Devrimin Feda Bölüğü 25. Savaş Yılında Yine Genç Yine Boyun Eğmez! İşçi-Emekçi Meclisleri İktidarı Ve Sosyalizm İçin Savaşımı Yükseltelim!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

Kardeşler!


25. savaşım yılını kutlayan partimiz, dünya karşıdevriminin mutlak bir zafer ilan ettiği yıllarda kuruldu. Dünya burjuvazisi, artık sömürenler hep sömürecek, sömürülenler hep sömürülecek diye nara atıyordu. Yerkürenin bu asalak, sömürücü ve zalim egemenlerine göre, artık zenginler hep zengin, yoksullar hep yoksul kalacaktı. Ezenler hep ezecek, ezilenler hep ezilecekti. Yeryüzü, işçiler, kadınlar, fakirler, kent emekçileri, köylüler, halk gençliği, ezilen halklar, ezilen inanışlar için sonsuz bir cehennem olacaktı. ABD jandarmalığında yeni bir dünya düzeni kurulacak, bu yeni dünya düzeninde, işçiler ve ezilenler seslerini çıkarmaya, onur ve özgürlükleri için, yeni bir hayat ve yeni bir yeryüzü için savaşmaya cesaret edemeyecekti. İdeolojiler ölmüş, tarih bitmişti!
10 Eylül 1994'te kuruluşunu ilan eden MLKP, dönemin koşulları altında dünya burjuvazisine bir meydan okuyuş, onun tüm bu yalan ve demagojilerine, yok etme tehditlerine verilen komünist bir cevaptı. Kapitalizmin sömürü ve zulüm dünyasına duyulan haklı ve insani nefretin haykırılmasıydı. Yerkürenin değişik köşelerinde özgürlük ve sosyalizm özlemiyle mücadele yürütenlere coşkulu bir kardeşlik eliydi. Dünya işçi sınıfının devrimci eyleminde kazanılmış yeni bir kızıl mevziydi.


Kardeşler!


Birlik devriminin zaferiyle kuruluşunu ilan eden MLKP, 90'lı yılların ilk yarısında devrim mücadelesini sınır tanımaz bir faşist terörle, işkenceyle ve çeşitli kontrgerilla yöntemleriyle ezmeye odaklanmış; komünist ve devrimcileri burjuva yasalcılığa zorlayan faşist diktatörlüğe açık, cüretli bir meydan okumaydı. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da hüküm süren kapitalist sömürü düzenine ve inkarcı sömürgeciliğe vurulmuş bir darbeydi. Daha donanımlı, daha güçlü, daha etkili bir savaşımın yürütüleceğinin ilanıydı. Tasfiyeciliğe karşı kurulmuş güçlü bir barikat, adanmışlığın, feda ruhunun, ölümsüzlerin ideallerine bağlılığın yeni bir düzeyine sıçrayıştı.


Kardeşler!


MLKP, emekçi solu, 1974 sonrası devrimci hareketi egemenliği altına alan grupçuluk ve ilkesiz ayrılıkçılıktan kopuşa çağıran bir hamle, bir zihniyet devrimiydi. "Devrim", "parti", "siyasi önderlik ve siyasi mücadele anlayışı, tarzı", "strateji", "birleşik cephe", "enternasyonalizm", "kadın özgürlük mücadelesi", "teori ve teorik üretim" konularında verili kavrayış ve birikimin derinleştirilmesi ya da kopuş içinde yeniden oluşturulmasıydı. MLKP, şovenizme ve sosyal şovenizme karşı bir dalgakırandı. Enternasyonalizm ile sosyalist yurtseverliğin yoldaşlaşmasının, birleşik devrimin bayrağıydı. Marksist leninist bir öncü olma, devrimi örgütleme iddiasıydı. Dünya komünistlerini Ekim devriminin açtığı yoldan yürümeye, yeni bir komünist enternasyonal kurmaya, "tartışma ihtiyacı duyulan tüm temel sorunları birlikte tartışmaya" coşkulu bir davetti.


Kardeşler!


Düşmanın aralıksız saldırıları, ödenen ağır bedeller, işçi sınıfının ve halkın faşist terör altında dönem dönem uzun süren suskunluğu, tasfiyecilik salgını, kendi eylemindeki zayıflıklar, başarısız anlar ve süreçler, MLKP'nin iradesini kıramadı. Onun kendini daha güçlü tarzda üretmesini engelleyemedi.
MLKP, savaşımının 25 yıllık akışı içinde, 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyıl şartlarında yetersiz kalan, illegalitenin eski yöntem, teknik ve tarzıyla kopuşmakta ağır kaldığı, önderliğini koruyamadığı, leninist parti modelini yeni koşullara cevap verecek yönde geliştirecek yapısal dönüşüm adımlarında geciktiği, politik mücadele tarzını zayıflattığı, taktiklerini yetkinlikle uygulayamadığı anlar, süreçler yaşadı. Fakat bunlar onun, çizgi sürekliliğini ve örgütsel sürekliliğini kazanma iradesini, sınırlarını aşma perpektif ve azmini, devrimci görevlerini kavrama yeteneğini darbeleyemedi. Düzeyi ve konusu ne olursa olsun, "yenilgiye yenilmek yok" şiarını rehber edinmiş bir parti olarak, başarısızlıklarını ve yetersizliklerini ferah biçimde ortaya koyma ve duruma meydan okuma yolundan ilerledi. Eleştiri-özeleştiri kurumunu işleterek ve devrimci iradesiyle bunların üstesinden geldi.
MLKP, 10 Eylül 1994'ten 10 Eylül 2019'a, işçi sınıfının ve ezilenlerin sorunlarını, taleplerini, özlemlerini gündemleştiren bir hatta savaşım yürüttü. Mücadelenin ön saflarında mevzilendi. Feda ruhuyla savaştı. İşçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşu uğruna, özgür ajitasyon-propaganda çalışmalarında, düşmanın gözaltında kaybetme saldırılarında, savaş hazırlıklarında, 1 Mayıs alanlarında, Avrupa sokaklarında, ölüm oruçlarında, işkencehanelerde, devrimci hücumlarda, sokak çatışmalarında, kuşatılmış üslerde, dağlarda, Ankara Garı'nda, Suruç'ta, Rojava ve Medya Savunma Alanları'ndaki savaş cephelerinde kanını döktü. Gaziler verdi. Binlerce militanı, taraftarı, sempatizanı işkencelerden, hapishanelerden geçti. Ve bütün bu ateş altında yürüyüşte düşmandan hesap sordu, bedel ödetti. Zindanları birer direniş mevzisine ve devrimci eğitim okuluna, mahkemeleri, faşizmin, inkarcı sömürgeciliğin, kapitalizmin teşhiri, özgürlük ve sosyalizmin, öncünün ve mücadelesinin propaganda imkanına dönüştürdü.
Kendini var ettiği ve onu sınavdan geçiren 25 yıl gösterdi ki, MLKP marksist-leninist bir öncüdür. Devrimcidir. Yenilenme gücüne sahiptir. Halk sevgisiyle doludur. Ölümsüzlerde simgelenen ideallere sımsıkı bağlıdır. Savaşma irade ve azmini yeniden ve yeniden üretme yeteneğindedir. Umudu ve geleceğe inancı dipdiridir. İki ülke gerçeğini özümsemiş, Türk ve Kürt uluslarından ve değişik ulusal topluluklardan işçi sınıfının birleşik örgütlü müfrezesidir. Halkların eşitliğinin bayraktarıdır. Gittikçe büyüyen, yetkinleşen bir kadın devrimi gücüdür. Lgbti+'lar üzerindeki insanlık dışı baskı ve zulme dur deme kararlılığıdır. Kapitalizmin, doğal ve tarihi çevreyi tahrip etmesine, yıkmasına, yerküreyi gelecek kuşakların elinden çalmasına karşı mücadele siperidir. Dünya devrimi perspektifine sıkıca bağlı bir enternasyonalist, dünya proletaryasının komünist ordularından biridir.
Bütün bunlar, MLKP'nin teorik görüşlerinde, çizgisinde, 6. Kongre'sinde en yetkin biçimini alan program ve tüzüğünde somuttur. Ve kuşkusuz en önemlisi, asıl denek taşı olan pratiğinde, eyleminde test edilmiş, sınanmıştır.


Kardeşler!


MLKP, politik savaşımın yasal ve yasadışı, barışçı ve kitle şiddetine dayalı, silahsız ve silahlı biçimlerini kaynaştırma, mücadele biçim ve araçlarının birbirini bütünlemesi hattında savaşım yürüttü. Yüzü içe, partiye değil, kitlelere, onların sorunlarına, taleplerine, özlemlerine dönük oldu.
Gazi ayaklanması. Gezi Haziran ayaklanması. 6-8 Ekim Kobanê serhildanı. Rojava devrimi. Kayıplar kampanyası. Sultanbeyli baskını. Nato İstanbul toplantısına karşı kampanya. Kobanê'nin yeniden inşası kampanyası. Sivil faşist çetelere karşı kampanyalar. Özyönetim direnişlerini sahiplenme eylemleri, Nusaybin özyönetim direnişi içinde yer alma pratiği. Canlı kalkan, anadilde eğitim, eşit, adil, demokratik barış kampanyaları. İşçi grev ve direnişlerinin, işyeri işgallerinin başarısı için kampanyalar. İş cinayetlerine karşı kampanyalar. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı kampanyalar. Özsavunma yapan tutsak kadınların serbest bırakılması eylemleri. İşçilere dayatılan, kadınlara dayatılan yeni kölelik yasalarına karşı kampanyalar. Sel baskınına uğrayan, deprem yıkıntıları altında kalan emekçilerle, yoksullarla dayanışma kampanyaları. Söz, basın, örgütlenme, toplantı ve eylem özgürlüğüyle bağlı demokratik hakların genişletilmesi kampanyaları. Zam-vergi soygununa karşı kampanyalar. Semtlerdeki fiziki, ruhsal ve ideolojik çürütme çetelerine karşı kampanyalar. Öğrenci gençliğin lise ve üniversitelerdeki değişik taleplere dayalı kampanya ve eylemleri. Gecekondu yıkımlarına karşı direnişler, barikat savaşları. Alevi inanışına eşitlik ve tek tek Alevi taleplerinin kabul edilmesi eylemleri. Doğal ve tarihi çevreye dönük kapitalist saldırılara karşı eylemler. 1 Mayıs'lar. YÖK'e karşı sokak çatışmaları. Seçim kampanyaları. Zindanlarda barikat eylemleri. Zindanlardan sokaklara taşan süresiz açlık grevi direnişleri ve ölüm orucu saldırıları. Ölümsüzlerin uğurlanması eylemleri. Ve işçi sınıfının, ezilenlerin tek tek politik, ekonomik, akademik sorunları, talepleri temelinde durdurak bilmeyen irili ufaklı yüzlerce politik pratik.
MLKP, grupçuluk ve ilkesiz ayrılıkçılık karşısında kazandığı ve ikinci bir örneği hala yaratılamayan birlik devrimi adımı gibi, bu 25 yıllık dönemde, birleşik cephe konusunda da, somut koşullardan ve ihtiyaçlardan hareket eden görüşler geliştirdi. Eylem birlikleri ve güç birlikleri konusundaki kararlılığını, birleşik demokratik cephenin ve birleşik devrimci cephenin kurulması çabalarıyla birleştirdi. Pratik olarak gündeme girdiğinde, birleşik demokratik cephe ve birleşik devrimci cephe adımlarının en ön saflarında yer aldı. Her iki cephenin gelişimi ve sağlamlaşması için özverili oldu, emek harcadı.
MLKP, marksist-leninist bir perspektifle, kapitalizmin emperyalist küreselleşme evresinin, burjuvazi ve kapitalizm için anlamını, işçiler ve ezilenler bakımından hangi yeni politik, iktisadi, sosyal koşulları doğurduğunu hem programatik, hem de güncel politik mücadele açısından ele alma sorumluluğunu omuzladı ve başarıyla yerine getirdi.
MLKP, cins çelişkisine dair temel marksist-leninist perspektiflerden ve sosyalizm deneylerinden hareketle kadın komünistlerin öncülüğünde, kadın örgütü, kadın devrimi, eş temsiliyet, konularında yeni bir düzeye ulaşmayı başardı. Bunu örgütsel ve programatik çerçeveye kavuşturdu. Eşbaşkanlık kurumu bunun en canlı ifadelerinden biri oldu.
MLKP, yapısı ve işleyişiyle leninist parti modelini dönemin ve sınıf mücadelesinin ihtiyaçları, görevleri temelinde geliştirmeyi, örgütler ve cepheler toplamı olarak parti formunu kazanmayı başardı.
MLKP, faşizm koşullarının yol açtığı tüm dezavantaj ve zorlu engellere karşın, sosyalist demokrasi ve kolektivizmi yüksekte tuttu, onları güçlendirmenin yol ve imkanlarını aramaktan yorulmadı. Komünist öncü bu 25 yılda, seçilmiş delegelerin katılımıyla 6 Kongre, 3 merkezi konferans topladı. Aynı dönemde MLKP Kürdistan Örgütü 1 Konferans örgütlerken, Rojava Örgütü devrim koşullarında 1. Konferansı'nı gerçekleştirdi. KGÖ'müz kuruluşundan sonra 4 Kongre örgütledi. Komünist Kadın Örgütü şimdiden 2 Konferans toplama başarısına ulaştı. MLKP, kendini Kongre ve Konferans kararları temelinde yönetme hattından ilerleyerek yoluna devam ediyor.


Kardeşler!


Partimizin 25. kuruluş ve savaşım yılını kutlarken, öncü kadın ve erkek işçiler başta olmak üzere, işçi sınıfını komünist öncünün bayrağı altında toplanmaya, devrimin önderliği görevini omuzlamaya çağırıyoruz.
En büyük gücünü işçilerin oluşturduğu, tüm ezilenleri, faşist politik islamcı şeflik rejimine, inkarcı sömürgeciliğe, kapitalizme, erkek egemenliğine karşı mücadeleyi yükseltmeye, Türkiye ve Kürdistan Halk Cumhuriyetleri Birliğini kurmak, Rojava'nın sosyalist geleceğini hazırlamak, bölgesel demokratik ve sosyalist federasyonlar hattından devrimi ileri taşımak yolunda kuruluşunun 25. yılında daha büyük bir savaşım isteği, ruhu ve yönelimiyle donanmış bulunan MLKP'nin saflarında birleşmeye; Fakirlerin Ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri-FESK'i, Kürdistan Örgütü'nü, Komünist Gençlik Örgütü'nü ve kadın devriminin öncüsü Komünist Kadın Örgütü'nü güçlendirmeye çağırıyoruz.


Özgürlük Ve Sosyalizm İçin Toprağa Düşenlerin Yolundayız!
Zafer, Zafer, Zafer! Şan Olsun Devrimin Feda Bölüğüne!
Özgürlük, Adalet, Halklara Ve Kadınlara Eşitlik!
Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP!
Tek Yol Devrim, Yaşasın Sosyalizm, Yaşasın Kadın Devrimi!
Yaşasın Dünya Devrimi!

 

4 Eylül 2019
MLKP Merkez Komitesi