Yaşasın Sosyalizm! Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

İşçiler, kadınlar, gençler, tüm ezilenler!
Partimiz, teorik-ideolojik kapsamlı bir gündem etrafında 4. Merkezi Konferansı'nı gerçekleştirdi. Sosyalizmin Geçmişi Ve Geleceği adıyla toplanan konferansımız, MLKP'nin, 102. yıldönümünde Ekim Devrimine, insanlığın kurtuluşunun o sönmez meşalesine verdiği bir coşkulu selam, bir devrimci bağlılık sözüdür.
Partimizin kurulduğu yıllarda, dünya burjuvazisi "sosyalizm öldü", "tarihin sonu geldi", "kapitalizmin ebedi olduğu kanıtlandı" türü yalan ve demagojileri sınırsızca ve aralıksız propaganda ediyordu. Durum, yalnızca, SSCB ve Varşova Paktı içinde, adlarından ve amblemlerinden başka sosyalizmle, komünizmle ilgileri kalmamış partilere dayalı iktidarların yıkılışından ibaret değildi. Sosyalist Arnavutluk, AEP eliyle içteki burjuva düzen güçlerine ve emperyalist destekçilerine teslim edilmiş, sosyalizm utanç verici biçimde yenilgiye uğratılmıştı. Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya dört bir yanda, komünist ve devrimci partiler sert bir irade kırılması yaşamış ve dizginsiz bir tasfiyeciliğe girişmişlerdi. Bu parti ve gruplar illegal varoluşlarını sonlandırmış, kent ve kırdaki gerilla güçlerini dağıtmış, devrim hedefinden vazgeçtiklerini ilan etmiş ve burjuva demokrasisine teslim olmuşlardı. Bu akıntıya karşı duran partilerin bir kısmı ise, saflarındaki kuvvetlerin şu ya da bu kısmının tasfiyecilik salgınına kapılmasını önleyememiş, ağır güç kayıplarına uğramışlardı. Dünya işçi sınıfı ve umudunu sosyalizme bağlamış ezilen emekçi kitleler, ağır bir moral bozukluğu, inanç sarsılması ve umut kırılması girdabına sürüklenmiş, burjuva ideolojik hegemonyaya direnemez hale gelmişti.
MLKP, işte bu koşullarda, burjuva dünyaya bir meydan okuyuş, sosyalizm savaşımına, sınıfsız, sınırsız, cins ayrımsız bir dünya özlemine adanma gücü olarak kuruldu. "Yok edin insanın insana kulluğunu/bu davet bizim" çağrısına Marksist Leninist bir cevap olarak öne atıldı. Sosyalizmin kazanımlarını kararlılıkla savunma, inşa süreçlerinin derslerini özümseme, aşılması gereken anlayış ve pratikleri kavrama, aydınlatma hattını yol eyledi.
Partimiz, bu yürüyüşün bir uğrağı olarak, biriktirdiklerini gözden geçirmek, kolektivizmin arıtıcılığıyla berraklaştırmak, daha ileri bir kavrayışın imkanlarını güçlendirmek için, 8-12 Mayıs 2019'da, Sosyalizmin Geçmişi Ve Geleceği adıyla 4. Merkezi Konferansı'nı topladı. Konferansın beş temel başlıktan oluşan gündemi enerjik, verimli, geliştirici tartışmalarla ele alındı.

Kardeşler!
MLKP için, marksist leninist teori, bir doğma değil, eylem kılavuzudur. Canlı ve dinamiktir, gelişime ve yenilenmeye açıktır. Partimiz, hem savaşan, hem de devrimci savaşımının bütün sorunlarını devrimci tarzda düşünen bir partidir. MLKP, faşist şeflik rejimine karşı dişe diş dövüşürken, Rojava siperlerinde can feda savaşırken, bir yandan da, sosyalizm deneylerini tartışma görevini önüne çekmiştir. Partimizin hem eylemi, hem de teorisi, birbirini bütünleyerek, devrimin ve sosyalizmin zaferine odaklanmıştır.

Bu çizgide hareket ettiğindendir ki, MLKP, meseleyle, bir akademik çalışma veya tarih tartışması olarak değil, öncelikle, güncel sınıf savaşımının politik ve ideolojik-teorik görevlerine marksist leninist cevaplar vermek amacıyla ilişkilenmektedir. Bu amaç, devrimimizin zaferinden sonra, sosyalizmin deneylerine dayanarak, gerek içte, gerekse uluslararası alanda izlenecek çizgi, geliştirilecek pratik için güçlü perspektifler, teorik, programatik dayanaklar hazırlama hedefince bütünlenmektedir. Partimiz, sorunun dünya komünistlerinin birleşik çabalarına, bu ölçekte bir kolektivizme ihtiyaç duyduğunun bütünüyle bilincindedir. 4. Konferansımız, MLKP'nin, enternasyonal komünist hareketin bir bölüğü olarak, üzerine düşen görevleri omuzlama, sorumluluklarını yerine getirme kararlılık ve iradesinin ifadesidir.

Konferansımız, bir veya birkaç ülkede devrimin zafere ulaştırılması imkanının devam ettiği; üretim araçlarının kolektifleştirilmesi; proletarya diktatörlüğü; sosyalizmin kuruluşu; bu kuruluş eyleminin, kadın özgürlüğü, enternasyonalizm ve sosyalist demokrasiyle derinleştirilmesi; komünizm hedefinin ideolojik ve politik varoluşa kılavuzluk etmesi konusunda yön ve irade birliğini ilan etti.
Bu çerçevede sosyalizm deneylerine sorular soran konferansımız, "parti, devlet, kitleler" ve "kadın özgürlüğü" konularında başarılanın ötesine geçmenin, bir bölümü tarihi koşulların, bir bölümü görüş açısının ürünü olan hata ve yetmezlikleri aşmanın zorunluluğuna dikkat çekti. Bu aşma eyleminin, örgütsel mekanizmalar oluşturmak ve sosyalist yasallığı buna uygun biçimde düzenlenmek dışında başarılamayacağını vurguladı.
MLKP 4. Konferansı, enternasyonalizmin, devrim mücadelesi yürüten partiler kadar, sosyalist toplum ve devletler için de temel bir ilke olduğunu kuvvetle vurguladı. Belirli tarihi durum ve ihtiyaçların koşullamasıyla, burjuva dünyanın şu veya bu temsilcisiyle veya gücüyle yapılan geçici anlaşma ve uzlaşmalar biçimindeki pratiklerin teorileştirilemeyeceğine, tersine, onların, aşılması gereken geri adımlar veya uzlaşmalar olarak açıkça ilanının zorunluluğuna dikkat çekti. Uluslararası komünist hareketin sosyalist bir devleti desteklemesi ile sosyalist bir devletin dünya devrimini desteklemesinin, tek bir bütünün iki parçası olduğunu, bu bütünlüğe dayanmayan anlayışların enternasyonalizm ilkesiyle bağdaşmayacağını ifade etti.
Konferansımız, Lenin ve Stalin önderliğindeki Bolşevik Partinin, kadın özgürlük mücadelesinde, Ekim Devriminin sıçradığı ve burjuva dünyanın yüzyıl sonra bile bütünüyle ulaşamadığı düzeyi, cins ayrımsız bir toplum yönünde ilerletmede, bunun sosyalist yasallıkla teminat altına alınmış örgütsel araçlarını ve dayanaklarını geliştirmede başarılı olamadığı, Ekim devriminden sonra dünyanın değişik yerlerinde gelişen devrimlerin de bu konuda durumu değiştirecek bir atılım geliştiremedikleri görüşüne ulaştı.
Konferansımız, Sovyetler Birliği başta olmak üzere, 20. yüzyılda sosyalizmin inşasına girişmiş ülkelerde kapitalizme dönüş süreçleri, biçimleri, geri dönüşün özne ya da özneleri; tek bir devletle sınırlı bir sosyalist kuruluşun zaferinin olanaklı olup olmadığı; komünizmin ilk evresi olarak sosyalist toplumun nitelikleri ve iktisadi yasaları konusunda tartışmaların yeterli olgunluğa erişmediğinde birleşti.

İşçiler, Yoldaşlar, Devrimci Yoldaşlar!
4. Konferansımızın, hem değerlendirme ve perspektifleri, hem de tartışmaların yeterli olgunluğa ulaşmadığını düşündüğü başlıklar, partimizin ideolojik-teorik gündemi olmaya devam edecek, olguya, duruma, gerçeğe sorulabilecek tüm soruların sorulması arayışı ve çabası sürdürülecektir.
Kuşkusuz, partimiz, bugün ve gelecekte, tüm bu konularda, "son soruyu" da sorduğu iddiasında olmayacak, görüşlerini, üzerinde "girilmez-çıkılmaz" levhası astığı bir odada kilitlemeye kalkmayacaktır. Hayır, MLKP, çok uzun yıllardır çözülmek üzere komünistlerin önünde bekleyen, sosyalizmin geçmişi ve geleceği gündemini ele almakta omuzlarındaki sorumluluğa uygun davranmak kadar, bütün bu konularda kolektivizmi dünya ölçeğinde varetme yönelim ve zihniyetine sımsıkı bağlı kalacaktır.

Yaşasın Marksizm-Leninizm!
Tek Yol Devrim, Yaşasın Sosyalizm!
Yaşasın Kadın Devrimi!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaşasın Dünya Devrimi!


7 Kasım 2019
MLKP Merkez Komitesi