1 Mayıs'ta Alanlara, Kadın İsyanına! Yaşasın Kadınların Özgürlüğü!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 

Dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşıyor. İşçi, emekçi, ezilen kadınlar, Kürt, Türk, Laz, Arap, Ermeni ve tüm uluslardan, Alevi ve diğer ezilen inanç topluluklarından kadınlarla, öğrenci, işçi, işsiz gençlikle, toprağı, yaşam alanları talan edilen köylülerle birlikte meydanlarda kadın isyanı ve özgürlük bayraklarını dalgalandırmaya hazırlanıyor.

Kızkardeşler!

Faşist saray cuntası, kadınların özgürlük mücadelesine azgınca saldırıyor, erkek şiddetini, erkek cinselliğini, kadının erkeğe kulluğunu, köleliğini en ezici, baskıcı, aşağılayıcı biçimlerde meşrulaştırmaya çalışıyor.

İşçi kadınlar, en ağır sömürü koşullarında, sadece iş güvencesi ve sağlıklı iş koşullarından değil, cinsel şiddete karşı korunmadan da yoksun şartlarda çalışıyor. Eşitsiz ücret koşulları, işte ve evde çifte mesai, erkek patron, ustabaşı ve müdürlerin cinsel taciz tehditleri ve pratikleri, işsizlik korkusu, iş cinayetleri, eşlerini kaybettikleri iş cinayetleri karşısında her türlü yaşamsal gereksinimden yoksunluk duruma düşme tehdidi işçi kadınların yaşamlarını bitmeyen kabusa çeviriyor.

Erkek cinselliğini insanlıkdışı biçimde kışkırtan diyanet fetvaları, Ensar Vakfı örneğinde açığa çıkan çocuk tecavüzcüsü kurumlaşmanın açıkça savunulması, Bağdat Caddesi tecavüzünde olduğu gibi kadınların bu erkek egemen şiddet ve işkence düzeninden sorumlu tutulması, cinsel şiddetin, kadın cinayetlerin ayyuka çıkması cins köleliğini derinleştiriyor.

Erkek egemen burjuva mahkemeler, kadın katili erkekleri ödül gibi cezalarla cesaretlendirirken, kadın özsavunması en ağır hapis hükümleriyle karşılıyor.

Özgürlük mücadelesine, devrimci savaşıma katılan kadınlar en aşağılık biçimlerde katlediliyor, işkence edilmiş çıplak bedenleri sergileniyor.

AKP'nin cins işbirlikçi kadın bakanları bu erkek egemen zulüm düzenini, bu cinsel şiddet, kadını hiçleştirme düzeninin, bu taciz ve tecavüz düzenini aklamada en önde yer aldı, alıyor!

Faşist saray cuntası, kadına yaşamak, insanca koşullarda çalışmak, sokağa çıkmak, okula gitmek, arkadaşlarıyla eğlenmek, siyasal yaşamın parçası olmak, sevdiğiyle evlenmek, zulmedenden boşanmak haramdır diyor!

Erkek egemenliği, erkek zulmü ne fıtrattır, ne kader. Erkek egemen kapitalist düzeni devirmenin, bu dünyada cins ayrımsız, kadın özgürlükçü bir toplum kurmanın, hakları, üretimleri, toplumsal yaşamı eşit paylaşmanın yolu var. Bu yolları Rojava Devrimi'nin yapıcısı olan kadınlar, devrimci mücadelenin her alanında kendini ortaya koyan kadınlar gün be gün büyütüyor!

Özgürlük için, toplumsal yaşama eşit katılım için, bütün toplumsal mekanizmalarda eşit yer almak ve eşit temsil edilmek için, sınıfsız, sınırsız ve cins ayrımsız toplum için, sosyalizm için, kadın devrimi için 1 Mayıs'ta kadın isyanını yükseltin!

Işçilerin sömürülmesi, Alevilerin inanç özgürlüğünün gaspedilmesi, Kürt halkının inkacı-soykırımcı katliamlardan geçirilmesi, kadınlar ve bütün ezilenler için bir umut odağına dönüşmüş Rojava devrimine saldırılması, gençliğin geleceksizleştirilmesi karşısında kadın rengiyle sokaklarda olun!

İşçi, emekçi, öğrenci, ezilen ulus ve mezheplerden erkek emekçiler!

Işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ta kadın işçilerle ve ezilen kadın cinsiyle birlik olun. İnsanın insana köleliğinin her biçimini reddedin. Egemenlerin, sömürücülerin köle sahipliğini hak sayan değerleriyle hesaplaşın. Toplumsal erkekliğinizi, kadınları sizinle eşit haklara layık görmemeyi, kadınların emeğini horgörmeyi, kadın katliamlarını, evde, sokakta, işyerinde kadına yönelik taciz ve tecavüzün meşrulaştırılmasını, diyanet fetvalarının, burjuva mahkemelerin erkeklere haktır dediği, sizi diğer canlılardan ayırmayan, insan olmayı gerektirmeyen ve insan olmakla bağdaşmayan cinsel rolleri reddedin. Hemcinslerinizin, sömürücü sınıfların kapitalist erkek egemen düzeniyle suçortaklığı içinde kadına yönelik işlediği suçlara tutum alın. Yoksulların, işçilerin, emeğiyle geçinenlerin değerleri insanların eşitliği, özgürlüğü üzerine kuruludur. 1 Mayıs'ta kadın özgürlüğü, sınıfsız, sınırsız, cins ayrımsız toplum, cinsel, ulusal, sınıfsal ve her türden sömürü ve baskının son bulması şiarlarını yükseltin!

Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın Sosyalizm!

Bijî Yek Gûlan Bijî Sosyalizm!

Yaşasın Kadın Devrimi Yaşasın Kadınların Özgürlüğü! Biji Şoreşa Jiyane!

Kahrolsun Erkek Egemen Faşist Diktatörlük! Jin Jiyan Berxwedan!

Sınıfsız, Sınırsız, Cins Ayrımsız Toplum İçin 1 Mayıs'ta Alanlara!

MLKP Kadın Önderliği

21 Nisan 2016