YEGANE ALTERNATİF SOSYALİZMDİR!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

İlk Dünya Sosyal Forumundan dört sene sonra Almanya Sosyal Forumu gerçekleşti-riliyor. "Porto Alegre Şartı" temelinde gerçekleştirilen bu sosyal forumda "iş dünyası ve insan onuru, küreselleşme ve Almanya'nın dünyadaki rolü, insan hakları ve siyasal katılım ve yaşamaya değer bir dünyabaşka türlü yaşamak" çerçevesinde işçi sınıfı ve emekçi yığınları doğrudan ilgilendiren sorunlara çözüm aranacağı belirtiliyor.

Almanya dışındaki sosyal forumlarda olduğu gibi bu sosyal forumda da "küreselleşmeye eleştirel yaklaşan hareketin farklı kesimleri" bir araya gelmekte ve tespit ettikleri konular üzerine tartışmaktadırlar.

Sosyal foruma davette Almanya'da uygulanan "reformlar"ın işsizliğe, yoksulluğa neden olduğundan, "neoliberal küreselleşme"nin zengin ülkeleri daha da zenginleştirdiğinden, "güney yarımküresinde" insanları daha da yoksullaştırdığından, "ekonomik çıkarların daha ziyade savaşlarla" gerçekleştirildiğinden, sermayenin özgür hareketi önündeki engeller tamamen kaldırılırken, Avrupa'nın, göçmenlerden korunmak için "kaleye" dönüştürüldüğünden vb. bahsedilmektedir.

Almanya Sosyal Forumu, stratejiler ve örgütlenme biçimleri üzerine tartışmayı ve neoliberalizme karşı olan hareketleri "bir parça" ilerletmeyi amaçlıyor. Katılanları bağlayan karar almamak sosyal forum ilkesi olduğu için bunu "karar almadan" yapmaya çalışıyor! Almanya Sosyal Forumu, "Hartz-Yasalarına karşı direnişteki yenilgiyi analiz etmek" istiyor.

Gündemleştirilen sorunların çözümü için çaba söz konusu olduğunda Almanya Sosyal Forumu, şimdiye kadar gerçekleştirilmiş diğer bütün sosyal forumlardan ne daha fazla, ne de daha az iddialı: Almanya Sosyal Forumu da, "sosyal forumun yeni metodolojisine" göre hareket edeceğini açıklıyor. Yani; siyasal partileri dışlamak ve neoliberalizme muhalifler olarak kendi aralarında ortak stratejiler ve eylem önerileri geliştirmek için tartışmak ve mevcut dağınıklığın aşılması için çaba harcamak!

Sosyal forum, somutta da Almanya Sosyal Forumu çerçevesinde bir araya gelen "neoliberalizm karşıtı" hareketlerin sorunu ne?

Özellikle Sovyetler Birliği ve Revizyonist Bloğun dağılmasından sonraki sermaye hareketinin uluslararasılaşması, emperyalist burjuvazi tarafından insanlık tarihinde yeni bir gelişme, "küreselleşme çağı" olarak tanımlandı. Aslında kapitalizmin varlığından bu yana var olan bu süreç, sermayenin emperyalist uluslararasılaşmasının son yıllardaki gelişmesinden başka bir şeyi ifade etmiyor.

Emperyalist küreselleşme, her şeyin tekelci sermayenin çıkarlarına hizmet edecek hale getirilmesi önündeki bütün engellerin yıkılması demektir: Ulusal pazarlar yıkılmalıdır, sermayenin gerekli gördüğü her şey mutlaka özelleşti-rilmelidir. Sermayenin çıkarları gerekli görüyorsa, stratejik bölgeler, hammadde kaynakları, emperyalist küreselleşmeye bir şekilde direnen, karşı gelen ülkeler işgal edilmelidir. "Uluslararası terörizme karşı mücadele" adı altında demokrasi ve özgürlük hareketleri, antiemperyalist direnişler bastırılmalı, devrimci ve komünist örgütler dağıtılmalıdır.

Emperyalist küreselleşmenin dizginsiz hareketi, sonuçta "sosyal devlet" savunucularının, reformistlerin ve pasifistlerin de örgütlenmesini ve emperyalist küreselleşmenin "aşırılıkları"na karşı mücadele etmeye başlamalarını beraberinde getirmiştir. "Hareketlerin hareketi" denen sosyal forum hareketi böyle doğmuş ve bugün dünya işçi sınıfının, emekçi yığınlarının ve ezilen halkların ve ulusların karşı karşıya kaldıkları sorunlara; yoğunlaştırılmış sömürüye, işsizliğe, yoksullaştırılmaya, talana, emperyalist savaşa, müdahaleye ve tehditlere karşı mücadeleye "sosyal devlet"e özlemi ifade eden bir perspektifle müdahale etmeye çalışmaktadır.

Alternatif olarak öne sürülen nedir ve nasıl gerçekleştirilmek isteniyor?

Alternatif olarak öne sürülen Dühring'in şu ekonomi anlayışından başka bir şey değildir: Kapitalist üretim biçimi oldukça iyidir, kalmalıdır, ama dağıtım sistemi kötüdür, değiştirilmelidir! Bu anlayış, sosyal forum hareketinin temel perspektifini oluşturmaktadır. Bu anlayışa göre dağıtım adaletli yapılırsa insanların sokağa çıkması için bir neden kalmaz! "Hareketlerin hareketi, "başka bir dünya mümkündür"ü böyle anlıyor. "Başka bir dünya mümkündür" derken kapitalizm koşullarında adaletli dağıtımı savunuyor ve bu anlamda da mücadelesini emperya-list küreselleşmenin "aşırılıkları"na karşı mücadele ile sınırlıyor ve bu "aşırılıklar"ından arındırılmış kapitalizmi savunuyor.

Almanya Sosyal Forumunun gündemleştirdiği sorunlar, kapitalist üretim biçiminin, sermaye hareketinin iç çelişkilerinden kaynaklanmaktadır ve bu sorunların nesnel nedenleri ortadan kalkmadıkça çözümleri de olanaklı değildir.

Almanya'nın dünyadaki konumu, "küreselleşme", emperyalistler arası rekabetten bağımsız olarak ele alınamaz. Keza işsizlik, Agenda 2010, Hartz-Yasaları, neoliberal saldırılardan, dolayısıyla Alman tekelci sermayesini güçlendirme anlayışından bağımsız olarak ele alınamaz.

Bu sorunların çözümü için "sosyal forumun yeni metodolojisine" göre hareket etmekten öte bir şey önerilmiyor. Yani, örgütsüzlük, siyasal partileri; siyasal örgütleri sosyal forumdan dışlamak, bolca tartışmak, ama karar almamak, neoliberal "aşırılıklar"ından arındırılmış kapitalizmi; sosyal devleti kutsamak ve geleceğe umutla bakan insanları ideolojisizleştirmek, örgütsüzleştirmek ve reformizme mahkum etmek.

Almanya'da Hartz-Yasalarında ifadesini bulan neoliberal saldırılara karşı mücadele, Almanya Sosyal Forumunun en önde gelen sorunlarından birisidir. Oysa, Almanya Sosyal Forumu, sokağı protesto alanına çeviren işçi sınıfı ve emekçi yığınların yanında etkili yer almadı. Neoliberal saldırılara karşı 2004 yılında büyüyen işçi ve emekçi dalgası hareketinin yeterince içinde görünmedi.

Emperyalist savaşa; Amerikan emperyalizminin Irak'ı işgaline, emperyalist tehdit ve saldırganlığa karşı mücadelede açık ve gizli olarak ABD'ye karşı Alman emperyalizminin veya da AB'nin yanında yer alınarak antiemperyalist mücadele sürdürülemez. Bu yanılsamalı düşünce ve eylem tarzı, Almanya'da oldukça yaygındır. Bu yanılsamalı anlayışı, Irak işgali-nin birinci ve ikinci yıldönümlerinde sokakların boş olmasında gördük. Oysa antiemperyalist mücadele, bütün emperyalist güçlere, sömürgeciliğe, saldırganlığa ve tahakküme karşı bir mücadeledir. Ve antiemperyalist mücadele ile neoliberal saldırılara karşı mücadele birbirinden ayrılamaz.

Almanya Sosyal Forumu, Fransa ve Hollanda'da referandumlar sonucu reddedilen ve sonra da AB tarafından şimdilik rafa kaldırılan AB-Anayasası üzerine, AB'nin krizi üzerine hangi çözümleri öngörüyor? Erken seçimle yüz yüze gelmiş, siyasal kriz içinde olan Almanya'da işçi sınıfı ve emekçi yığınlara hangi alternatifleri sunuyor?

Emperyalist küreselleşmenin, kapitalist sistemin ve "sosyal devlet"in de yegane alterna-tifi sosyalizmdir. Sadece Almanya Sosyal Forumunda değil, genel olarak bütün sosyal forumlarda gündemleştirilen bütün sorunlar, ancak ve ancak sosyalizm perspektifi ile ele alınarak çözülebilirler.

 

Evet, "başka bir dünya mümkündür"!

Bu dünya sosyalizmdir ve bu dünyanın yaratılması için: Emperyalist küreselleşmeye, neoliberal saldırılara karşı olan ve sosyal forumlara gelen işçi ve emekçilerin, işçi sınıfının ideolojisi olan Marksizm-Leninizm temelinde örgütlenmesi gerekmektedir. Örgütlenme, partileşme ve proletaryanın davasını savunmaya hizmet etmeyen anlayışlar, emperyalist savaşa, işgale ve saldırganlığa karşı mücadeleyi, neoliberal saldırılara karşı mücadeleyle birleştirmeyen anlayışlar, Avrupa'da gelişen ırkçılığa ve faşist harekete karşı mücadeleyi yerli ve göçmen işçi ve emekçileri birlikte örgütlemeye hizmet etmeyen anlayışlar, kapitalist sistemi yıkmayı hedeflemeyen anlayışlar pasifizm ve reformizm üretmektedir. İşçi sınıfı ve emekçilerin kurtuluşu, bu pasifist ve reformist anlayışların aşılarak, kapitalist sistemi yıkmak ve sosyalizmi kurmakla mümkündür.

Partimiz, başka bir dünyanın, diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da yerli ve göçmen işçilerin birlikte sosyalizm için mücadelesiyle olanaklı olduğunu savunmakta ve bunun için mücadele etmektedir.

 

 

YEGANE ALTERNATİF SOSYALİZMDİR!

 

Özel Sayı 11 / Temmuz 2005


 

Arşiv

 

2014
Ekim
2011
Ekim
2009
Haziran Mart
2008
Eylül
2007
Mayıs Ocak
2006
Mayıs Ocak
2005
Kasım Temmuz
Mart
2004
Ekim Temmuz
Haziran Mart
Ocak
2003
Kasım Haziran
Mayıs Şubat
Haziran

 

YEGANE ALTERNATİF SOSYALİZMDİR!
fc Share on Twitter
 

İlk Dünya Sosyal Forumundan dört sene sonra Almanya Sosyal Forumu gerçekleşti-riliyor. "Porto Alegre Şartı" temelinde gerçekleştirilen bu sosyal forumda "iş dünyası ve insan onuru, küreselleşme ve Almanya'nın dünyadaki rolü, insan hakları ve siyasal katılım ve yaşamaya değer bir dünyabaşka türlü yaşamak" çerçevesinde işçi sınıfı ve emekçi yığınları doğrudan ilgilendiren sorunlara çözüm aranacağı belirtiliyor.

Almanya dışındaki sosyal forumlarda olduğu gibi bu sosyal forumda da "küreselleşmeye eleştirel yaklaşan hareketin farklı kesimleri" bir araya gelmekte ve tespit ettikleri konular üzerine tartışmaktadırlar.

Sosyal foruma davette Almanya'da uygulanan "reformlar"ın işsizliğe, yoksulluğa neden olduğundan, "neoliberal küreselleşme"nin zengin ülkeleri daha da zenginleştirdiğinden, "güney yarımküresinde" insanları daha da yoksullaştırdığından, "ekonomik çıkarların daha ziyade savaşlarla" gerçekleştirildiğinden, sermayenin özgür hareketi önündeki engeller tamamen kaldırılırken, Avrupa'nın, göçmenlerden korunmak için "kaleye" dönüştürüldüğünden vb. bahsedilmektedir.

Almanya Sosyal Forumu, stratejiler ve örgütlenme biçimleri üzerine tartışmayı ve neoliberalizme karşı olan hareketleri "bir parça" ilerletmeyi amaçlıyor. Katılanları bağlayan karar almamak sosyal forum ilkesi olduğu için bunu "karar almadan" yapmaya çalışıyor! Almanya Sosyal Forumu, "Hartz-Yasalarına karşı direnişteki yenilgiyi analiz etmek" istiyor.

Gündemleştirilen sorunların çözümü için çaba söz konusu olduğunda Almanya Sosyal Forumu, şimdiye kadar gerçekleştirilmiş diğer bütün sosyal forumlardan ne daha fazla, ne de daha az iddialı: Almanya Sosyal Forumu da, "sosyal forumun yeni metodolojisine" göre hareket edeceğini açıklıyor. Yani; siyasal partileri dışlamak ve neoliberalizme muhalifler olarak kendi aralarında ortak stratejiler ve eylem önerileri geliştirmek için tartışmak ve mevcut dağınıklığın aşılması için çaba harcamak!

Sosyal forum, somutta da Almanya Sosyal Forumu çerçevesinde bir araya gelen "neoliberalizm karşıtı" hareketlerin sorunu ne?

Özellikle Sovyetler Birliği ve Revizyonist Bloğun dağılmasından sonraki sermaye hareketinin uluslararasılaşması, emperyalist burjuvazi tarafından insanlık tarihinde yeni bir gelişme, "küreselleşme çağı" olarak tanımlandı. Aslında kapitalizmin varlığından bu yana var olan bu süreç, sermayenin emperyalist uluslararasılaşmasının son yıllardaki gelişmesinden başka bir şeyi ifade etmiyor.

Emperyalist küreselleşme, her şeyin tekelci sermayenin çıkarlarına hizmet edecek hale getirilmesi önündeki bütün engellerin yıkılması demektir: Ulusal pazarlar yıkılmalıdır, sermayenin gerekli gördüğü her şey mutlaka özelleşti-rilmelidir. Sermayenin çıkarları gerekli görüyorsa, stratejik bölgeler, hammadde kaynakları, emperyalist küreselleşmeye bir şekilde direnen, karşı gelen ülkeler işgal edilmelidir. "Uluslararası terörizme karşı mücadele" adı altında demokrasi ve özgürlük hareketleri, antiemperyalist direnişler bastırılmalı, devrimci ve komünist örgütler dağıtılmalıdır.

Emperyalist küreselleşmenin dizginsiz hareketi, sonuçta "sosyal devlet" savunucularının, reformistlerin ve pasifistlerin de örgütlenmesini ve emperyalist küreselleşmenin "aşırılıkları"na karşı mücadele etmeye başlamalarını beraberinde getirmiştir. "Hareketlerin hareketi" denen sosyal forum hareketi böyle doğmuş ve bugün dünya işçi sınıfının, emekçi yığınlarının ve ezilen halkların ve ulusların karşı karşıya kaldıkları sorunlara; yoğunlaştırılmış sömürüye, işsizliğe, yoksullaştırılmaya, talana, emperyalist savaşa, müdahaleye ve tehditlere karşı mücadeleye "sosyal devlet"e özlemi ifade eden bir perspektifle müdahale etmeye çalışmaktadır.

Alternatif olarak öne sürülen nedir ve nasıl gerçekleştirilmek isteniyor?

Alternatif olarak öne sürülen Dühring'in şu ekonomi anlayışından başka bir şey değildir: Kapitalist üretim biçimi oldukça iyidir, kalmalıdır, ama dağıtım sistemi kötüdür, değiştirilmelidir! Bu anlayış, sosyal forum hareketinin temel perspektifini oluşturmaktadır. Bu anlayışa göre dağıtım adaletli yapılırsa insanların sokağa çıkması için bir neden kalmaz! "Hareketlerin hareketi, "başka bir dünya mümkündür"ü böyle anlıyor. "Başka bir dünya mümkündür" derken kapitalizm koşullarında adaletli dağıtımı savunuyor ve bu anlamda da mücadelesini emperya-list küreselleşmenin "aşırılıkları"na karşı mücadele ile sınırlıyor ve bu "aşırılıklar"ından arındırılmış kapitalizmi savunuyor.

Almanya Sosyal Forumunun gündemleştirdiği sorunlar, kapitalist üretim biçiminin, sermaye hareketinin iç çelişkilerinden kaynaklanmaktadır ve bu sorunların nesnel nedenleri ortadan kalkmadıkça çözümleri de olanaklı değildir.

Almanya'nın dünyadaki konumu, "küreselleşme", emperyalistler arası rekabetten bağımsız olarak ele alınamaz. Keza işsizlik, Agenda 2010, Hartz-Yasaları, neoliberal saldırılardan, dolayısıyla Alman tekelci sermayesini güçlendirme anlayışından bağımsız olarak ele alınamaz.

Bu sorunların çözümü için "sosyal forumun yeni metodolojisine" göre hareket etmekten öte bir şey önerilmiyor. Yani, örgütsüzlük, siyasal partileri; siyasal örgütleri sosyal forumdan dışlamak, bolca tartışmak, ama karar almamak, neoliberal "aşırılıklar"ından arındırılmış kapitalizmi; sosyal devleti kutsamak ve geleceğe umutla bakan insanları ideolojisizleştirmek, örgütsüzleştirmek ve reformizme mahkum etmek.

Almanya'da Hartz-Yasalarında ifadesini bulan neoliberal saldırılara karşı mücadele, Almanya Sosyal Forumunun en önde gelen sorunlarından birisidir. Oysa, Almanya Sosyal Forumu, sokağı protesto alanına çeviren işçi sınıfı ve emekçi yığınların yanında etkili yer almadı. Neoliberal saldırılara karşı 2004 yılında büyüyen işçi ve emekçi dalgası hareketinin yeterince içinde görünmedi.

Emperyalist savaşa; Amerikan emperyalizminin Irak'ı işgaline, emperyalist tehdit ve saldırganlığa karşı mücadelede açık ve gizli olarak ABD'ye karşı Alman emperyalizminin veya da AB'nin yanında yer alınarak antiemperyalist mücadele sürdürülemez. Bu yanılsamalı düşünce ve eylem tarzı, Almanya'da oldukça yaygındır. Bu yanılsamalı anlayışı, Irak işgali-nin birinci ve ikinci yıldönümlerinde sokakların boş olmasında gördük. Oysa antiemperyalist mücadele, bütün emperyalist güçlere, sömürgeciliğe, saldırganlığa ve tahakküme karşı bir mücadeledir. Ve antiemperyalist mücadele ile neoliberal saldırılara karşı mücadele birbirinden ayrılamaz.

Almanya Sosyal Forumu, Fransa ve Hollanda'da referandumlar sonucu reddedilen ve sonra da AB tarafından şimdilik rafa kaldırılan AB-Anayasası üzerine, AB'nin krizi üzerine hangi çözümleri öngörüyor? Erken seçimle yüz yüze gelmiş, siyasal kriz içinde olan Almanya'da işçi sınıfı ve emekçi yığınlara hangi alternatifleri sunuyor?

Emperyalist küreselleşmenin, kapitalist sistemin ve "sosyal devlet"in de yegane alterna-tifi sosyalizmdir. Sadece Almanya Sosyal Forumunda değil, genel olarak bütün sosyal forumlarda gündemleştirilen bütün sorunlar, ancak ve ancak sosyalizm perspektifi ile ele alınarak çözülebilirler.

 

Evet, "başka bir dünya mümkündür"!

Bu dünya sosyalizmdir ve bu dünyanın yaratılması için: Emperyalist küreselleşmeye, neoliberal saldırılara karşı olan ve sosyal forumlara gelen işçi ve emekçilerin, işçi sınıfının ideolojisi olan Marksizm-Leninizm temelinde örgütlenmesi gerekmektedir. Örgütlenme, partileşme ve proletaryanın davasını savunmaya hizmet etmeyen anlayışlar, emperyalist savaşa, işgale ve saldırganlığa karşı mücadeleyi, neoliberal saldırılara karşı mücadeleyle birleştirmeyen anlayışlar, Avrupa'da gelişen ırkçılığa ve faşist harekete karşı mücadeleyi yerli ve göçmen işçi ve emekçileri birlikte örgütlemeye hizmet etmeyen anlayışlar, kapitalist sistemi yıkmayı hedeflemeyen anlayışlar pasifizm ve reformizm üretmektedir. İşçi sınıfı ve emekçilerin kurtuluşu, bu pasifist ve reformist anlayışların aşılarak, kapitalist sistemi yıkmak ve sosyalizmi kurmakla mümkündür.

Partimiz, başka bir dünyanın, diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da yerli ve göçmen işçilerin birlikte sosyalizm için mücadelesiyle olanaklı olduğunu savunmakta ve bunun için mücadele etmektedir.

 

 

YEGANE ALTERNATİF SOSYALİZMDİR!