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin verili toplumsal ilişkilerde umutlarını yitirerek radikal bir değişim isteği içinde oldukları, devrim ve sosyalizm propagandasına duydukları ilgi açığa çıkarıldı. ESP'nin, işçi sınıfı ve emekçilere yönelik programını anlattığı broşür, devrimci programın anlatılması bakımından oldukça yararlı oldu. Böylelikle "bu halk adam olmaz" görüş açısının işçi sınıfı ve emekçi milyonları tanımlamadığı; esasında kitlelere güvensizlik, yabancılaşma ve kitlelerden kopuk politika yapma tarzının, apolitikliğin sonuçları olduğu yaşam içerisinde test edildi'

Araçların doğru ve etkili kullanımı. Görsel, yazınsal araçların iki ay içinde yaygın olarak kullanılması siyasi etkiyi ve ilgiyi artıran bir yan oluşturdu. Çalışmanın bağımsız adaylar etrafında örüldüğü alanların yanı sıra, başkaca iller de baştan sona afişlerle donatıldı. Yaygın bir şekilde yapılan afişlerin insanların Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nu ve bağımsız adayları tanıması bakımından bir avantaj oluşturdu. Neredeyse bildiri ve özel sayıların ulaşmadığı tek bir emekçi mahallesi kalmadı' Gazete, bir örgütlenme ve aydınlanma aracı olarak daha geniş kitlelere taşındı..

Bildiri, özel sayıların gelişigüzel değil, ev ev gezerek yoksullarla birebir ilişki içerisinde kullanılması,' kitlelerle buluşmanın gerçek anlamda aracı olmuştur'

Taze güçlerle beslenme. Yeni kitle bağları kurmak, taze güçler kazanmak, devrimci sosyalist safları beslemek, kampanyanın temel hedeflerinden biriydi. Bunda da önemli ölçüde başarılı olundu. Faaliyetin yoğunlaştırıldığı hemen her yerde yeni olanaklar yaratıldı, yeni ilişkiler kuruldu. Kampanyanın, bu yeni güçlerin ESP çalışmalarına katılımı olmadan bu derece geniş bir kapsama ulaşması sağlanamazdı'

Bir diğer olgu ise hem kampanyanın başından beri çalışmalarda yer alan hem de bu süreçte kazanılan ilişkilerin içinden çalışmalara katılan yeni aktivistlerin eğitimidir. Bu konuda da başarılı bir pratik ortaya konuldu. Bir yandan her günkü yoğun pratikler, eğitimin konusu ve aracı haline getirilirken diğer yandan da aktivistlerin siyasal eğitimi için periyodik toplantıların düzenli tarzda örgütlenmesi başarıldı.

Ve en sonu tüm bu kapsamlı ve enerjik pratik, etkin bir merkezi günlük denetim olmadan başarılamazdı. Kampanya bu bakımdan da önemli bir kazanım ve deneyim oldu.

Öncüyle kitleler arasındaki mesafenin biraz daha kısaldığı bu süreç, öncünün kitleler içinde kök salması için yeni görevleri açığa çıkardı. Komünistlerin sırtında artık daha büyük sorumluluklar var. Her kazanım yeni sorumluklular demektir. Onları korumak ve daha önemlisi ilerletmek bu yeni sorumluluğun adıdır.

"Yeni ATILIM" gazetesinin 19 Kasım 2002 tarihli sayısında yer alan bir makalenin kısaltılmış halidir.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

BİR KAMPANYA DEĞERLENDİRMESİ KİTLELERLE TEMAS DEGİŞTİRİYOR
fc Share on Twitter
 

Seçimlerde bağımsız sosyalist adaylar etrafında örülen siyasal kampanya sona erdi. Ama bu son, yeni bir çalışmanın da başlangıcı anlamına geliyor. Yaklaşık iki ayı bulan kam-panya, komünistlerin devrimci sosyalist ajitasyonu en geniş kitlelere ulaştırdığı, onlar üzerinde etkiler bıraktığı, aktivistlerin eğitildiği, kitlelerle ilişkilenişteki zaaf ve ürkekliklerini aştığı, taze kuvvetlerle buluştuğu ve saflarında değişim ve yenilenme isteği ve arzusunu daha güçlü tarzda uyandırdığı kitle çalışması ve örgütsel faaliyet bakımından zengin deneyimlerle yüklü bir süreç oldu'

Komünistlerin yıllardır dile getirdikleri kitlelerle bağ kurma, kitlelere gitme fikrinin gerçek anlamda yaşam bulduğu bir süreç yaşandı. Dar, içe dönük örgütsel siyasal pratik tarz, seçim çalışmaları sırasında önemli bir yara aldı'

Çalışma içerisinde birçok araçtan yararlanarak kitlelere gidildi. Devrimci ajitasyon ve propaganda faaliyetinin onlarca aracı birleştirilerek ulaşılan kitlelerin sıcak yaklaşımları ve sosyalizmle ilgili anlatımları ilgiyle dinlemeleri' Devrimci siyasal çalışma ve ajitasyonun kapsamı ve araçlarının birkaç bildiri, özel sayı ve afişten ibaret olmadıkları, bunların bütünlüklü kullanıldığında nasıl da etkili oldukları net olarak görüldü.

Komünistler bu çalışmayla yoksullarla, işçilerle, işsizlerle, varoş gençleriyle, kadınlarla ve Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez gibi ulus ve ulusal azınlıklarla yüz yüze geldi-ler'. Komünistler, açlık, yoksulluk, IMF politikaları ve emperyalist savaş karşıtı gibi temalar üzerinde politik bir çalışma inşa ettiler...

Ezilenler sosyalist propagandaya açık. Tek tek alanlardaki tüm seçim çalışmalarına damgasını vuran en temel öğelerden biri de sosyalizm propagandası oldu. İşçilerin, emekçilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin verili toplumsal ilişkilerde umutlarını yitirerek radikal bir değişim isteği içinde oldukları, devrim ve sosyalizm propagandasına duydukları ilgi açığa çıkarıldı. ESP'nin, işçi sınıfı ve emekçilere yönelik programını anlattığı broşür, devrimci programın anlatılması bakımından oldukça yararlı oldu. Böylelikle "bu halk adam olmaz" görüş açısının işçi sınıfı ve emekçi milyonları tanımlamadığı; esasında kitlelere güvensizlik, yabancılaşma ve kitlelerden kopuk politika yapma tarzının, apolitikliğin sonuçları olduğu yaşam içerisinde test edildi'

Araçların doğru ve etkili kullanımı. Görsel, yazınsal araçların iki ay içinde yaygın olarak kullanılması siyasi etkiyi ve ilgiyi artıran bir yan oluşturdu. Çalışmanın bağımsız adaylar etrafında örüldüğü alanların yanı sıra, başkaca iller de baştan sona afişlerle donatıldı. Yaygın bir şekilde yapılan afişlerin insanların Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nu ve bağımsız adayları tanıması bakımından bir avantaj oluşturdu. Neredeyse bildiri ve özel sayıların ulaşmadığı tek bir emekçi mahallesi kalmadı' Gazete, bir örgütlenme ve aydınlanma aracı olarak daha geniş kitlelere taşındı..

Bildiri, özel sayıların gelişigüzel değil, ev ev gezerek yoksullarla birebir ilişki içerisinde kullanılması,' kitlelerle buluşmanın gerçek anlamda aracı olmuştur'

Taze güçlerle beslenme. Yeni kitle bağları kurmak, taze güçler kazanmak, devrimci sosyalist safları beslemek, kampanyanın temel hedeflerinden biriydi. Bunda da önemli ölçüde başarılı olundu. Faaliyetin yoğunlaştırıldığı hemen her yerde yeni olanaklar yaratıldı, yeni ilişkiler kuruldu. Kampanyanın, bu yeni güçlerin ESP çalışmalarına katılımı olmadan bu derece geniş bir kapsama ulaşması sağlanamazdı'

Bir diğer olgu ise hem kampanyanın başından beri çalışmalarda yer alan hem de bu süreçte kazanılan ilişkilerin içinden çalışmalara katılan yeni aktivistlerin eğitimidir. Bu konuda da başarılı bir pratik ortaya konuldu. Bir yandan her günkü yoğun pratikler, eğitimin konusu ve aracı haline getirilirken diğer yandan da aktivistlerin siyasal eğitimi için periyodik toplantıların düzenli tarzda örgütlenmesi başarıldı.

Ve en sonu tüm bu kapsamlı ve enerjik pratik, etkin bir merkezi günlük denetim olmadan başarılamazdı. Kampanya bu bakımdan da önemli bir kazanım ve deneyim oldu.

Öncüyle kitleler arasındaki mesafenin biraz daha kısaldığı bu süreç, öncünün kitleler içinde kök salması için yeni görevleri açığa çıkardı. Komünistlerin sırtında artık daha büyük sorumluluklar var. Her kazanım yeni sorumluklular demektir. Onları korumak ve daha önemlisi ilerletmek bu yeni sorumluluğun adıdır.

"Yeni ATILIM" gazetesinin 19 Kasım 2002 tarihli sayısında yer alan bir makalenin kısaltılmış halidir.