Seks İşçiliği, Seks Köleliği Ve Seks Endüstrisi
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

 Özgür Kadın / Sayı 1 / Eylül 2019

 

Emperyalist Küreselleşme Koşullarında Seks Endüstrisi
* Emperyalist küreselleşme koşullarında devasa bir sektör haline gelmiş olan seks endüstrisi, sayısız dallara bölünerek çeşitlenmesini, hizmet sektörünün genişlemesi çerçevesinde bu dalların örgütlülüğünü ve yaygınlığını artırmasını, tekelleşmeyi, yeni yasal düzenlemeleri ve seks endüstrisinin uluslararasılaşmasını beraberinde getirdi.
* Yine, sosyal hakların gasbı, kadınlara ve çocuklara yönelik kazanılmış koruyucu hakların tasfiyesi, mutlak yoksullaşmanın artışı, kronik kitlesel işsizlik gibi koşullar, sermayenin kadın bedeni sömürüsüne, kadın cinselliğinin cinsel hizmet biçiminde metalaşmasına, çocuğa yönelik cinsel şiddetin tırmanmasına devasa bir alan açtı ve dünya tekelci burjuvazisinin büyük karlarla sektörde daha fazla yayılmasına neden oldu.
Kadın Cinselliğinin Sömürülme Biçimleri
* Erkek egemen toplumlarda cinsel sömürü aile kurumunda ve seks ticaretiyle gerçekleşir. Ev içinde kadın cinselliğinin sömürülmesi ile seks endüstrisinde kadınların, çocukların ve lgbti+'ların cinsel sömürüsü aynı madalyonun iki yüzüdür. Birinin ortadan kalkışı diğeriyle yakından bağlıdır.
* Kadın cinselliğinin üzerindeki erkek tahakkümünde, özel ev veya genel evde yaşanıyor oluşunun, cinsel sömürü özü itibariyle farkı yoktur. Her ikisinde de kadın cinselliği, eşitlik ve karşılıklılıktan yoksun olarak, toplumsal olarak ayrıcalıklı cinsin hizmetindedir.
Seks İşçiliğinin Tanımı
* Seks endüstrisi içinde ücret karşılığı cinsel hizmet sunan, yaşamını bu çalışma alanından elde ettiği gelirle sürdüren, bir patron ve aracı sömürüsü altında genelevlerde vs. çalışan kadın, lgbti+ ve erkekler seks işçisi kapsamına girer.
* Bir proleter nasıl ki üretim sürecinde bedenini kiralamıyor, satmıyor, kafa ya da kol emeği olarak, işgücünü meta olarak satıyorsa, seks işçisi de bedenini değil, belli bir zaman diliminde işgücünü satar. Ortaya çıkan ürün ise cinsel hizmettir.
* Seks işçiliği, başka emek sömürüsü biçimlerinden farklı olarak, hem işgücü sömürüsüne hem de cinsiyetçi sömürüye tekabül eder. İşgücü patron tarafından sömürülürken, cinselliği ise cinsel hizmeti tüketen tarafından sömürülür.
* Coğrafyamızda ağırlıklı olarak kendi hesabına çalışan yarı proleter kesim de yaygındır.
* Seks işçiliğini tanımlamada doğru olmayan kavramlar, "bedenini satan kadın", "kadın bedeninin metalaştırılması", "kadın bedeninin satılması", "bedenini satmak zorunda olan kadın", "kadın bedeninin pazarlanması"dır. Seks işçiliği hizmet sektörünün bir parçası olup, bu alanın seks sektörü, seks endüstrisi, seks sanayii, seks ticareti tanımlamalarıyla ifadelendirilmesi gerekir.
Seks Köleliğinin Tanımı
* Zora ve tehdide dayanarak, tercih şansı olmaksızın cinselliği sömürülenler, seks işçisinden farklı olarak, seks kölesi olarak tanımlanır. Seks kölesi, "özgür emekçi" durumunda değildir. Sömürülme biçimi, işgücünü istediği biçimde satma olanağı olmaması, çalışma geliri üzerinde tasarruf hakkı olmaması itibariyle köleci tiptedir.
* "Kadın bedeninin metalaştırılması", "alınıp satılması" gibi kavramlar, bu kapsam için teorik bakımdan yanlış değildir.
Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet
* Yetişkin olmayanlarla cinsellik kapsamına giren yaklaşım ve davranışlar çocuk istismarı ve çocuğa yönelik cinsel şiddettir. Bu, sömürünün gerçekleşme biçiminden bağımsız olarak yasaklanmasını ve cezalandırılmasını gerektiren bir suçtur.
* Çocuk istismarı, çocuğa yönelik cinsel şiddet ve çocuk ticareti için pedofili kavramı, tıbbi/psikolojik bir çerçevede meşrulaştırıcı niteliği nedeniyle yanlış bir kavramdır. Çocuk istismarı tecavüzdür.
Seks Endüstrisinin Tasfiyesi
* Seks işçiliği ancak ve ancak cinsiyetçi toplum temelinde var olur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, erkek egemenliğinin ve heteroseksizmin tasfiye edilmesi, seks sömürüsünün bütün biçimleriyle ortadan kalkışı için, seks endüstrisinin tasfiyesi zorunludur. Bu nedenle kadın devrimi seks endüstrisinin tasfiyesini de içerir.
* Cinsel sömürü ancak özel mülkiyetin tümüyle ortadan kalktığı komünizmde sönümlenir. Seks sömürüsünün seks endüstrisi yoluyla gerçekleşen biçimlerinin tasfiyesinin kalıcı bir kazanım haline gelmesi için, evsel köleliğin tasfiyesi de zorunludur.
* Seks endüstrisinin tasfiyesinin en temel dayanağı, tıpkı ev içi emek sorununda olduğu gibi, kadın emeğinin toplumsallaşması yönünde atılacak adımlardır. Sosyalizm yolunda ev işlerinin toplumsallaştırılması, ücret eşitsizliğinin giderilmesi, işsizliğin son bulması vb. hamleler, bu toplumsallaşmanın koşullarını genişletirken, bu adımlar, iş alanlarına dağılımda kadınlara pozitif ayrımcılık ve kota, pozitif ayrımcı ücret ve teşvik politikaları gibi yöntemlerle de güçlendirilmelidir.
* Seks endüstrisinin tasfiyesinde seks işçileri hedef alınmaz, seks işçiliği yasaklanmaz.
* Genelevlerin ve seks işçisi çalıştırmanın yasaklanmasına dair ise, genel bir yasaklama anlayışı kabul edilmez, ancak yasaklama yöntemi de reddedilmez. Yasaklama, belli koşullar altında seks endüstrisinin tasfiyesinde hızlandırıcı rol de oynayabilir, başka koşullarda, örneğin seks köleliğini, yasadışı ve zorla çalıştırmayı tırmandırıcı bir rol de. Seks endüstrisinin tasfiyesi süreci, kadın meclisleri birliğince yürütülür, hangi aşamada hangi tip tedbirlerin devreye gireceğine de bunlar karar verir.
* Seks köleliğinin, yani zorla cinsel sömürünün her biçimi suçtur, hemen ve doğrudan yasaklanır ve tasfiye edilir.
İdeolojik Mücadele Konuları
* Seks ticareti, kapitalist toplumun sonucu olan sosyal-kültürel bir "yozlaşma" değil, erkek egemen toplumsal düzenin tüm tarihi boyunca varlığını sürdüren bir özelliği, parçasıdır. "Yozlaşma" kavramının erkek egemen sistemin cinselliği metalaştırması tarifine karşılık olarak kullanılması yanlıştır. Seks ticareti, kadının ve erkeğin "yozlaşma" durumu olarak değil, erkek cinsin "toplumsal çürüme" durumunun bir görünümü olarak tariflenmelidir. Erkek egemenliğinin çocuk, kadın ve lgbti+'lara yönelik cinsel şiddeti toplumsal çürümenin bir boyutudur. Bununla yüzleşme ve mücadele zorunludur.
* Seks işçileri parti ve devrim saflarına çağrılmalı, değişik mücadele örgütlerinde ve partide örgütlenmeli, mücadelede yer almalıdır. Bu konuda dışlayıcı tutumlara karşı iç mücadele gereklidir. Seks işçilerini nesneleştiren, kurtarılmaya muhtaç, aciz ve kadın kurtuluşu yolunda eyleme geçme yeteneğinden yoksun olarak tarifleyen yaklaşımlardan kopuşulmalıdır.
* Cinsiyetçi pornografi seks endüstrinin bir alanı alarak ele alınmalı ve ideolojik mücadele yürütülmelidir.
Politik Mücadele
* Seks işçileri, seks endüstrisine karşı mücadelenin konusu değil öznesidir. Seks işçilerinin, seks endüstrisine karşı, yaşam haklarının güvencelenmesinden örgütlenme haklarına dek çeşitli eksenlerde mücadeleleri desteklenmeli, erkek egemen kapitalist düzenin teşhiri yönünde güçlendirilmelidir. Seks işçileri, 8 Mart, 25 Kasım gibi kadın özgürlük mücadelesinin önemli mücadele dönemleri başta gelmek üzere değişik tipte mücadelelerde eylem ve örgütlenme çağrılarının muhatabı kılınmalıdır.
* Seks endüstrisinde çalışan, özellikle de seks işçiliği yapan kadınlara yönelik şiddet, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin konusu olmalıdır. Seks işçisi translara dönük şiddet, aşağılama, ötekileştirme gibi saldırılar ayrıca nefret suçları kapsamına alınarak cezalandırılmalıdır.
* Seks işçilerinin dernekleşme, sendikalaşma vb. biçimlerde örgütlenmeleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
* Erkek egemenliğinin, seks işçilerini ve seks kölelerini mahkum ederken seks endüstrisinden yararlanan erkek cinselliğini yücelten ikiyüzlülüğü, seks endüstrisinin devletle bağlantılı tüm alanları şahsında teşhir edilmelidir.
* İnkarcı ve sömürgeci faşist politikaların parçası olarak cinsel sömürünün Kürdistan'da özellikle teşvik edilmesi, sömürgeciliğin erkek egemen dayanaklarının teşhirine konu olmalıdır.
* Komünist kadınlar, seks işçilerinin şu taleplerini sahiplenir:
a) Seks işçilerinin yaşam hakları güvenceye alınmalıdır. Şiddete maruz kalan seks işçilerinin, hukuki hakları güvencelenmelidir. Bu konularda seks işçilerinin beyanı esas alınmalıdır.
b) Seks işçilerinin söz, eylem ve örgütlenme hakkı tanınmalıdır.
c) Vesika uygulamasına son verilmelidir. Vesikalandırılan ve borçlandırılan tüm kadınların borçları iptal edilmelidir. İnsanca yaşanacak ücret, sigorta ve erken emeklilik hakları güvence altına alınmalıdır. İlişkiye girilen insan sayısına göre ücret hesaplama uygulamasına son verilmelidir.
d) Barınma, ulaşım, seyahat vb. haklar önündeki engeller, kısıtlamalar ve baskılara son verilmelidir.
e) Seks işçisi kadını aşağılayan, işkenceye dönüşen sağlık sistemine son verilmelidir. Seks işçilerinin sağlığını koruma eksenli bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar kadın bedeni üzerinden değil, erkek bedeni üzerinden takip edilmeli, denetlenmelidir.
* Seks köleliğine maruz bırakılan çocuk, kadın ve lgbti+'ların zorla çalıştırılmalarına karşı mücadele edilmeli, zorla çalıştırmanın yasaklanması ve cezalandırılması talebi yükseltilmeli, kadın, çocuk ve lgbti+'ları zorla çalıştıranlar, kadınların devrimci eylemlerine hedef olmalıdır.

 

 

Arşiv

 

2019
Eylül

 

Seks İşçiliği, Seks Köleliği Ve Seks Endüstrisi
fc Share on Twitter

 

 

 Özgür Kadın / Sayı 1 / Eylül 2019

 

Emperyalist Küreselleşme Koşullarında Seks Endüstrisi
* Emperyalist küreselleşme koşullarında devasa bir sektör haline gelmiş olan seks endüstrisi, sayısız dallara bölünerek çeşitlenmesini, hizmet sektörünün genişlemesi çerçevesinde bu dalların örgütlülüğünü ve yaygınlığını artırmasını, tekelleşmeyi, yeni yasal düzenlemeleri ve seks endüstrisinin uluslararasılaşmasını beraberinde getirdi.
* Yine, sosyal hakların gasbı, kadınlara ve çocuklara yönelik kazanılmış koruyucu hakların tasfiyesi, mutlak yoksullaşmanın artışı, kronik kitlesel işsizlik gibi koşullar, sermayenin kadın bedeni sömürüsüne, kadın cinselliğinin cinsel hizmet biçiminde metalaşmasına, çocuğa yönelik cinsel şiddetin tırmanmasına devasa bir alan açtı ve dünya tekelci burjuvazisinin büyük karlarla sektörde daha fazla yayılmasına neden oldu.
Kadın Cinselliğinin Sömürülme Biçimleri
* Erkek egemen toplumlarda cinsel sömürü aile kurumunda ve seks ticaretiyle gerçekleşir. Ev içinde kadın cinselliğinin sömürülmesi ile seks endüstrisinde kadınların, çocukların ve lgbti+'ların cinsel sömürüsü aynı madalyonun iki yüzüdür. Birinin ortadan kalkışı diğeriyle yakından bağlıdır.
* Kadın cinselliğinin üzerindeki erkek tahakkümünde, özel ev veya genel evde yaşanıyor oluşunun, cinsel sömürü özü itibariyle farkı yoktur. Her ikisinde de kadın cinselliği, eşitlik ve karşılıklılıktan yoksun olarak, toplumsal olarak ayrıcalıklı cinsin hizmetindedir.
Seks İşçiliğinin Tanımı
* Seks endüstrisi içinde ücret karşılığı cinsel hizmet sunan, yaşamını bu çalışma alanından elde ettiği gelirle sürdüren, bir patron ve aracı sömürüsü altında genelevlerde vs. çalışan kadın, lgbti+ ve erkekler seks işçisi kapsamına girer.
* Bir proleter nasıl ki üretim sürecinde bedenini kiralamıyor, satmıyor, kafa ya da kol emeği olarak, işgücünü meta olarak satıyorsa, seks işçisi de bedenini değil, belli bir zaman diliminde işgücünü satar. Ortaya çıkan ürün ise cinsel hizmettir.
* Seks işçiliği, başka emek sömürüsü biçimlerinden farklı olarak, hem işgücü sömürüsüne hem de cinsiyetçi sömürüye tekabül eder. İşgücü patron tarafından sömürülürken, cinselliği ise cinsel hizmeti tüketen tarafından sömürülür.
* Coğrafyamızda ağırlıklı olarak kendi hesabına çalışan yarı proleter kesim de yaygındır.
* Seks işçiliğini tanımlamada doğru olmayan kavramlar, "bedenini satan kadın", "kadın bedeninin metalaştırılması", "kadın bedeninin satılması", "bedenini satmak zorunda olan kadın", "kadın bedeninin pazarlanması"dır. Seks işçiliği hizmet sektörünün bir parçası olup, bu alanın seks sektörü, seks endüstrisi, seks sanayii, seks ticareti tanımlamalarıyla ifadelendirilmesi gerekir.
Seks Köleliğinin Tanımı
* Zora ve tehdide dayanarak, tercih şansı olmaksızın cinselliği sömürülenler, seks işçisinden farklı olarak, seks kölesi olarak tanımlanır. Seks kölesi, "özgür emekçi" durumunda değildir. Sömürülme biçimi, işgücünü istediği biçimde satma olanağı olmaması, çalışma geliri üzerinde tasarruf hakkı olmaması itibariyle köleci tiptedir.
* "Kadın bedeninin metalaştırılması", "alınıp satılması" gibi kavramlar, bu kapsam için teorik bakımdan yanlış değildir.
Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet
* Yetişkin olmayanlarla cinsellik kapsamına giren yaklaşım ve davranışlar çocuk istismarı ve çocuğa yönelik cinsel şiddettir. Bu, sömürünün gerçekleşme biçiminden bağımsız olarak yasaklanmasını ve cezalandırılmasını gerektiren bir suçtur.
* Çocuk istismarı, çocuğa yönelik cinsel şiddet ve çocuk ticareti için pedofili kavramı, tıbbi/psikolojik bir çerçevede meşrulaştırıcı niteliği nedeniyle yanlış bir kavramdır. Çocuk istismarı tecavüzdür.
Seks Endüstrisinin Tasfiyesi
* Seks işçiliği ancak ve ancak cinsiyetçi toplum temelinde var olur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, erkek egemenliğinin ve heteroseksizmin tasfiye edilmesi, seks sömürüsünün bütün biçimleriyle ortadan kalkışı için, seks endüstrisinin tasfiyesi zorunludur. Bu nedenle kadın devrimi seks endüstrisinin tasfiyesini de içerir.
* Cinsel sömürü ancak özel mülkiyetin tümüyle ortadan kalktığı komünizmde sönümlenir. Seks sömürüsünün seks endüstrisi yoluyla gerçekleşen biçimlerinin tasfiyesinin kalıcı bir kazanım haline gelmesi için, evsel köleliğin tasfiyesi de zorunludur.
* Seks endüstrisinin tasfiyesinin en temel dayanağı, tıpkı ev içi emek sorununda olduğu gibi, kadın emeğinin toplumsallaşması yönünde atılacak adımlardır. Sosyalizm yolunda ev işlerinin toplumsallaştırılması, ücret eşitsizliğinin giderilmesi, işsizliğin son bulması vb. hamleler, bu toplumsallaşmanın koşullarını genişletirken, bu adımlar, iş alanlarına dağılımda kadınlara pozitif ayrımcılık ve kota, pozitif ayrımcı ücret ve teşvik politikaları gibi yöntemlerle de güçlendirilmelidir.
* Seks endüstrisinin tasfiyesinde seks işçileri hedef alınmaz, seks işçiliği yasaklanmaz.
* Genelevlerin ve seks işçisi çalıştırmanın yasaklanmasına dair ise, genel bir yasaklama anlayışı kabul edilmez, ancak yasaklama yöntemi de reddedilmez. Yasaklama, belli koşullar altında seks endüstrisinin tasfiyesinde hızlandırıcı rol de oynayabilir, başka koşullarda, örneğin seks köleliğini, yasadışı ve zorla çalıştırmayı tırmandırıcı bir rol de. Seks endüstrisinin tasfiyesi süreci, kadın meclisleri birliğince yürütülür, hangi aşamada hangi tip tedbirlerin devreye gireceğine de bunlar karar verir.
* Seks köleliğinin, yani zorla cinsel sömürünün her biçimi suçtur, hemen ve doğrudan yasaklanır ve tasfiye edilir.
İdeolojik Mücadele Konuları
* Seks ticareti, kapitalist toplumun sonucu olan sosyal-kültürel bir "yozlaşma" değil, erkek egemen toplumsal düzenin tüm tarihi boyunca varlığını sürdüren bir özelliği, parçasıdır. "Yozlaşma" kavramının erkek egemen sistemin cinselliği metalaştırması tarifine karşılık olarak kullanılması yanlıştır. Seks ticareti, kadının ve erkeğin "yozlaşma" durumu olarak değil, erkek cinsin "toplumsal çürüme" durumunun bir görünümü olarak tariflenmelidir. Erkek egemenliğinin çocuk, kadın ve lgbti+'lara yönelik cinsel şiddeti toplumsal çürümenin bir boyutudur. Bununla yüzleşme ve mücadele zorunludur.
* Seks işçileri parti ve devrim saflarına çağrılmalı, değişik mücadele örgütlerinde ve partide örgütlenmeli, mücadelede yer almalıdır. Bu konuda dışlayıcı tutumlara karşı iç mücadele gereklidir. Seks işçilerini nesneleştiren, kurtarılmaya muhtaç, aciz ve kadın kurtuluşu yolunda eyleme geçme yeteneğinden yoksun olarak tarifleyen yaklaşımlardan kopuşulmalıdır.
* Cinsiyetçi pornografi seks endüstrinin bir alanı alarak ele alınmalı ve ideolojik mücadele yürütülmelidir.
Politik Mücadele
* Seks işçileri, seks endüstrisine karşı mücadelenin konusu değil öznesidir. Seks işçilerinin, seks endüstrisine karşı, yaşam haklarının güvencelenmesinden örgütlenme haklarına dek çeşitli eksenlerde mücadeleleri desteklenmeli, erkek egemen kapitalist düzenin teşhiri yönünde güçlendirilmelidir. Seks işçileri, 8 Mart, 25 Kasım gibi kadın özgürlük mücadelesinin önemli mücadele dönemleri başta gelmek üzere değişik tipte mücadelelerde eylem ve örgütlenme çağrılarının muhatabı kılınmalıdır.
* Seks endüstrisinde çalışan, özellikle de seks işçiliği yapan kadınlara yönelik şiddet, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin konusu olmalıdır. Seks işçisi translara dönük şiddet, aşağılama, ötekileştirme gibi saldırılar ayrıca nefret suçları kapsamına alınarak cezalandırılmalıdır.
* Seks işçilerinin dernekleşme, sendikalaşma vb. biçimlerde örgütlenmeleri desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
* Erkek egemenliğinin, seks işçilerini ve seks kölelerini mahkum ederken seks endüstrisinden yararlanan erkek cinselliğini yücelten ikiyüzlülüğü, seks endüstrisinin devletle bağlantılı tüm alanları şahsında teşhir edilmelidir.
* İnkarcı ve sömürgeci faşist politikaların parçası olarak cinsel sömürünün Kürdistan'da özellikle teşvik edilmesi, sömürgeciliğin erkek egemen dayanaklarının teşhirine konu olmalıdır.
* Komünist kadınlar, seks işçilerinin şu taleplerini sahiplenir:
a) Seks işçilerinin yaşam hakları güvenceye alınmalıdır. Şiddete maruz kalan seks işçilerinin, hukuki hakları güvencelenmelidir. Bu konularda seks işçilerinin beyanı esas alınmalıdır.
b) Seks işçilerinin söz, eylem ve örgütlenme hakkı tanınmalıdır.
c) Vesika uygulamasına son verilmelidir. Vesikalandırılan ve borçlandırılan tüm kadınların borçları iptal edilmelidir. İnsanca yaşanacak ücret, sigorta ve erken emeklilik hakları güvence altına alınmalıdır. İlişkiye girilen insan sayısına göre ücret hesaplama uygulamasına son verilmelidir.
d) Barınma, ulaşım, seyahat vb. haklar önündeki engeller, kısıtlamalar ve baskılara son verilmelidir.
e) Seks işçisi kadını aşağılayan, işkenceye dönüşen sağlık sistemine son verilmelidir. Seks işçilerinin sağlığını koruma eksenli bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar kadın bedeni üzerinden değil, erkek bedeni üzerinden takip edilmeli, denetlenmelidir.
* Seks köleliğine maruz bırakılan çocuk, kadın ve lgbti+'ların zorla çalıştırılmalarına karşı mücadele edilmeli, zorla çalıştırmanın yasaklanması ve cezalandırılması talebi yükseltilmeli, kadın, çocuk ve lgbti+'ları zorla çalıştıranlar, kadınların devrimci eylemlerine hedef olmalıdır.