KGÖ II. Kongre Duyuru Ve Çağrısı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

II. KONGRE ZAFERİMİZLE YENİ ATILIMLARA

Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ) II. Kongresi, 24-28 Ocak tarihleri arasında Lenin yoldaşın aramızdan ayrılışının 76. yıldönümünde toplandı. Enternasyonal marşı, devrim ve komünizm şehitleri için saygı duruşu ile başlayan kongremiz, devrimci coşkunun canlı atmosferinde devam ederek başarıyla sonuçlandı. Kongremiz; KGÖ'müzün, partimiz MLKP'nin ışık tuttuğu devrim ve sosyalizm kavgası yolunda kararlılıkla yürüyüşünün ifadesi oldu.
Kongremiz, l. Kongremiz sonrasında ölümsüzleşen parti ve komsomol şehitlerimiz Süleyman, Erkut, özgür, Aynur, Abuzer yoldaşlar ve şanlı Ulucanlar direnişinde sonsuzluğa uğurladığımız siper yoldaşlarımız şahsında tüm dünya devrim ve komünizm şehitlerine adanmıştır. Selam olsun dünya proletaryasının ölümsüz önderleri Marks, Engels, Lenin ve Stalin yoldaşlara; partimiz MLKP'nin şehitlerine ve onur üyelerine; tüm dünyada devrim ve komünizm yolunda düşen yiğit savaşçılara!...
Selam olsun 21. yüzyılda sosyalizmin aydınlık şafağının muştucusu, birlik devriminin, devrim ve sosyalizm savaşımında büyük tarihsel ve siyasal başarıların mimarı, proletaryanın öncü müfrezesi partimiz MLKP'ye...
Selam olsun Türkiye, Kürdistan ve uluslararası devrimci gençlik mücadelesine; gençliğin devrimci savaşımının öncüsü genç yapıcılaral...

Genç Arkadaşlar;

Beş yılı aşkın mücadele tarihinde gençliğin kitlevi komünist savaşım örgütü olarak KGÖ, gençliğin yığınsal devrimci savaşımını örgütleme ve bunun başında yürüme görevlerini yerine getirmeye kilitlenerek; siyasal ve örgütsel faaliyetlerde cüretle öne çıkarak ve önemli zaferlerin altına imzasını atarak; önderlik yeteneğini ve pratiğini güçlü biçimde sergileyerek bugüne geldi.
II. Kongremiz, emperyalizm ve sömürgeci faşist Türk burjuva diktatörlüğünün devrimci hareketi marjinalleştirme saldırıları ve tasfiyecilik kuşatması, kapsamlı burjuva ideolojik bombardıman ve faşist zorla karakterize olan siyasal sürecin zorlu bir döneminde, ağır illegalite koşulları altında başarıyla toplanarak; ideolojik, siyasal, tarihsel ve örgütsel bakımdan yeni ve büyük bir zaferin altına daha imzasını atmıştır. KGÖ'müz haklı olarak bu başarısıyla övünüyor ve onur duyuyor.

Genç Arkadaşlar;

II. Kongre zaferimiz;
Sosyalizmin geçici yenilgisi ve başını sosyal emperyalist Sovyetler Birliği'nin çektiği revizyonist kampın yıkılmasıyla birlikte doruğa çıkan emperyalist "Yeni Dünya Düzeni" eksenli ideolojik/kültürel saldırganlık, "tarihin sonu geldi, sınıf karşıtlıkları siliniyor, elveda proletarya" yaygaraları ve kapitalist barbarlık karşısında; yüce komünizm ideallerine, marksizm-leninizme ve geleceğin sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz dünyası inancına bağlılığın anlatımı olan ideolojik bir zaferdir.
Ağır savaşım koşulları altında gerçekleştirilmesi, örgüt içi demokrasinin ileri düzeyde yaşam bulması, örgütsel gelişim ve güçlenmenin yolunu çizmesi bakımından örgütsel bir zaferdir.

Genç Arkadaşlar;

II. Kongremiz, 4 gün, 11 oturum ve 40 saat sürdü. Tüm delege yoldaşların devrimci coşkusu, disiplini, tartışmalara katılımı ve inisiyatifi ile kolektif iradenin ileri düzeyde ete kemiğe büründüğü bir platform oldu. l. Kongremizden bu yana siyasal ve örgütsel faaliyetimizi, önderlik anlayışımızı ve tarzımızı, örgüt ve kadro sorunlarımızı, gençlik mücadelesinin güncel sorunlarını tartışan ve perspektifler ortaya koyan kongremizde, kararların büyük bir çoğunluğu oybirliğiyle alındı. Kongremiz, geleceği kazanma bilinci ve tutkusuyla kalkan genç yumruklar ve Enternasyonal Marşı eştiğinde sona erdi.

Genç Arkadaşlar;

Kongremiz, partimiz MLKP'nin ideolojik ve siyasal çizgisine bağlılığımızın; onun sarsılmaz komünist duruşu ve iradesinin KGÖ'de de hayat bulduğunun; genç komünistlerin parti ruhuyla, normlarıyla, değer ve gelenekleriyle şekillenme ve kalıba dökülme yöneliminin yalın ve güçlü bir ifadesidir.
Gerek kongre öncesi hazırlık ve örgütleme süreci, gerekse kongremizde proleter demokrasi anlayışının hakim olması; ''devrimci örgütlerde örgüt içi demokrasinin olmadığı, bireylerin önünün tıkandığı, liderler sultası" biçimindeki burjuva liberal/tasfiyeci, karşıdevrimci karaçalmaları bir kez daha boşa çıkardı.

Genç Arkadaşlar;

Kongremiz, önderlik anlayışı ve tarzımızın geliştirilmesine; örgütleme ve kadrolaşma faaliyetimizde yeni bir düzeyin yakalanmasını, siyasal ve örgütsel faaliyetimizin güçlendirilmesine, yeni bir örgütsel ve siyasal atılımın hazırlanıp gerçekleştirilmesine dair kapsamlı kararlar alarak, KGÖ'nün yürüyeceği hattı belirledi.
Kongremiz, KGÖ'müzün, partimiz MLKP'nin yol göstericiliğinde gençliğin devrimci mücadelesini büyütme, onu partimizin kızıl bayrağı altına kazanma iddiasıdır. Her renkten burjuva, karşıdevrimci ideoloji karşısında devrim ve sosyalizm ideallerimize kıskançlıkla sahip çıkmasıdır. Bütün bedelleri ödemeyi göze alarak yeni atılımlar gerçekleştirme kararlılığı ve iradesidir.

Öğrenci Arkadaş;

Emperyalizm ve Amerikancı faşist rejim sana bireycileşmeyi, yozlaşmayı, ahlaki düşkünlüğü, onursuzluğu, topluma ve kendine yabancılaşmayı dayatıyor. Seni yaşamın karanlık kuyularına hapsetmeye ve geleceğini karartmaya, Clintonların kölesi haline getirmeye çalışıyor. Emperyalist neoliberal eğitim politikaları ile "paran kadar oku" diyerek eğitim hakkım gasp etmeyi hedefliyor. Okulun karakola ve kışlaya dönüştürülüyor; sesini yükselttiğinde ise deprem günlerinde ortalıkta görünmeyen devlet güçleri, copuyla, işkencehanesiyle, cezaeviyle karşına çıkıyor.
Kürt topraklarını ateşle ve barutla kan kırmızısına boyayan, Kürt balkının en doğal ulusal-demokratik istemlerini dahi azgınca ezmeye ve onu sömürgeci boyunduruk altında tutmaya çalışan, işçilerin ve emekçilerin sırtında vergi soygunuyla kazandığı katrilyonları eğitim ve sağlık yerine silahlanma ve savaşa yatıran da aynı sermaye düzenidir.
Düzen sana geleceksizlik dışında bir şey vaat etmiyor. KGÖ II. Kongresi seni, geleceğin ve onurun için mücadele etmeye, sesini yükseltmeye, özgürlüğün için ayağa kalkmaya çağırıyor. KGÖ senin örgütündür. KGÖ saflarında mücadele etmek, KGÖ'lü olmak; özgürlük için ayağa kalkmak, sınıfsız, sömürüşüz bir dünya ideallerine doğru yürüyüşe katılmaktır. II. Kongremiz seni, KGÖ saflarında örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet ediyor!

Genç İşçi Arkadaş;

Kapitalist sömürü çarkının dişlileri arasında, en ağır ve kötü çalışma koşullarında, yaşamın hiçe sayılarak, patronların ceplerini doldurması için sömürülüyor, eziliyorsun. Sosyal haklardan yoksunluk ve işsizlik tehlikesi yaşamının bir parçası. Biriktirdiğin tek şey, sefalet ve yoksulluk.
Bu durumun kaderin olmadığım unutma. Haramilerin kapitalist sömürü saltanatına son vermek, sosyalizm savaşımında yer almakla mümkündür. MLKP proletaryanın devrimci partisidir. Senin yerin, MLKP'nin kızıl bayrağının altı ve KGÖ saflarıdır!

Varoşlardaki Genç Arkadaş;

Faşist baskı, mafya düzeni, işsizlik ve uyuşturucu kıskacında tutulmaya çalışılıyorsun. Faşist kuşatma ve zorbalığı, bunun karşısında antifaşist mücadele ve direnişi yaşıyor ve tanıyorsun.
Antifaşist direniş geleneklerinize sahip çıkarak bunları bir adım ileriye taşıyalım, Özgürlüğümüz için, faşizme karşı mücadelede KGÖ saflarında birleşelim. II. Kongremizin sizlere çağrısı budur!

Yiğit Kürt Gençliği;

Sömürgeci kirli savaşın tüm acısını ve öfkesini derinden yaşıyorsunuz. Türk burjuva faşist diktatörlüğü en doğal ulusal-demokratik istemlerinizi dahi tankıyla, topuyla, tüfeğiyle kana boğarak yüreklerinizdeki devrim ateşini söndürmeyi hedefliyor. Emperyalist gericilikle ittifak halinde, size teslimiyeti ve sömürgeci boyunduruk karşısında diz çökmeyi dayatıyor. Demokratikleşme havası yaratarak, pis ve kan damlayan elleriyle kutsal özgürlük ve eşitlik sözlerini kirletmeye uğraşıyor.
Bir ulusun varlığı, dili, kültürü inkar edilerek, sömürge prangaları sıkılarak özgürlük gerçekleşebilir mi?
Sömürgeci kirli savaşla, faşist devlet terörü, işkence ve katliamlarla, idam sehpaları kurma tehdidiyle birlikte eşitlik sağlanabilir mi?
Sömürgeci faşist savaş aygıtından ve dünyanın dört bir yanına ölümü ve yıkımı taşıyan emperyalist savaş ağalarından onurlu bir barış gelebilir mi?
Siz yiğit Kürt gençliği, bunları, elde silah savaşarak ve devrim yangınını tanıyarak öğrendiniz. Bizlere de devrimci ilham kaynağı oldunuz. II. Kongremiz, sizleri, ulusal özgürlükçü savaşımınızı sürdürmeye, devrimci mevzilerde direnmeye, yaratılan yanılsamalar karşısında gerçeklerin ışığında devrimci duruşta ısrara çağırıyor. Devrimci potansiyelinize ve geleneklerinize olan güvenini belirtiyor
KGÖ'nün yeri, bu haklı savaşınızda sizlerin yanıdır. O, partimizin yol göstericiliğinde, sizin ulusal-demokratik istem ve taleplerinizin tutarlı savunucusu olmuştur ve II. Kongremiz bu savunuyu daha da güçlendireceğini belirtmiştir. Ulusal özgürlük savaşımınızda KGÖ'yü daima yanınızda göreceksiniz. II. Kongremiz, siz kahraman Kürt gençliğini, ulusal esaret zincirlerinden kurtulma mücadelenizi sosyalizm savaşımıyla bütünleştirmeye ve bu doğrultuda KGÖ saflarında yer almaya davet ediyor.

Türk ve Kürt Uluslarından ve Ulusal Azınlıklardan işçi, Emekçi, Öğrenci Gençler;

İlerici insanlığın geleceğinin onurlu ve direngen temsilcileri olarak devrimci tutsakları yalıtmayı, teslim almayı ve yok etmeyi hedefleyen, hücre saldırısı yoğunlaşıyor. Faşist diktatörlüğün kilit bir sorun olarak ele aldığı bu saldırı dalgası, sadece devrimci tutsakları değil, işçilerin, emekçilerin, gençliğin demokrasi ve özgürlükler mücadelesin! boğmayı ve ezmeyi kapsıyor. Il. Kongremiz, bu saldırıyı en ileri antifaşist militan direniş çizgisinde durarak yanıtlama görevini karar altına almıştır. Kongremiz, gençliği, "Bir adım öne değil, savaş siperlerinin en önüne" çağırıyor. Bu çağrıya kulak verelim!
Geleceğimizi ve özgürlüğümüzü kazanmak için kavga alanlarına akalım; gençliğin devrimci mücadele geleneklerine ve mirasına sahip çıkarak daha ilerilere taşıyalım. Proletarya ve emekçi kitlelerle yan yana, alanları eylem adımlarımızla sarsalım!

İlerici, Antifaşist, Antiemperyalist, Devrimci ve Komünist Dünya Gençliği;

Tarihsel bakımdan çoktan sonuna gelmiş bulunan emperyalist kapitalizmin sömürü ve tahakküm kırbacı, dünya işçi sınıfı, emekçi/ezilen halkları ve gençliği üzerinde şaklamaya devam ediyor. Emperyalist talan ve yağma savaşları, dünyanın pek çok bölgesinde insanlığa acı ve gözyaşı getiriyor. Bilgi çağı, globalizm demagojilerine açlık, yoksulluk, cehalet, uyuşturucu ve fuhuş eşlik ediyor.
Emperyalist "Yeni Dünya Düzeni" saldırısına ve neoliberal eğitim politikalarına karşı dünya gençliğinin yükselişe geçen anti-emperyalist içerikli mücadelesinden duyduğu devrimci coşkuyla, II. Kongremiz; gençliğin uluslararası antiemperyalist mücadelesinin büyütülmesi ve enternasyonal dayanışmasının geliştirilmesi, mücadele birliğinin oluşturulması yolunda hepimizin omuzlarında yükselen görevlerin altını çizer. KGÖ'nün, bu görevleri yüklenmede devrimci sorumluluğunun gereklerine uygun davranacağını belirtir.

Yoldaşlar;

II. Kongre kararlarımızı kuşanalım; önümüzdeki dönemde ağır ve büyük önemdeki devrimci görevlerimizi yerine getirmeye kilitlenelim. Özellikle zor koşullarda, çok boyutlu burjuva ideolojik saldırganlık karşısında, yıkılmaz komünist duruşumuzu korumanın ve gençlik yığınlarını aydınlatarak davamıza kazanmanın yolunun ideolojik yetkinleşmeden geçtiğini unutmayalım. İdeolojik/teorik ve siyasal düzeyimizi yükselterek, marksist-leninist teorik donanımımızı güçlendirerek her dönemin devrimcileri olarak şekillenelim. Öncü rolümüzü oynamada enerjik, özverili, fedakar, disiplinli, yaratıcı olalım. Okyanuslarda kulaç atma iddiası, cüreti ve iradesi ile öne fırlayalım. Pratiğimize, yeni siyasal ve örgütsel atılımları gerçekleştirme bilinci damgasını vursun!
Emperyalist haydutların zafer naraları arasında karşılamasına rağmen; 21. yüzyılda, emperyalist kapitalizm ve onun gerici, faşist rejimlerinin yerle bir edileceğine, proleter devrimlerin ve sosyalizmin, bu kez geri dönülmemek üzere yaşam bulacağına dair sarsılmaz inancımızla...

YAŞASIN II. KONGREMİZ!..
KAHROLSUN EMPERYALİZM!..
YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM!..
YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM!..
YAŞASIN PARTİMİZ MLKP!..
YAŞASIN KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜMÜZ!..

KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ II. KONGRESİ