Ölümsüzlere Bağlılığın Komutanı
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

 Partinin Sesi / Kasım / Sayı 98

 

Bayram Namaz yoldaş, 23 Mart 2019'da sarayın faşist şefinin ve mit'in doğrudan sorumlu olduğu bir kontrgerilla suikastiyle bilfiil kavga yürütmekten koparıldı. O, beş yılı Rojava'daki savaşım içinde geçen 30 yıllık devrimci kavganın ardından, Rojava halklarının yakından tanıma imkanı bulduğu, dünyanın değişik köşelerinden devrimci, antifaşist güçlerin adı, eylemi ve düşünceleriyle tanıştığı bir komünist olarak toprağa düştü. Kürt halkının, o başeğmez komünist evladı, yalnızca partimizin değil, devrimin ve enternasyonalist hareketin önder kadrolarından biri olarak, nöbeti usulca yoldaşlarına devretti.
Faşist sömürgeci düşmanın bu katliamla stratejik kazançlar elde etmeyi umduğuna şüphe yok. Fakat yanıldığı da şüphesizdir. Partimiz ağır bir yara aldı. Bu tartışma gerektirmiyor. Ne var ki, faşist sömürgeciliğin öncelikle Rojava, sonra da genelde, partimizin ihtilalci iradesini ve savaş azmini kırma plan ve beklentisinin nafile olduğunu geride kalan aylar ortaya koydu. Halkların sahiplenmesiyle gerçekleştirilen görkemli uğurlama, MLKP Rojava Örgütü 1. Konferansı, Rojava'da hızla ve yaygın biçimde örgütlenen "Baranlaşma" tartışma ve eğitimleri, zindanlardaki ve sokaklardaki süresiz açlık grevinden, Suruç yıldönümü eylemlerine ve kayyum saldırısına karşı Amed direnişine değin boyveren savaşkanlık, Rojava işgaline karşı sergilenen mücadele ruhu, ölümsüzleri sahiplenme ve uğurlamada gösterilen kararlılık, Dersim'de, Eskişehir'de, Serêkaniyê'de parıldayan namlular partinin cevabı olarak yankılandı. Düşmanı yalan ve demagojiye sarılmaya mahkum etti.
Zaferler Kuşağına Yürüyüş

Kuzey Kürdistan'da ulusal devrimci gerilla savaşımının bir devrimi örgütlediği, serhildanların toprağını gübreleyip çapaladığı dönemde, Bayram yoldaşın, derinden etkisi altında olduğu dinsel ideoloji karşısındaki duruşu değişime uğramaya başladı. Politik islamcıların, "parti", "cemaat", "imam", "din görevlisi", "öğretmen" vb. konumlardan, sömürgeciliği ve Kürt ulusunun inkar edilmesini "din kardeşliği", "kavimcilik yapmamak"; yoksulluğu, sınıf eşitsizliğini ise "kader" adına meşrulaştıran düşünce ve pratikleri, Bayram yoldaşa sorular sordurdu. Çok zorlu bir süreçti onun için. Antalya'daki inşaat işçiliği döneminde derinden farkına vardığı sınıf eşitsizlikleri ve şovenizm, Bayram yoldaşın aklını aydınlattı, kalbine yeni bir görüş açısı kazandırdı. Güçlü biçimde etkisinde olduğu dinsel ideolojiden kopuş ve Kürt yurtseverliği adımı iç içe gelişti. Gerillanın yürüttüğü savaşıma sempatiyle, sevgiyle bakıyor, haklılığına derin bir inanç duyuyordu.
Üniversite yılları ona marksizm-leninizmi tanımanın, öğrenmenin ve bir marksist-leninist olarak devrimci çalışmalar yürütmenin yolunu açtı. Bir genç komünist olarak, gerilla olmak, silahlı mücadele yürütmek arzusuyla başladığı mücadelede, Rojava devriminin savunulup geliştirilmesinde güçlü bir politik önderlik ve ideolojik duruş sergilemiş olan Komutan Baran Serhat'a ulaştı.
O, düşünüş tarzlarını, politik anlayışlarını ve hayal güçlerini baskı altına alan, yenilgilerin damga vurduğu bir tarihi dönemin devrimci kadro kuşağından farklı koşullarda, yenilgilerin değil başarıların ve zaferlerin önde olduğu bir dönemin ruhunu verdiği bir kuşağın zihniyeti ve özgüveniyle şekillendi. Partimizin "zaferler kuşağı" adını verdiği bu kuşak, başarılar temelinde, başarılara basarak yükselen bir varoluşun ifadesiydi. Devrimci ömürlerinde ağır basan, belirleyici olan, yenilgiler değil, başarılardı. Zafere ulaşmasa da, devleti pençesinden kurtulamadığı bir yönetememe krizine sokan Kuzey Kürdistan devrimi, görkemli serhildanlar, Gazi ayaklanması, düşmandan yasaklı meydanların koparılıp alınması, büyük zindan direnişleri, bir halkçı devrimci iktidarla zafere ulaşan Rojava devrimi, Gezi-Haziran ayaklanması, 6-8 Ekim Kobanê serhildanı, daiş'in Rojava ve Kuzey Suriye'de yenilgiye uğratılması, Birleşik Demokratik Cephe ve Birleşik Devrimci Cephe atılımı, 20 Temmuz 2015'deki faşist politik islamcı saray darbesi karşısında süren kesintisiz direniş, 7 Haziran 2015'ten itibaren halklarımızın seçimlerde Birleşik Demokratik Cepheye sunduğu kitle desteği, partimizin, Birlik Devrimi ve çeyrek asırlık tarihinde, bir bölümü silinmez izler bırakan önemli politik atılımlar, Bayram yoldaşın devrimci tarihinin içinde şekillendiği dönemi belirledi. Başarılara basarak yükselme, daha ileri gitme, atılım ruhu, zafere cüret etme kararlılığı onun düşünüş tarzının ve arayışının mayası oldu. O, zaferler kuşağının önder temsilcilerinden biri olarak, Rojava'da, bölge devrimi iddiasıyla donandı.
Adanmış Devrimci

Bayram yoldaşın, 20 Şubat 1970'ten 23 Mart 2019'a, Ağrı Patnos'tan Rojava Serêkaniyê'ye ulaşan ömür çizgisi, genç komünist militandan komünist öndere, Komutan Baran Serhat'a ulaşan bir hatta gelişti. O, yaşamını, işçi sınıfının, Kürt halkının ve tüm ezilenlerin kurtuluş kavgasıyla birleştirmiş, yalnızca her şeyin az çok yolunda, siyasi ve toplumsal koşulların iyi olduğu zamanlarda değil, en büyük zorluklar altında, en elverişsiz şartlarda, en çözülmez görünen krizli hallerde de, ideallerine bağlılığını korumuş, örgütlü yaşam dışında devrimcilik olamayacağı bilinciyle hareket etmiştir.
Ömrünün neredeyse üçte ikilik bölümünde ideallerine bağlılıkla yaşamış, siyasi mücadeleyle veya örgütsel durumla bağlı hiçbir zorluk, birey olarak karşı karşıya kaldığı hiçbir fiziki ve ruhsal acı, örgütsel yaşam içinde yüz yüze geldiği hiçbir yoldaşlıkla bağdaşmaz tutum veya yanlışlığına hiç kuşku duymadığı politik anlayış ve taktiklerin öne geçmesi, onun, devrimle, halkların kurtuluşuyla, partisiyle bağlarını zayıflatamamıştır. Denebilir ki, Baran Serhat yoldaş, bu açıdan partimizin kadroları arasında ulaşılmış en yüksek düzeydir. Genel olarak devrimci hareketin kadroları arasında da, bu tipte bir adanmışlığın az sayıdaki örneklerinden biridir.
Tüm enerjisini, yeteneklerini, aklını, düş gücünü, zamanını en büyük titizlikle işçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşuna adama ve son nefesine değin bu çizgide hareket etme Bayram yoldaşın devrimciliğinin temelidir. İşkence, hapislik, ölüm riski veya herhangi bir bireysel mesele, onu, tüm zamanını ve tüm gücünü devrime sunmaktan alıkoyamaz. O, ideallerine, pamuk ipliğiyle, yarı niyetlilikle, aydın bireyciliği ruh haliyle, "başkalarına iyilik yapıyorum" diyetçiliğiyle, "yarı zamanlı personel" mantığıyla değil, bütün varlığıyla, bütün ruhuyla bağlıdır. Devrimciliği, örgütlü savaşımı, işçilerin ve ezilenlerin özgürlük, toplumsal adalet, ulusal eşitlik, cinsel eşitlik, mutlu bir hayat hakları uğruna savaşımı, salt bir siyasi tercih değil, bir yaşam tarzı olarak özümsedi. O nedenle, "devrimciliği bırakırım", "kendi küçük dünyama çekilirim"cilere her zaman şaşkınlıkla baktı. Düzene teslimiyetin meşrulaştırılmasına hiçbir zaman izin vermedi.
Devrimin örgütlenmesi ve zaferi için, tüm zamanını, tüm yeteneklerini, tüm enerjisini, hayal gücünü ve tüm yaşamını cömertçe sundu.
Militan
Militanlık Bayram yoldaşı devrimcilik tarzının özüdür. Göreviyle ilişkide, üstün körülük, yarım yamalaklık, yapmış olmak için yapmak, sorumluluğunun anlamına yabancılaşmak, ruhsuz bürokratik biçimsellik, tekrar döngüsünün uyuşturucu rahatlığına kapılmak, hiçbir zaman ve hiçbir koşulda ona yaklaşamamıştır. Yürüyüşte, mitingde, gazete bürosunda, kitle örgütünde, eğitim çalışmasında, askeri eylemde, propaganda çalışmasında, yasadışı sokak gösterisinde, işkencehanede, mahkemede, bir hapishane hücresinden katılacağı anma ya da kutlamada, bir görüşmede, bir kampanya hazırlığında daima militandır. Yerine getirdiği göreve, bir parçası olduğu çalışmaya, tüm birikimini, tüm ruhunu katar. En iyisine ulaşmak için hem kafa emekçiliğinin, hem de pratik emekçiliğin sınırlarını zorlar. Onun devrimci mücadele zihniyetinde, "yapılamaz", "olmaz" yoktur. Olsa olsa, henüz kazanılamamış bir görüş açısı, henüz keşfedilmemiş bir yol, henüz giderilememiş bir yetmezlik vardır. Düşünüş tarzı da, pratiği de militandır.
Devrimciliğini Feda Ruhuyla Çelikleştiren Komünist

Feda ruhuyla donanmış, devrimciliğini feda ruhuyla çelikleştirmiştir. Devrimin, partinin, yoldaşlarının, devrimci yoldaşlarının, yoldaş ailelerinin, kendi ailesinin, yan hücredeki adli tutuklunun, işçi sınıfı ve ezilenlerin dertlerine derman olmak ister. Büyük bir aşkla ister hem de. O kadar canlıdır, güçlüdür insanlarla, hayatla bağı. Yine de, dünyayla fiziki bağını bir dakika sonra kesmeye hazırdır. Kişisel olan hiçbir şeyin, devrim koşusunda bir yüke veya boynuna vurulu bir zincire dönüşmesine izin vermez. Uçurum boylarında yürümekten başka türlü düşünmez devrimciliği. Yerüstünde de, yeraltında da, zindanda da, işkencehanede de, fiili meşru mücadele içinde de, askeri savaşım içinde de aynı ruh haliyle hareket eder. Yüzmeyi dehşetli sever, sonsuzluğa kulaç atar adeta. Müzikle, resimle uğraşmaktan büyük mutluluk duyar. Yoldaşlarının tırnağı kanasın istemez. Annesine, fiziki yeteneklerini en asgari düzeyde kullanabilen kardeşine, Kürtçe, bir merhaba demek ister. Ve tümünden "ah" demeden yoksun kalmayı, yoldaşlarının ölümsüz bedenlerini omuzlamayı, annesini, kardeşini aramak için yıllarca telefona el uzatmamayı bilir. Kendinden verme ustasıdır. Canı dahil.
Devrimin örgütlenmesinin ve zaferinin "bedel kapılarından geçmeyi" gerektirdiğinin bilinciyle, risk çıtası yüksek bir devrimciliği örmüştür, 30 yıllık devrimci yaşamında. Devrimci bir parti için de, devrimci bir birey için de başka türlüsünü imkansız görür. Yolunun işkencehanelerden, hapishanelerden, mezarlıklardan geçtiği bilinci ve pratiği zayıf bir partinin veya bireyin, toplumsal muhalefet çizgisinin dışına çıkamayacağı güçlü bir inançtır onda. Örgütlülüğe adımını, silahlı mücadele "şartıyla" atan, Nisan 1991'de bir kamulaştırma eylemi girişiminde ve işkencehanede ilk ateş çemberinden geçen genç devrimci, sonraki tüm yaşamında, işkencehaneyle, hapishaneyle, ölümle yan yana yürümeyi devrimi örgütleme eyleminin olağan hali olarak gördü, öyle yaşadı. İşkencehanelerin, zindanların başeğmez savaşçısı olarak tanındı. 2014'te, sekiz yıllık f tipi hapisliğin ardından, sömürgeciliğin sınırlarını özgür yoldan aşarak, Rojava devrimi savunmasına kanatlanırken, kendinde Komutan Baran Serhat'ı yaratmaya çoktan hazırdı.
Yaratıcı, Üretken Devrimci

Hangi alanda faaliyet yürütüyor ve hangi görevi omuzlamış olursa olsun, merkezi kararları ve üyesi olduğu organın kararlarını uygulama çıtası yüksek bir komünisttir. Karar takibi güçlüdür. Sözün eylemden koparılması, devrimci lafazanlık, kendiliğindencilik, seyircilik, Bayram yoldaşın şiddetli eleştirilerinin hedefi olur. Onun, kararları uygulama gücü kadar, önemli bir başka özelliği, kararları uygularken alana özgünleştirme ve zenginleştirme başarısı, yaratıcılığıdır. İşçi sınıfına dayatılan kölelik yasalarına karşı kampanyanın "bayrak yürüyüşü" biçiminde uygulanışı, Bayram yoldaşın, İstanbul'da parti örgütlerinin nöbet düzeniyle çalışması, böylelikle alanlara nefeslenme, saflarını düzenleme imkanı sağlanması ve kampanyanın kesintisiz biçimde sürdürülmesi arayışının, hedefinin ürünüdür. Kuzey Kürdistan'da, Kürdistan Komitesi sekreteri olarak faaliyet yürüttüğü yıllarda, gerek kararlarla ilişkilenişte, gerekse de ülkenin Kuzey parçasının gündemleriyle ilişkilenişte yaratıcı, üretken devrimciliğin pek çok örneğinin var edilmesinin sürükleyici öznesidir.
Politik Önder

Bayram yoldaş, politik durum tahlili, politik görevler, taktik ve şiarlar belirlenmesi, mücadele biçimleri ve araçlar bütünlüğünün saptanması, tüm bunlara dayalı dönemsel ve güncel hareket planları çıkarılması konusunda kavrayışını, öğrenme tutkusu ve güçlü bir kafa emekçiliğiyle geliştirdi ve derinleştirdi. Basın militanlığı yılları onun bu konudaki gelişiminde önemli bir süreç oldu. Kuzey Kürdistan'da MK üyesi ve Kürdistan Örgütü sekreteri olarak faaliyet yürüttüğü, aynı anda MK Yürütme Kurulu üyeliği yaptığı yıllarda, politik önderlik niteliği belirgin biçimde öne çıktı, yetkinleşti. Rojava süreci, bütün bu birikimin çok özgün koşullarda dışavurumu oldu. Güçlerin askeri örgütlenişi ve seferberliği, isabetli mevzilendirmeler dışında, MLKP Rojava Örgütünün, devrimci halk iktidarıyla-halk bütünleşmesini, devrimin kitleler içinde dal budak salmasını hedefleyen politik kampanyaları bunun çarpıcı bir örneğini oluşturur.
Politik mücadelenin tüm çalışmaların can damarı olduğu bilinci, onun devrimci çalışmalarının yönetici kılavuzudur. Örgütsel ve ideolojik çalışma görevlerinin yerine getirilmesinde titizdir, fakat bir devrim partisinin örgütsel ve ideolojik çalışmalarının, politik mücadele zemini dışında amacına ulaşamayacağını, bir başka ifadeyle, politik savaşımın geliştirilmesi hedefine sımsıkı bağlı olması zorunluluğunun bilincindedir. Bu, söz-eylem bütünlüğü görüş açısının ürünüdür. Bayram yoldaş, sorumluluk yürüttüğü tüm alanlarda, politik ve toplumsal gelişmelere yüksek, canlı bir ilgi içinde olmuş, şu ya da bu muharebeye dahil olmanın veya bir muharebe başlatmanın imkanlarına odaklanmıştır.
Politika-örgüt ilişkisini kavrayışı da bu temeldedir. O, politik görevleri güce göre ele alma iddiasızlığına uzak durdu, gücü politik görevlere göre düzenleme çizgisinde hareket etti. Kuvvetlere hakimiyet, onların en doğru biçimde konumlandırılması, sınırlı bir güçle en etkin hareketi, duruşu örgütlemek, potansiyel gücü açığa çıkarmayı zorlamak, onun politik gelişmelerle ilişkilenişteki zihniyet ve pratiğinin en öne çıkan yönüdür. Gerek Kuzey Kürdistan'da, gerekse de Rojava'da, çalışmaların başında yürüdüğü dönem, bunun canlı ve çarpıcı örneklerini sunar. Politik mücadelenin biçimlerinde, araçlarında esnek, politik savaşım görevlerinin omuzlanmasında ise katıdır.
Örgütsel Önder, Yetkin Örgütçü

Bayram yoldaş, kuvvetlere ve olanaklara hakimiyetini süreklileştiren, örgüt ve kadro sorunlarının saptanmasında, çözümünde etkin, örgütsel gelişim stratejileri temelinde çalışma iradiliği güçlü, politik kararların uygulanması çıtası yüksek bir komünisttir. Onun pratiğinde uygulamanın denetimi tüm bunlara sıkıca eşlik eder. Örgütsel önderlik niteliği, Merkez Komitesi üyeliğinden Kürdistan Örgütü sekreterliğinke, İstanbul İl Komitesi sekreterliğinden Türkiye cephesinde şu ya da bu alan denetçiliğine değin omuzladığı tüm görevlerde ışıldadı ve ürünlerini verdi. O, hapishane yıllarını partinin deneylerini özümsemek ve geleceğe hazırlık için etkin biçimde değerlendirmeyi başardı. Rojava'ya ayak bastığında, örgütsel önderlik niteliği pratik sonuçlarını yaratmakta gecikmedi.
Bayram yoldaş yetkin bir örgütçüdür. Hem örgütler sistemi kurmak ve işletmek, hem de kitle örgütçülüğü alanında geçerlidir bu. Her iki vasfı kişiliğinde birleştirmiştir.
Sorumluluk sahalarında mücadelenin değişik biçimlerini ve değişik görevleri üstlenecek örgütler kurmak, bunların işlemesini sağlamak, önlerine görev çekmelerini sağlamak Bayram yoldaşın yaygın bilinen özelliklerinden biridir. O, bunları bütünleyecek olan denetim görevini, hakimiyet, bilgi akışı ve bir kurumun işletilmesi sınırlarına daraltmadı, denetçinin de, denetlenen örgütün de eğitildiği, denetlenen alanda değişim ve gelişim kanallarının açığa çıkarıldığı bir imkan olarak kavrayıp uyguladı.
Örgüt kurmada mükemmelliyetçiliğin frenleyiciliğinden, hatta bazı durumlarda pasifize ediciliğinden azadedir. Verili durumdan ve güçlerden hareket etmekte ataktır. Politik mücadeleye seferber ederek, kolektif eğitim çalışmalarından geçirerek, ikili görüşmeler, tartışmalar yürüterek ve pratik örneklik yoluyla, deney ve birikim yetersizliği içindeki örgütlerin ve yoldaşların görevlerini kavramaları, partinin deney ve birikimleriyle donanmaları, önemli hatalara düşmemeleri, özgüven ve irade kazanmaları için ter dökmek onun gelişkin özelliklerinden biridir. En dar ve sınırlı ilişkiler içinden bir örgüt çıkarmak gibi üstün bir meziyete sahiptir. Yeni örgütler kurmak, örgütlenme alanlarını yaymak, örgütlülük düzeyini yükseltmek niteliğini gittiği her yere götürdü. Rojava bunun en yeni örneği oldu.
Kitle örgütçüsüdür. "Halk insanı" özelliği, sosyallik, meşruiyet bilinci, insanın değişimine güven, girişkenlik, insana emek verme coşkusu onun kitle örgütçülüğünün dayanaklarıdır. Gittiği bir mahallede, bir evde, adli tutuklularla hücre komşuluğu yaptığı bir hapishanede veya kitle teması imkanı doğan bir ortamda, insanları, düzen partilerinin etkisinden koparma, emekçi sol saflara, partiye kazanma çabasına girişmesi, Bayram yoldaş için olağandır. Onun düşünüş tarzından, devrimi örgütleme görüş açısından, bunun tersi anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. Yürüttüğü görevlerin sınırlı ölçekte pratikleştirmesine izin verdiği bu nitelik, Rojava koşullarında yeniden toprağa kavuşmuş ve halklarda karşılık bulmuştur. Uyandırdığı sevgi, güven ve saygı, uğurlanışında ve sonrasında açığa çıkmıştır.
Kadro Yetiştirme Eyleminin Yılmak Bilmez Militanı

Bayram yoldaş, görev yürüttüğü tüm alanlarda kadro yetiştirmek için güçlü bir iradedir. Coşkulu bir emekçidir. Türkiye'de de, Bakurê Kürdistan'da da, Rojava'da da aynı kararlılık ve iradeyi sergiledi, Erdal Balcı ve Hüseyin Demircioğlu Parti Akademilerinin deneylerinin çalışkan bir öğrencisi, eleştirmeni ve ileri taşıyıcısı olarak hareket etti.
Yoldaşlarını tanıma, potansiyellerini sezme, anlama, görevler vererek yetiştirme eylemini, dar veya geniş, legal, yarı-legal, illegal eğitim çalışmalarıyla bütünledi. İdeolojik bakımdan güçlendirmek, partinin temel görüşlerini, çizgisini kavratmak, özgüven ve irade kazanma imkanlarını büyütmek, onun eğitim çalışmalarının odağında durdu. Kongre belgelerini, MYO'yu, teorik yayınları ve MPYO'yu, eğitim materyalleri olarak en etkin tarzda değerlendirdi. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda kadro yetiştirmeye ara vermedi. İkili görüşme ve tartışmalar ile pratik örneklik de bunun bir parçası oldu. Yürütülen eğitim çalışmalarında, yoldaşları, onlara eğitici olarak görevler vererek yetiştirmek de onun yöntemlerinden biridir. Başka konularda olduğu gibi, eğitimde de, belirli bir nitelik aramak, fakat mükemmelliyetçi olmamak onun avantajıdır.
Kadın kadrolar yetiştirilmesi, onların devrimci görev ve sorumluluklar almaları, parti yaşamında ve devrimci savaşımda etkinliklerini geliştirmelerinde örnek bir komünist oldu. Savaşımın politik askeri cephesi dahil, tüm cephelerde kadın komünistlere güven içinde hareket etti.
Disiplin Niteliği Güçlü Partizan
Bir partinin ve bir devrimcinin güçlülük ölçülerinden biri olan disiplin, Bayram yoldaşın devrimciliğe birlikte getirdiği bir özelliğidir. O, devrimci yaşamın, ilişkilerin ve savaşımın gerektirdiği bir içerik ve biçim kazandırmak için bu gücünü eğitip şekillendirdi. Gündelik yaşamdan kararlarla ilişkilenişe, bir eylemin örgütlenmesinden bir görüşmeye, bir görevin yerine getirilme tarzından verilmiş bir söze uygun davranılmasına, bir toplantıdan bir randevuya ve bir eğitim çalışmasına değin her konuda ve ayrıntıda onun disiplin niteliği açığa çıkar. Böyle yaşar, yoldaşlarıyla, olaylarla, sorunlarla böyle ilişkilenir. Devrimci disiplin onun güçlü devrimciliğini mayalayan önemli dinamiklerden biridir.
Eğitip şekillendirdiği disiplin niteliğinin biçimi, ikili ilişkilerde, yer yer içeriğin gerisinde kaldı. Bu, onun "sert" bir yoldaş olarak "nam kazanması"na, sokaklarda ve zindanlarda bu "sert"liğe bağlı sevimli, saygılı bir lakapla, "zalım" olarak anılmasına yol açtı. Kolektif veya bireysel disiplinsizlikleri, sorumsuzlukları, gerilikleri öfkeye bulanmış bir üslupla tartışması ve eleştirmesi tarzındaki bu biçim yetersizliğiyle bilinçli, iradi bir ilişkileniş içinde olmuş, onu yönetmek için kendi üzerinde dikkatle çalışmayı elden bırakmamıştır. Bu sertliğin, kendini netlikle ortaya koyan içerik, yetersizliklerin, sorunların, aksamaların aşılması için sergilenen güçlü çaba ve yoldaşlık sevgisinin ışıltısının öyle ya da böyle ortamda var edilmesiyle bir engele dönüşmekten çıkarılması Bayram yoldaşın başarılarından biridir. Yine de bu, onun birikiminin, deneyinin, devrimci aklının, çözüm üretme yeteneğinin derdine derman olabileceğini düşünen yoldaşlarından bazılarını ilk adımı atmakta tutuk bırakmış, sorunları daha hızlı ve rahat tartışmalarını frenleyebilmiştir. Veya kimi yoldaşlarını ikili, üçlü bir görüşmeye, tartışmaya gerilimli bir ruh haliyle gitmeye itebilmiştir. Bayram yoldaş, içeriğin yerine ikame edilmeye kalkışılmadığı sürece, bu duruma hak vermekte tereddüt etmemiş ve bu "hak vermeye" karşılık düşecek tutumlar geliştirmede ferah olmuştur.
Partinin Kürdistanileşmesinin Sürükleyici Gücü

Bayram yoldaş, sömürge boyunduruğu altında tutulan ve inkar edilen halkına derin ve güçlü bir sevgiyle bağlıydı. Faşist inkarcı sömürgeciliğe öfkesi, bir volkanın öfkesiydi. Bu zeminde, şovenizmle, sosyal-şovenizmle mücadelede uzlaşmazdı. Devrimci ve antifaşist güçlerin sosyal-şovenist düşünce ve pratikleri, onun için salt kabul edilemez değil, anlaşılmazdı da. Bir ulusun diğer ulus üzerindeki egemenliğinin, sınıfsal tutum veya sosyalizm adına doğrudan ve dolaylı biçimde meşrulaştırılmaya çalışılmasını, emekçi sol üzerindeki burjuva ideolojik hegemonyanın çıplak bir ifadesi olarak gördü. Bu zihniyetle sosyalizm iddiasının bağdaşmazlığı, onun için gerçeğin abecesiydi.
O, aynı zamanda coşkulu bir enternasyonalisttir. Ulusal amaçlarla sınırlı, kapitalizmin dışına çıkmayan, dünya proletaryasının ve işçi sınıfı önderliğinde tüm insanlığın kurtuluşu davasından koparılmış program ve görüşlerle arasında bir ilke duvarı vardır. Bu zeminde uzlaşmaz bir marksist-leninisttir. Bayram yoldaşın enternasyonalist zihniyeti, partinin olanaklarının, yeteneklerinin, birikiminin dünya devrimci ve komünist hareketine açık olmasını gerektirir. Tüm enternasyonalist pratik katkı biçimleri onun büyük mutluluğudur.
O, partinin, Kürt ulusal özgürlüğü, ulusal toplulukların ulusal nitelikli demokratik hakları ve birleşik devrim konusundaki temel görüşlerini ve çizgisini güçlü biçimde özümsemiştir. Bunları, çeyrek asırlık parti tarihinin her dönemecinde kararlılıkla savunmuş, hem düşünsel, hem de pratik olarak gelişip derinleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
Bayram yoldaş, parti programında ve eyleminde, Kürdistan ve iki ulus gerçeğinin marksist-leninist görüş açısından karşılık bulması, egemen ulus kültürünün, ideolojisinin ve kitlelerinin, bir diğer ifadeyle, şovenizmin ve sosyal-şovenizmin basıncının komünistçe göğüslenmesi için, yılmak bilmez bir çaba içinde oldu. Bu temelde yer aldığı bütün platformlarda eleştirelliğini güçlü tuttu. Öneriler ve pratik örneklik geliştirdi. Kürdistan Örgütünün ve kadroların Kürdistanileşmesi yolunda iradiydi. Bu doğrultuda, ilk olarak, politik savaşımın gündemlerinin ve sorunların konuluşunun Kürdistanileşmesi, ikinci olarak ise Kürdistan'da faaliyet yürüten kadroların Kürtçe konuşmaları, Kürtçe okuma ve yazmayı öğrenmeleri için sistematik çaba harcadı, enerjik bir mücadele yürüttü. Rojava'da tüm bu konularda ufkunu daha fazla genişletti.
3. Kongre sonrası dönemde, Kürdistan Örgütü illegal yayın organının Kürdistani bir içerik ve dil kazanmasında, Bakur Kürdistan kitle yayınının çıkarılması ve kitlelere ulaştırılmasının örgütlenmesinde, sosyalist yurtseverlik hattına uygun politik eylemler ve kampanyalar yürütülmesinde, Amed ve Wan'da politik ve örgütsel iradeleşmede ısrarda, Kürtçe adlar ve Kürdistani amblemler kullanılmasında ve nihayet, partinin kuruluşundan itibaren yaratılmış birikimin 1. Kürdistan Konferansı'nda ete kemiğe büründürülmesinde, Bayram yoldaşın önderlik gücü ve kapasitesi belirleyicidir.
O, Kürdistan tarihi, Kürt dili, edebiyatı, müziği, basın geleneği konusunda sistematik olarak okuyan, düşünen, fikirler oluşturan bir komünisttir. Bu başlıklarda, kapsamlı, ciddi bir birikim edinmiş, özellikle hapisane yıllarını bu açıdan çok etkin biçimde değerlendirmiştir. Kendini Kürdistan partisi, grubu olarak ilan eden politik yapıların yayınlarını ciddiyetle izlemekte, onlarda yer alan değişik düşüncelerle, değerlendirmelerle sosyalist yurtsever görüş açısından ideolojik mücadele yürütmekte, polemikler yazmakta veya yoldaşlarına önermekte, görev vermekte girişken ve ısrarcıdır.
Bayram yoldaş, ulusal devrimci ve sonrasında ulusal demokratik taleplerle yürütülen silahlı mücadeleyle omuz omuza olmak devrimci görevine her kritik dönemeçte bağlı kaldı. Kürt ulusal talepleriyle pratikte ilişkilenişte, bir başka ifadeyle politik duruşta ete kemiğe bürünmeyen "ideolojik mücadele" sahteliğini teşhire özel bir önem verdi. Abdullah Öcalan'ın tutsak edildiği zor zamanlarda, şovenizme meydan okuma hattında, Süleyman Yeter yoldaşla omuz omuza emek verdi. İzleyen süreçte, "gerilla onurdur" şiarının miting meydanlarında, gösterilerde haykırılmasını sağlayan iradenin oluşturucularından biri oldu. PKK'nin yeni program ve stratejisini, ulusal devrimci taleplerin yerine ulusal demokratik talepleri geçirmesini sosyalist yurtsever görüş açısından eğip bükmeden eleştirirken, durumun şu ya da bu biçimde sosyal-şovenist yaklaşımların örtüsüne dönüştürülmesine karşı kararlı bir mücadele yürüttü. 2004 Haziran'ı öncesinde PKK'deki Osman Öcalan-Nizamettin Taş tasfiyeciliğini, 2004 Haziran'ı sonrasında ise siyasi olarak AKP'ye bel bağlayıp, ateşkese son verdiği için PKK'yi kınama bildirisi yayınlayanları "77 zehirli imza" olarak teşhir etti. Gerillaya dayalı olarak ulusal demokratik taleplerle yürütülen mücadelenin faşist inkarcı sömürgecilik koşullarındaki siyasi anlamının güçlü bilincini taşıdı. 23 Mart 2019'a değin, canlı kalkan eylemlerinden özyönetim direnişlerine, tüm özgün ve kendini sakınmasız ortaya koymanın gerektiği süreçlerle etkin bir politik ilişkilenişin imkanlarını sonuna kadar zorladı. Başûr'a, Rojhilat'a ve Rojava'ya daima canlı bir siyasi ilgi gösterdi.
O, Rojava devriminin savunulması, emekçi kitlelere mal edilmesi, geliştirilmesi ve sosyalizm yönünde ilerletilmesi için her şeyini ortaya koydu. Şengal ve Güney Kürdistan'da komünist duruşun mimarlarından biri oldu. Rojava'da halkların eşitliği ve devrimin Suriye'ye yayılması konusunda büyük bir coşkuyla, inançla çalıştı.
Birleşik Devrimci Mücadelenin Ve Devrimci Yoldaşlığın Öznesi

Bayram yoldaş, ‘74-80 dönemi politik kültürünün, devrimle ve nihai amaçlarla ilişkileniş tarzının yol açtığı grupçuluğa ve cepheleşme konusundaki basiretsizliğe karşı, MLKP'nin geliştirdiği eleştirileri ve kopuş pratiğini devrimci şekillenişinin belirleyicilerinden birine dönüştürdü. Bulunduğu alanlarda bu çizginin uygulanışında daima etkin ve sürükleyici oldu. İdeolojik mücadeleyle grupçuluğu, ideolojik mücadeleyle cepheleşme yeteneksizliğini bir ve aynı şey sanan zihniyetle uzlaşmadı. Birleşik mücadelenin her düzeyinde, partimizin üstlendiği sorumlulukları, verdiği sözleri yerine getirmesini bir ilke sorunu olarak gördü. Pek çok eylem birliğinin, güç birliğinin, bunlardan biraz daha ileride duran Birleşik Devrimci Güçler Platformu'nun pratikte karşılık bulması, gelişmesi için kararlılıkla hareket etti. Birleşik Demokratik Cephenin kuruluşunu başından itibaren heyecanla karşıladı ve destekledi. HBDH'ın kuruluşu ve gelişmesine büyük bir emek verdi. Partimizin HBDH'la ilişkilenişini güçlendirme imkanları üzerine sürekli kafa yordu, eleştirileri ve önerileriyle zorlayıcı oldu.
O, devrimci parti ve gruplarla, ulusal demokratik hareketle ilişkilerde ciddi, saygılı, içten ve eleştireldi. Bunların dışında kalan ve burjuva dünyanın etkilerinden saydığımız türden bir diplomasiden kuvvetle uzak durdu. "Parti çıkarı" adı altındaki ideolojik bozulmalara izin vermedi. Birleştiriciydi. Tartışma, eleştiri, esneklik, özeleştiri, geri adım ve yeni bir tartışma fırsatı yaratmak, Bayram yoldaş için birleştiriciliğin dayanaklarıydı. Amaca sımsıkı bağlı kaldı.
Partimizin "devrimci yoldaşlık" kavramında ifade bulan zihniyeti, Bayram yoldaşın ilişkilerinde ve eyleminde karşılık buldu. Savaşan, ter döken, devrimi ileri taşımak için her şeyini ortaya koyan değişik parti ve gruplardan devrimci kadrolara büyük değer verdi. Şehit düşenlerin acısını derinden yaşadı, yarattıkları boşluğun bilincinde oldu. Sokaklarda da, zindanlarda da bu zihniyetle, bu duygularla hareket etti.
Kızıl Komutan
Bayram yoldaş, Baran Serhat'ın sorumluluk düzeyinde bir komutanlık için güçlü nitelikler biriktirmişti. İdeallerle yüksek bir özdeşlik, irade sağlamlığı, insana değer verme, yoldaşlara güçlü bir sevgiyle bağlı olmak, sorumluluk bilinci, omuzladığı görevle militan ilişki, karar verme gücü, zor bir durumun veya kararın bireysel sorumluluğunu üstlenme, disiplin, ciddiyet, planlama, siyasi cüret ve ruhsal sağlamlık onun önderleşme serüveni içinde yeni düzeyler kazanmıştı. Politik önder olarak olgunlaşmış durumdaydı. Savaşımın barışçıl ve kitle şiddeti, yasal ve yasadışı, silahsız ve silahlı biçimleriyle siyasi mücadele yürütmeye önderlik etmişti. Kuzey Kürdistan sekreteri olarak alanda konumlandığında, güç sınırlılığına boyun eğmeden, birkaç yoldaşı milis ve müfreze olarak örgütlemekte ve eyleme yöneltmekte duraksamamıştı. Çok küçük imkanları bile yaratıcı tarzda değerlendirmekte, yeni başarıları hazırlayacak bir dayanağa dönüştürmekte, bir başka ifadeyle yaratıcılıkta mahirdi.
Tüm bunlar, Rojava'da kendini yeni bir düzeyde ve aynı zamanda bir komutanlık niteliği biçiminde üretti. Güçlerin küçük bir ordu olarak örgütlenmesinde, değişik cephelere görevlendirilmelerinde, parti taburunun ve enternasyonal taburun kuruluşunda, değişik işlevlerde askeri okullar açılmasında, savaşçıların göreve ve yeni görevlere hazırlığında, komutan adayları yetiştirilmesinde, Alişer Deniz FOC'unun kuruluşunda, güçlerin moral ortamlarının güçlendirilmesi çalışmalarında, Kobanê direnişine veya Nusaybin özyönetim direnişine komutan ve savaşçı gönderilmesinde onun politik askeri önderlik güç ve kararlılığının payı büyüktür. "Askerce düşünme" yeteneği gelişmiştir. Kızıl komutanlar kurmayının en öndeki üyesidir.
Parti Çizgisinin Savaşçısı
O, devrimci gelişimini, parti çizgisini öğrenme, anlama, kavrama, bu çizginin gereklerine göre çalışma ve savaşma hattından ilerletti. Parti çizgisini özümsedi, onun yılmaz bir militanı, bir kızıl emekçisi oldu. Öyle ki, partinin, çizgi sürekliliğinin veya çizgiyi taşıma iradesinin zaafa uğramasıyla bağlı politik ve örgütsel zikzaklar yaşadığı dönemlerde, Bayram yoldaşın sorumluluk alanlarında buna yalnızca düşünsel değil, pratik bir eleştiri veya itiraz da vardır. Bu, her şeyden önce, partinin politik önderlik anlayışını ve politik mücadele tarzını uygulama kararlılığında, ısrarında, arayışında ifade bulur. Parti stratejisinin ve temel parti görüşlerinin savunulmasıyla bütünlenir. Bayram yoldaş, partinin ileriye doğru tüm örgütsel, politik, ideolojik, teorik adımlarıyla buluşan bir komünist ve 3. Kongreden itibaren bu adımların düşünsel ve pratik önderlerinden biridir. Partinin örgütsel yapısı, politik askeri örgütlenme, birleşik cephe, ulusal özgürlük mücadelesi ve kadın özgürlük mücadelesi zemininde 3., 4., 5. ve 6. Kongrelerde ortaya çıkan yeni tipte programatik, örgütsel ve ideolojik ileri adımlar onun görüş açısıyla uyumludur. O, partisini ve birey olarak kendini, gelişmesi, yeni sınırlara ulaşması gereken özneler olarak kavrar. Komünist öncünün savaşkanlığından ve ölümsüzlerden büyük bir onur duyar. Parti teorisi, emperyalist küreselleşme ve kadın özgürlük mücadelesinin de içinde olduğu teorik adımlarından, enternasyonalist kararlılığından, birleştiriciliğinden, siyasi ufkundan, kısa bir ifadeyle, partinin tüm başarılardan enerji, güç ve coşku alır. Başarıların üzerine basarak yükselir. Fakat, her ileri adımı, gelişimi, yenilenmeyi, kavrayışı, daha ileri yürümenin dayanağına dönüştürmenin mücadelesini yürütür. Partiyi de, kendini de olmuş, bitmiş, tamamlanmış saymaz. Devrimci yürüyüşle ulaşılmış hiçbir sınırı varılacak son nokta görmez.
Kolektivizm gücü yüksek bir komünist olarak öne çıkar. Görev yürütüğü organlarda yaman bir eleştiricidir, fakat asla kendinden bakmaz, kendinden hareket etmez, kendini dayatmaz, yetkilerini kendi için kullanmaz. Hazır bulunamayacağı organ toplantılarına yazılı görüşler, öneriler, siyasi değerlendirmeler iletme ciddiyetiyle, sorumluluğuyla hareket eder. İçinde yer aldığı organların katılmadığı kararlarını uygulamakta nettir, ağırdan almaz, üstünkörü hareket etmez, sorun olarak görmez. Bireysel özveri çıtası çok yüksektir. Örneğin, 8 yıllık hapislikten sonra, Rojava devrimi karşısındaki görevlerle 5. Kongreye katılmak arasında bir seçim yapmak gerektiğinde, ilkinden yana davranmakta tereddüt etmez. Oysa, o kongrede bulunmayı çok istediğine şüphe yoktur. Söz ve eylem birliğinin örneğidir. Eleştiri ve tartışmada etkinliği, üyesi olduğu tüm organlara yansır. Onun bu etkinliği, gücünü, devrimci pratikten alır. Söyleyip kendi alanında, sözlerinin seyircisi olmaz, onu uygulamanın bir yolunu bulmanın militanı olur. Çok konuşmak, çok bilmek, fakat pratikte pek az yapmak, pek az örnek oluşturmak, pek az emek sarf etmek onun öfkesini uyandırır. Devrimci mücadeleyle, lafazanlık veya dışsal akıl hocalığı tarzında ilişkişilenişle aralıksız savaş halindedir. Buna karşın, hangi tipte gerilimler yaşarsa yaşasın, devrimci pratiği güçlü, feda ruhu berrak yoldaşlarıyla ve devrimci yoldaşlarıyla ilişkilerinde ferahtır. Sevgi ve güven yüklüdür.
Ölümsüz

Bir parti neye benzer? En başta kadrolarına. Bir parti çizgisinin başarısı veya başarısızlığı neye bağlıdır? En başta kadrolarına. Çünkü parti bilinçli varoluş, bilinçli eylem, bilinçli öncülüktür. Verili koşullar altında iradiliktir. Aynı gerçeği, yoldaşlık tarzı, ruhsal sağlamlık, devrimci metanet, boyun eğmezlik, savaş iradesi, siyasi kültür, ideolojik derinlik ve teorik düzey gibi tek tek boyutlardan hareketle de kavrayabiliriz. O yüzden, Bayram yoldaşın kavgada fiziken yer alıp almadığı, partimiz için de, devrim için de, karşıdevrim için de elbette çok önemlidir. Parti onu korumayı başaramadı. Bunda, parti önderliğinin soruna müdahaledeki iradilik zayıflığının, koruma eyleminin gerektirdiği profesyonelliğin yaratılamamasının payı vardır. Bunda, fizik olarak en yakınındaki parti kadrolarının ve güçlerinin sorunla ilişkilenişlerindeki yüzeyselliğin, düşman algısı zayıflığının payı vardır. Bunda, bunlardan daha fazla, pek çok güçlü niteliği kendinde toplamış, kaynaştırmış, bu kaynaştırmadan yeni bir nitelik düzey elde etmiş, komünist önder, kızıl komutan Baran Serhat'a ulaşmış Bayram yoldaşın, partinin yenemediği zayıf yanından, önderlik kadrolarının, düşmanın saldırı olasılığı karşısındaki duruşlarının kurumsal ve resmi değil, bireysel ve duygusal oluşundan kopuşamamasının payı vardır. Partinin tüm kadroları, tüm üyeleri Baran Serhat'ın korunamamasında kendilerinin payının ne olduğunu düşünmek, anlamak zorundadır. Ve parti bu zayıflığını mutlaka aşmalıdır. Bu, Baran Serhat başta olmak üzere tüm ölümsüzlerimize vermemiz gereken bir sözdür. Siyasi, örgütsel, ideolojik ve politik askeri varoluşumuzda, Bayram yoldaşın fiilen çalışmalara katılamayacak oluşundan doğan boşluğun bilincindeyiz. Bugün o boşluğu doldurmak için, hangi alanda faaliyet yürütüyor olurlarsa olsunlar, tüm parti kadrolarının çalışmalarını en azından bir misli güçlendirmeleri gerekiyor. Gelecekte, "Baranlaşma" şiarını pratikleştirmek yolundan devrimciliklerini yeni niteliklerle donatacak komünistler, en başta da genç komünistler arasından boy verecek yoldaşlar, Bayram yoldaşın istediği, hedeflediği gibi, partiyi yeni sınırlara taşımanın öncü iradeleri olarak, önce bir kolektif kuvvet, giderek de tek tek parti kadroları olarak onun yarattığı boşluğu dolduracak, pek çok yedek yetiştireceklerdir. Buna büyük bir güven duyuyoruz, çünkü partimiz çeyrek asırlık varoluşunda bir Baran Serhatlar fideliği olduğunu göstermiştir. İşkencecileri defalarca inlerinde yenmenin, değişik dönemlerde zindanlardaki başeğmez direnişçiliğin, devrimci tarihini yaparken önüne çıkan en zor anlardaki sarsılmaz duruşun, yoldaşlarının tabutlarını omuzlayan yüreğindeki keskin sancıya metanetle göğüs germenin, kabına sığmaz bir yaşam sevinci içindeyken ölümle oyun koyuna yaşamanın, düşünmenin, eleştirmenin, önermenin, yapmanın, hayal etmenin, yenilenmenin örneği olarak devrim toprağını kanıyla sulayan, Bayram yoldaş, her şeyden önce ve her şeyden fazla ölümsüzlere bağlılığın komutanıydı. Bir devrimcinin erişebileceği daha büyük bir yükseklik yoktur.

 

 

Arşiv

 

2019
Aralık Kasım
Temmuz Mayıs
2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz

 

Ölümsüzlere Bağlılığın Komutanı
fc Share on Twitter

 

 

 Partinin Sesi / Kasım / Sayı 98

 

Bayram Namaz yoldaş, 23 Mart 2019'da sarayın faşist şefinin ve mit'in doğrudan sorumlu olduğu bir kontrgerilla suikastiyle bilfiil kavga yürütmekten koparıldı. O, beş yılı Rojava'daki savaşım içinde geçen 30 yıllık devrimci kavganın ardından, Rojava halklarının yakından tanıma imkanı bulduğu, dünyanın değişik köşelerinden devrimci, antifaşist güçlerin adı, eylemi ve düşünceleriyle tanıştığı bir komünist olarak toprağa düştü. Kürt halkının, o başeğmez komünist evladı, yalnızca partimizin değil, devrimin ve enternasyonalist hareketin önder kadrolarından biri olarak, nöbeti usulca yoldaşlarına devretti.
Faşist sömürgeci düşmanın bu katliamla stratejik kazançlar elde etmeyi umduğuna şüphe yok. Fakat yanıldığı da şüphesizdir. Partimiz ağır bir yara aldı. Bu tartışma gerektirmiyor. Ne var ki, faşist sömürgeciliğin öncelikle Rojava, sonra da genelde, partimizin ihtilalci iradesini ve savaş azmini kırma plan ve beklentisinin nafile olduğunu geride kalan aylar ortaya koydu. Halkların sahiplenmesiyle gerçekleştirilen görkemli uğurlama, MLKP Rojava Örgütü 1. Konferansı, Rojava'da hızla ve yaygın biçimde örgütlenen "Baranlaşma" tartışma ve eğitimleri, zindanlardaki ve sokaklardaki süresiz açlık grevinden, Suruç yıldönümü eylemlerine ve kayyum saldırısına karşı Amed direnişine değin boyveren savaşkanlık, Rojava işgaline karşı sergilenen mücadele ruhu, ölümsüzleri sahiplenme ve uğurlamada gösterilen kararlılık, Dersim'de, Eskişehir'de, Serêkaniyê'de parıldayan namlular partinin cevabı olarak yankılandı. Düşmanı yalan ve demagojiye sarılmaya mahkum etti.
Zaferler Kuşağına Yürüyüş

Kuzey Kürdistan'da ulusal devrimci gerilla savaşımının bir devrimi örgütlediği, serhildanların toprağını gübreleyip çapaladığı dönemde, Bayram yoldaşın, derinden etkisi altında olduğu dinsel ideoloji karşısındaki duruşu değişime uğramaya başladı. Politik islamcıların, "parti", "cemaat", "imam", "din görevlisi", "öğretmen" vb. konumlardan, sömürgeciliği ve Kürt ulusunun inkar edilmesini "din kardeşliği", "kavimcilik yapmamak"; yoksulluğu, sınıf eşitsizliğini ise "kader" adına meşrulaştıran düşünce ve pratikleri, Bayram yoldaşa sorular sordurdu. Çok zorlu bir süreçti onun için. Antalya'daki inşaat işçiliği döneminde derinden farkına vardığı sınıf eşitsizlikleri ve şovenizm, Bayram yoldaşın aklını aydınlattı, kalbine yeni bir görüş açısı kazandırdı. Güçlü biçimde etkisinde olduğu dinsel ideolojiden kopuş ve Kürt yurtseverliği adımı iç içe gelişti. Gerillanın yürüttüğü savaşıma sempatiyle, sevgiyle bakıyor, haklılığına derin bir inanç duyuyordu.
Üniversite yılları ona marksizm-leninizmi tanımanın, öğrenmenin ve bir marksist-leninist olarak devrimci çalışmalar yürütmenin yolunu açtı. Bir genç komünist olarak, gerilla olmak, silahlı mücadele yürütmek arzusuyla başladığı mücadelede, Rojava devriminin savunulup geliştirilmesinde güçlü bir politik önderlik ve ideolojik duruş sergilemiş olan Komutan Baran Serhat'a ulaştı.
O, düşünüş tarzlarını, politik anlayışlarını ve hayal güçlerini baskı altına alan, yenilgilerin damga vurduğu bir tarihi dönemin devrimci kadro kuşağından farklı koşullarda, yenilgilerin değil başarıların ve zaferlerin önde olduğu bir dönemin ruhunu verdiği bir kuşağın zihniyeti ve özgüveniyle şekillendi. Partimizin "zaferler kuşağı" adını verdiği bu kuşak, başarılar temelinde, başarılara basarak yükselen bir varoluşun ifadesiydi. Devrimci ömürlerinde ağır basan, belirleyici olan, yenilgiler değil, başarılardı. Zafere ulaşmasa da, devleti pençesinden kurtulamadığı bir yönetememe krizine sokan Kuzey Kürdistan devrimi, görkemli serhildanlar, Gazi ayaklanması, düşmandan yasaklı meydanların koparılıp alınması, büyük zindan direnişleri, bir halkçı devrimci iktidarla zafere ulaşan Rojava devrimi, Gezi-Haziran ayaklanması, 6-8 Ekim Kobanê serhildanı, daiş'in Rojava ve Kuzey Suriye'de yenilgiye uğratılması, Birleşik Demokratik Cephe ve Birleşik Devrimci Cephe atılımı, 20 Temmuz 2015'deki faşist politik islamcı saray darbesi karşısında süren kesintisiz direniş, 7 Haziran 2015'ten itibaren halklarımızın seçimlerde Birleşik Demokratik Cepheye sunduğu kitle desteği, partimizin, Birlik Devrimi ve çeyrek asırlık tarihinde, bir bölümü silinmez izler bırakan önemli politik atılımlar, Bayram yoldaşın devrimci tarihinin içinde şekillendiği dönemi belirledi. Başarılara basarak yükselme, daha ileri gitme, atılım ruhu, zafere cüret etme kararlılığı onun düşünüş tarzının ve arayışının mayası oldu. O, zaferler kuşağının önder temsilcilerinden biri olarak, Rojava'da, bölge devrimi iddiasıyla donandı.
Adanmış Devrimci

Bayram yoldaşın, 20 Şubat 1970'ten 23 Mart 2019'a, Ağrı Patnos'tan Rojava Serêkaniyê'ye ulaşan ömür çizgisi, genç komünist militandan komünist öndere, Komutan Baran Serhat'a ulaşan bir hatta gelişti. O, yaşamını, işçi sınıfının, Kürt halkının ve tüm ezilenlerin kurtuluş kavgasıyla birleştirmiş, yalnızca her şeyin az çok yolunda, siyasi ve toplumsal koşulların iyi olduğu zamanlarda değil, en büyük zorluklar altında, en elverişsiz şartlarda, en çözülmez görünen krizli hallerde de, ideallerine bağlılığını korumuş, örgütlü yaşam dışında devrimcilik olamayacağı bilinciyle hareket etmiştir.
Ömrünün neredeyse üçte ikilik bölümünde ideallerine bağlılıkla yaşamış, siyasi mücadeleyle veya örgütsel durumla bağlı hiçbir zorluk, birey olarak karşı karşıya kaldığı hiçbir fiziki ve ruhsal acı, örgütsel yaşam içinde yüz yüze geldiği hiçbir yoldaşlıkla bağdaşmaz tutum veya yanlışlığına hiç kuşku duymadığı politik anlayış ve taktiklerin öne geçmesi, onun, devrimle, halkların kurtuluşuyla, partisiyle bağlarını zayıflatamamıştır. Denebilir ki, Baran Serhat yoldaş, bu açıdan partimizin kadroları arasında ulaşılmış en yüksek düzeydir. Genel olarak devrimci hareketin kadroları arasında da, bu tipte bir adanmışlığın az sayıdaki örneklerinden biridir.
Tüm enerjisini, yeteneklerini, aklını, düş gücünü, zamanını en büyük titizlikle işçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşuna adama ve son nefesine değin bu çizgide hareket etme Bayram yoldaşın devrimciliğinin temelidir. İşkence, hapislik, ölüm riski veya herhangi bir bireysel mesele, onu, tüm zamanını ve tüm gücünü devrime sunmaktan alıkoyamaz. O, ideallerine, pamuk ipliğiyle, yarı niyetlilikle, aydın bireyciliği ruh haliyle, "başkalarına iyilik yapıyorum" diyetçiliğiyle, "yarı zamanlı personel" mantığıyla değil, bütün varlığıyla, bütün ruhuyla bağlıdır. Devrimciliği, örgütlü savaşımı, işçilerin ve ezilenlerin özgürlük, toplumsal adalet, ulusal eşitlik, cinsel eşitlik, mutlu bir hayat hakları uğruna savaşımı, salt bir siyasi tercih değil, bir yaşam tarzı olarak özümsedi. O nedenle, "devrimciliği bırakırım", "kendi küçük dünyama çekilirim"cilere her zaman şaşkınlıkla baktı. Düzene teslimiyetin meşrulaştırılmasına hiçbir zaman izin vermedi.
Devrimin örgütlenmesi ve zaferi için, tüm zamanını, tüm yeteneklerini, tüm enerjisini, hayal gücünü ve tüm yaşamını cömertçe sundu.
Militan
Militanlık Bayram yoldaşı devrimcilik tarzının özüdür. Göreviyle ilişkide, üstün körülük, yarım yamalaklık, yapmış olmak için yapmak, sorumluluğunun anlamına yabancılaşmak, ruhsuz bürokratik biçimsellik, tekrar döngüsünün uyuşturucu rahatlığına kapılmak, hiçbir zaman ve hiçbir koşulda ona yaklaşamamıştır. Yürüyüşte, mitingde, gazete bürosunda, kitle örgütünde, eğitim çalışmasında, askeri eylemde, propaganda çalışmasında, yasadışı sokak gösterisinde, işkencehanede, mahkemede, bir hapishane hücresinden katılacağı anma ya da kutlamada, bir görüşmede, bir kampanya hazırlığında daima militandır. Yerine getirdiği göreve, bir parçası olduğu çalışmaya, tüm birikimini, tüm ruhunu katar. En iyisine ulaşmak için hem kafa emekçiliğinin, hem de pratik emekçiliğin sınırlarını zorlar. Onun devrimci mücadele zihniyetinde, "yapılamaz", "olmaz" yoktur. Olsa olsa, henüz kazanılamamış bir görüş açısı, henüz keşfedilmemiş bir yol, henüz giderilememiş bir yetmezlik vardır. Düşünüş tarzı da, pratiği de militandır.
Devrimciliğini Feda Ruhuyla Çelikleştiren Komünist

Feda ruhuyla donanmış, devrimciliğini feda ruhuyla çelikleştirmiştir. Devrimin, partinin, yoldaşlarının, devrimci yoldaşlarının, yoldaş ailelerinin, kendi ailesinin, yan hücredeki adli tutuklunun, işçi sınıfı ve ezilenlerin dertlerine derman olmak ister. Büyük bir aşkla ister hem de. O kadar canlıdır, güçlüdür insanlarla, hayatla bağı. Yine de, dünyayla fiziki bağını bir dakika sonra kesmeye hazırdır. Kişisel olan hiçbir şeyin, devrim koşusunda bir yüke veya boynuna vurulu bir zincire dönüşmesine izin vermez. Uçurum boylarında yürümekten başka türlü düşünmez devrimciliği. Yerüstünde de, yeraltında da, zindanda da, işkencehanede de, fiili meşru mücadele içinde de, askeri savaşım içinde de aynı ruh haliyle hareket eder. Yüzmeyi dehşetli sever, sonsuzluğa kulaç atar adeta. Müzikle, resimle uğraşmaktan büyük mutluluk duyar. Yoldaşlarının tırnağı kanasın istemez. Annesine, fiziki yeteneklerini en asgari düzeyde kullanabilen kardeşine, Kürtçe, bir merhaba demek ister. Ve tümünden "ah" demeden yoksun kalmayı, yoldaşlarının ölümsüz bedenlerini omuzlamayı, annesini, kardeşini aramak için yıllarca telefona el uzatmamayı bilir. Kendinden verme ustasıdır. Canı dahil.
Devrimin örgütlenmesinin ve zaferinin "bedel kapılarından geçmeyi" gerektirdiğinin bilinciyle, risk çıtası yüksek bir devrimciliği örmüştür, 30 yıllık devrimci yaşamında. Devrimci bir parti için de, devrimci bir birey için de başka türlüsünü imkansız görür. Yolunun işkencehanelerden, hapishanelerden, mezarlıklardan geçtiği bilinci ve pratiği zayıf bir partinin veya bireyin, toplumsal muhalefet çizgisinin dışına çıkamayacağı güçlü bir inançtır onda. Örgütlülüğe adımını, silahlı mücadele "şartıyla" atan, Nisan 1991'de bir kamulaştırma eylemi girişiminde ve işkencehanede ilk ateş çemberinden geçen genç devrimci, sonraki tüm yaşamında, işkencehaneyle, hapishaneyle, ölümle yan yana yürümeyi devrimi örgütleme eyleminin olağan hali olarak gördü, öyle yaşadı. İşkencehanelerin, zindanların başeğmez savaşçısı olarak tanındı. 2014'te, sekiz yıllık f tipi hapisliğin ardından, sömürgeciliğin sınırlarını özgür yoldan aşarak, Rojava devrimi savunmasına kanatlanırken, kendinde Komutan Baran Serhat'ı yaratmaya çoktan hazırdı.
Yaratıcı, Üretken Devrimci

Hangi alanda faaliyet yürütüyor ve hangi görevi omuzlamış olursa olsun, merkezi kararları ve üyesi olduğu organın kararlarını uygulama çıtası yüksek bir komünisttir. Karar takibi güçlüdür. Sözün eylemden koparılması, devrimci lafazanlık, kendiliğindencilik, seyircilik, Bayram yoldaşın şiddetli eleştirilerinin hedefi olur. Onun, kararları uygulama gücü kadar, önemli bir başka özelliği, kararları uygularken alana özgünleştirme ve zenginleştirme başarısı, yaratıcılığıdır. İşçi sınıfına dayatılan kölelik yasalarına karşı kampanyanın "bayrak yürüyüşü" biçiminde uygulanışı, Bayram yoldaşın, İstanbul'da parti örgütlerinin nöbet düzeniyle çalışması, böylelikle alanlara nefeslenme, saflarını düzenleme imkanı sağlanması ve kampanyanın kesintisiz biçimde sürdürülmesi arayışının, hedefinin ürünüdür. Kuzey Kürdistan'da, Kürdistan Komitesi sekreteri olarak faaliyet yürüttüğü yıllarda, gerek kararlarla ilişkilenişte, gerekse de ülkenin Kuzey parçasının gündemleriyle ilişkilenişte yaratıcı, üretken devrimciliğin pek çok örneğinin var edilmesinin sürükleyici öznesidir.
Politik Önder

Bayram yoldaş, politik durum tahlili, politik görevler, taktik ve şiarlar belirlenmesi, mücadele biçimleri ve araçlar bütünlüğünün saptanması, tüm bunlara dayalı dönemsel ve güncel hareket planları çıkarılması konusunda kavrayışını, öğrenme tutkusu ve güçlü bir kafa emekçiliğiyle geliştirdi ve derinleştirdi. Basın militanlığı yılları onun bu konudaki gelişiminde önemli bir süreç oldu. Kuzey Kürdistan'da MK üyesi ve Kürdistan Örgütü sekreteri olarak faaliyet yürüttüğü, aynı anda MK Yürütme Kurulu üyeliği yaptığı yıllarda, politik önderlik niteliği belirgin biçimde öne çıktı, yetkinleşti. Rojava süreci, bütün bu birikimin çok özgün koşullarda dışavurumu oldu. Güçlerin askeri örgütlenişi ve seferberliği, isabetli mevzilendirmeler dışında, MLKP Rojava Örgütünün, devrimci halk iktidarıyla-halk bütünleşmesini, devrimin kitleler içinde dal budak salmasını hedefleyen politik kampanyaları bunun çarpıcı bir örneğini oluşturur.
Politik mücadelenin tüm çalışmaların can damarı olduğu bilinci, onun devrimci çalışmalarının yönetici kılavuzudur. Örgütsel ve ideolojik çalışma görevlerinin yerine getirilmesinde titizdir, fakat bir devrim partisinin örgütsel ve ideolojik çalışmalarının, politik mücadele zemini dışında amacına ulaşamayacağını, bir başka ifadeyle, politik savaşımın geliştirilmesi hedefine sımsıkı bağlı olması zorunluluğunun bilincindedir. Bu, söz-eylem bütünlüğü görüş açısının ürünüdür. Bayram yoldaş, sorumluluk yürüttüğü tüm alanlarda, politik ve toplumsal gelişmelere yüksek, canlı bir ilgi içinde olmuş, şu ya da bu muharebeye dahil olmanın veya bir muharebe başlatmanın imkanlarına odaklanmıştır.
Politika-örgüt ilişkisini kavrayışı da bu temeldedir. O, politik görevleri güce göre ele alma iddiasızlığına uzak durdu, gücü politik görevlere göre düzenleme çizgisinde hareket etti. Kuvvetlere hakimiyet, onların en doğru biçimde konumlandırılması, sınırlı bir güçle en etkin hareketi, duruşu örgütlemek, potansiyel gücü açığa çıkarmayı zorlamak, onun politik gelişmelerle ilişkilenişteki zihniyet ve pratiğinin en öne çıkan yönüdür. Gerek Kuzey Kürdistan'da, gerekse de Rojava'da, çalışmaların başında yürüdüğü dönem, bunun canlı ve çarpıcı örneklerini sunar. Politik mücadelenin biçimlerinde, araçlarında esnek, politik savaşım görevlerinin omuzlanmasında ise katıdır.
Örgütsel Önder, Yetkin Örgütçü

Bayram yoldaş, kuvvetlere ve olanaklara hakimiyetini süreklileştiren, örgüt ve kadro sorunlarının saptanmasında, çözümünde etkin, örgütsel gelişim stratejileri temelinde çalışma iradiliği güçlü, politik kararların uygulanması çıtası yüksek bir komünisttir. Onun pratiğinde uygulamanın denetimi tüm bunlara sıkıca eşlik eder. Örgütsel önderlik niteliği, Merkez Komitesi üyeliğinden Kürdistan Örgütü sekreterliğinke, İstanbul İl Komitesi sekreterliğinden Türkiye cephesinde şu ya da bu alan denetçiliğine değin omuzladığı tüm görevlerde ışıldadı ve ürünlerini verdi. O, hapishane yıllarını partinin deneylerini özümsemek ve geleceğe hazırlık için etkin biçimde değerlendirmeyi başardı. Rojava'ya ayak bastığında, örgütsel önderlik niteliği pratik sonuçlarını yaratmakta gecikmedi.
Bayram yoldaş yetkin bir örgütçüdür. Hem örgütler sistemi kurmak ve işletmek, hem de kitle örgütçülüğü alanında geçerlidir bu. Her iki vasfı kişiliğinde birleştirmiştir.
Sorumluluk sahalarında mücadelenin değişik biçimlerini ve değişik görevleri üstlenecek örgütler kurmak, bunların işlemesini sağlamak, önlerine görev çekmelerini sağlamak Bayram yoldaşın yaygın bilinen özelliklerinden biridir. O, bunları bütünleyecek olan denetim görevini, hakimiyet, bilgi akışı ve bir kurumun işletilmesi sınırlarına daraltmadı, denetçinin de, denetlenen örgütün de eğitildiği, denetlenen alanda değişim ve gelişim kanallarının açığa çıkarıldığı bir imkan olarak kavrayıp uyguladı.
Örgüt kurmada mükemmelliyetçiliğin frenleyiciliğinden, hatta bazı durumlarda pasifize ediciliğinden azadedir. Verili durumdan ve güçlerden hareket etmekte ataktır. Politik mücadeleye seferber ederek, kolektif eğitim çalışmalarından geçirerek, ikili görüşmeler, tartışmalar yürüterek ve pratik örneklik yoluyla, deney ve birikim yetersizliği içindeki örgütlerin ve yoldaşların görevlerini kavramaları, partinin deney ve birikimleriyle donanmaları, önemli hatalara düşmemeleri, özgüven ve irade kazanmaları için ter dökmek onun gelişkin özelliklerinden biridir. En dar ve sınırlı ilişkiler içinden bir örgüt çıkarmak gibi üstün bir meziyete sahiptir. Yeni örgütler kurmak, örgütlenme alanlarını yaymak, örgütlülük düzeyini yükseltmek niteliğini gittiği her yere götürdü. Rojava bunun en yeni örneği oldu.
Kitle örgütçüsüdür. "Halk insanı" özelliği, sosyallik, meşruiyet bilinci, insanın değişimine güven, girişkenlik, insana emek verme coşkusu onun kitle örgütçülüğünün dayanaklarıdır. Gittiği bir mahallede, bir evde, adli tutuklularla hücre komşuluğu yaptığı bir hapishanede veya kitle teması imkanı doğan bir ortamda, insanları, düzen partilerinin etkisinden koparma, emekçi sol saflara, partiye kazanma çabasına girişmesi, Bayram yoldaş için olağandır. Onun düşünüş tarzından, devrimi örgütleme görüş açısından, bunun tersi anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. Yürüttüğü görevlerin sınırlı ölçekte pratikleştirmesine izin verdiği bu nitelik, Rojava koşullarında yeniden toprağa kavuşmuş ve halklarda karşılık bulmuştur. Uyandırdığı sevgi, güven ve saygı, uğurlanışında ve sonrasında açığa çıkmıştır.
Kadro Yetiştirme Eyleminin Yılmak Bilmez Militanı

Bayram yoldaş, görev yürüttüğü tüm alanlarda kadro yetiştirmek için güçlü bir iradedir. Coşkulu bir emekçidir. Türkiye'de de, Bakurê Kürdistan'da da, Rojava'da da aynı kararlılık ve iradeyi sergiledi, Erdal Balcı ve Hüseyin Demircioğlu Parti Akademilerinin deneylerinin çalışkan bir öğrencisi, eleştirmeni ve ileri taşıyıcısı olarak hareket etti.
Yoldaşlarını tanıma, potansiyellerini sezme, anlama, görevler vererek yetiştirme eylemini, dar veya geniş, legal, yarı-legal, illegal eğitim çalışmalarıyla bütünledi. İdeolojik bakımdan güçlendirmek, partinin temel görüşlerini, çizgisini kavratmak, özgüven ve irade kazanma imkanlarını büyütmek, onun eğitim çalışmalarının odağında durdu. Kongre belgelerini, MYO'yu, teorik yayınları ve MPYO'yu, eğitim materyalleri olarak en etkin tarzda değerlendirdi. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda kadro yetiştirmeye ara vermedi. İkili görüşme ve tartışmalar ile pratik örneklik de bunun bir parçası oldu. Yürütülen eğitim çalışmalarında, yoldaşları, onlara eğitici olarak görevler vererek yetiştirmek de onun yöntemlerinden biridir. Başka konularda olduğu gibi, eğitimde de, belirli bir nitelik aramak, fakat mükemmelliyetçi olmamak onun avantajıdır.
Kadın kadrolar yetiştirilmesi, onların devrimci görev ve sorumluluklar almaları, parti yaşamında ve devrimci savaşımda etkinliklerini geliştirmelerinde örnek bir komünist oldu. Savaşımın politik askeri cephesi dahil, tüm cephelerde kadın komünistlere güven içinde hareket etti.
Disiplin Niteliği Güçlü Partizan
Bir partinin ve bir devrimcinin güçlülük ölçülerinden biri olan disiplin, Bayram yoldaşın devrimciliğe birlikte getirdiği bir özelliğidir. O, devrimci yaşamın, ilişkilerin ve savaşımın gerektirdiği bir içerik ve biçim kazandırmak için bu gücünü eğitip şekillendirdi. Gündelik yaşamdan kararlarla ilişkilenişe, bir eylemin örgütlenmesinden bir görüşmeye, bir görevin yerine getirilme tarzından verilmiş bir söze uygun davranılmasına, bir toplantıdan bir randevuya ve bir eğitim çalışmasına değin her konuda ve ayrıntıda onun disiplin niteliği açığa çıkar. Böyle yaşar, yoldaşlarıyla, olaylarla, sorunlarla böyle ilişkilenir. Devrimci disiplin onun güçlü devrimciliğini mayalayan önemli dinamiklerden biridir.
Eğitip şekillendirdiği disiplin niteliğinin biçimi, ikili ilişkilerde, yer yer içeriğin gerisinde kaldı. Bu, onun "sert" bir yoldaş olarak "nam kazanması"na, sokaklarda ve zindanlarda bu "sert"liğe bağlı sevimli, saygılı bir lakapla, "zalım" olarak anılmasına yol açtı. Kolektif veya bireysel disiplinsizlikleri, sorumsuzlukları, gerilikleri öfkeye bulanmış bir üslupla tartışması ve eleştirmesi tarzındaki bu biçim yetersizliğiyle bilinçli, iradi bir ilişkileniş içinde olmuş, onu yönetmek için kendi üzerinde dikkatle çalışmayı elden bırakmamıştır. Bu sertliğin, kendini netlikle ortaya koyan içerik, yetersizliklerin, sorunların, aksamaların aşılması için sergilenen güçlü çaba ve yoldaşlık sevgisinin ışıltısının öyle ya da böyle ortamda var edilmesiyle bir engele dönüşmekten çıkarılması Bayram yoldaşın başarılarından biridir. Yine de bu, onun birikiminin, deneyinin, devrimci aklının, çözüm üretme yeteneğinin derdine derman olabileceğini düşünen yoldaşlarından bazılarını ilk adımı atmakta tutuk bırakmış, sorunları daha hızlı ve rahat tartışmalarını frenleyebilmiştir. Veya kimi yoldaşlarını ikili, üçlü bir görüşmeye, tartışmaya gerilimli bir ruh haliyle gitmeye itebilmiştir. Bayram yoldaş, içeriğin yerine ikame edilmeye kalkışılmadığı sürece, bu duruma hak vermekte tereddüt etmemiş ve bu "hak vermeye" karşılık düşecek tutumlar geliştirmede ferah olmuştur.
Partinin Kürdistanileşmesinin Sürükleyici Gücü

Bayram yoldaş, sömürge boyunduruğu altında tutulan ve inkar edilen halkına derin ve güçlü bir sevgiyle bağlıydı. Faşist inkarcı sömürgeciliğe öfkesi, bir volkanın öfkesiydi. Bu zeminde, şovenizmle, sosyal-şovenizmle mücadelede uzlaşmazdı. Devrimci ve antifaşist güçlerin sosyal-şovenist düşünce ve pratikleri, onun için salt kabul edilemez değil, anlaşılmazdı da. Bir ulusun diğer ulus üzerindeki egemenliğinin, sınıfsal tutum veya sosyalizm adına doğrudan ve dolaylı biçimde meşrulaştırılmaya çalışılmasını, emekçi sol üzerindeki burjuva ideolojik hegemonyanın çıplak bir ifadesi olarak gördü. Bu zihniyetle sosyalizm iddiasının bağdaşmazlığı, onun için gerçeğin abecesiydi.
O, aynı zamanda coşkulu bir enternasyonalisttir. Ulusal amaçlarla sınırlı, kapitalizmin dışına çıkmayan, dünya proletaryasının ve işçi sınıfı önderliğinde tüm insanlığın kurtuluşu davasından koparılmış program ve görüşlerle arasında bir ilke duvarı vardır. Bu zeminde uzlaşmaz bir marksist-leninisttir. Bayram yoldaşın enternasyonalist zihniyeti, partinin olanaklarının, yeteneklerinin, birikiminin dünya devrimci ve komünist hareketine açık olmasını gerektirir. Tüm enternasyonalist pratik katkı biçimleri onun büyük mutluluğudur.
O, partinin, Kürt ulusal özgürlüğü, ulusal toplulukların ulusal nitelikli demokratik hakları ve birleşik devrim konusundaki temel görüşlerini ve çizgisini güçlü biçimde özümsemiştir. Bunları, çeyrek asırlık parti tarihinin her dönemecinde kararlılıkla savunmuş, hem düşünsel, hem de pratik olarak gelişip derinleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
Bayram yoldaş, parti programında ve eyleminde, Kürdistan ve iki ulus gerçeğinin marksist-leninist görüş açısından karşılık bulması, egemen ulus kültürünün, ideolojisinin ve kitlelerinin, bir diğer ifadeyle, şovenizmin ve sosyal-şovenizmin basıncının komünistçe göğüslenmesi için, yılmak bilmez bir çaba içinde oldu. Bu temelde yer aldığı bütün platformlarda eleştirelliğini güçlü tuttu. Öneriler ve pratik örneklik geliştirdi. Kürdistan Örgütünün ve kadroların Kürdistanileşmesi yolunda iradiydi. Bu doğrultuda, ilk olarak, politik savaşımın gündemlerinin ve sorunların konuluşunun Kürdistanileşmesi, ikinci olarak ise Kürdistan'da faaliyet yürüten kadroların Kürtçe konuşmaları, Kürtçe okuma ve yazmayı öğrenmeleri için sistematik çaba harcadı, enerjik bir mücadele yürüttü. Rojava'da tüm bu konularda ufkunu daha fazla genişletti.
3. Kongre sonrası dönemde, Kürdistan Örgütü illegal yayın organının Kürdistani bir içerik ve dil kazanmasında, Bakur Kürdistan kitle yayınının çıkarılması ve kitlelere ulaştırılmasının örgütlenmesinde, sosyalist yurtseverlik hattına uygun politik eylemler ve kampanyalar yürütülmesinde, Amed ve Wan'da politik ve örgütsel iradeleşmede ısrarda, Kürtçe adlar ve Kürdistani amblemler kullanılmasında ve nihayet, partinin kuruluşundan itibaren yaratılmış birikimin 1. Kürdistan Konferansı'nda ete kemiğe büründürülmesinde, Bayram yoldaşın önderlik gücü ve kapasitesi belirleyicidir.
O, Kürdistan tarihi, Kürt dili, edebiyatı, müziği, basın geleneği konusunda sistematik olarak okuyan, düşünen, fikirler oluşturan bir komünisttir. Bu başlıklarda, kapsamlı, ciddi bir birikim edinmiş, özellikle hapisane yıllarını bu açıdan çok etkin biçimde değerlendirmiştir. Kendini Kürdistan partisi, grubu olarak ilan eden politik yapıların yayınlarını ciddiyetle izlemekte, onlarda yer alan değişik düşüncelerle, değerlendirmelerle sosyalist yurtsever görüş açısından ideolojik mücadele yürütmekte, polemikler yazmakta veya yoldaşlarına önermekte, görev vermekte girişken ve ısrarcıdır.
Bayram yoldaş, ulusal devrimci ve sonrasında ulusal demokratik taleplerle yürütülen silahlı mücadeleyle omuz omuza olmak devrimci görevine her kritik dönemeçte bağlı kaldı. Kürt ulusal talepleriyle pratikte ilişkilenişte, bir başka ifadeyle politik duruşta ete kemiğe bürünmeyen "ideolojik mücadele" sahteliğini teşhire özel bir önem verdi. Abdullah Öcalan'ın tutsak edildiği zor zamanlarda, şovenizme meydan okuma hattında, Süleyman Yeter yoldaşla omuz omuza emek verdi. İzleyen süreçte, "gerilla onurdur" şiarının miting meydanlarında, gösterilerde haykırılmasını sağlayan iradenin oluşturucularından biri oldu. PKK'nin yeni program ve stratejisini, ulusal devrimci taleplerin yerine ulusal demokratik talepleri geçirmesini sosyalist yurtsever görüş açısından eğip bükmeden eleştirirken, durumun şu ya da bu biçimde sosyal-şovenist yaklaşımların örtüsüne dönüştürülmesine karşı kararlı bir mücadele yürüttü. 2004 Haziran'ı öncesinde PKK'deki Osman Öcalan-Nizamettin Taş tasfiyeciliğini, 2004 Haziran'ı sonrasında ise siyasi olarak AKP'ye bel bağlayıp, ateşkese son verdiği için PKK'yi kınama bildirisi yayınlayanları "77 zehirli imza" olarak teşhir etti. Gerillaya dayalı olarak ulusal demokratik taleplerle yürütülen mücadelenin faşist inkarcı sömürgecilik koşullarındaki siyasi anlamının güçlü bilincini taşıdı. 23 Mart 2019'a değin, canlı kalkan eylemlerinden özyönetim direnişlerine, tüm özgün ve kendini sakınmasız ortaya koymanın gerektiği süreçlerle etkin bir politik ilişkilenişin imkanlarını sonuna kadar zorladı. Başûr'a, Rojhilat'a ve Rojava'ya daima canlı bir siyasi ilgi gösterdi.
O, Rojava devriminin savunulması, emekçi kitlelere mal edilmesi, geliştirilmesi ve sosyalizm yönünde ilerletilmesi için her şeyini ortaya koydu. Şengal ve Güney Kürdistan'da komünist duruşun mimarlarından biri oldu. Rojava'da halkların eşitliği ve devrimin Suriye'ye yayılması konusunda büyük bir coşkuyla, inançla çalıştı.
Birleşik Devrimci Mücadelenin Ve Devrimci Yoldaşlığın Öznesi

Bayram yoldaş, ‘74-80 dönemi politik kültürünün, devrimle ve nihai amaçlarla ilişkileniş tarzının yol açtığı grupçuluğa ve cepheleşme konusundaki basiretsizliğe karşı, MLKP'nin geliştirdiği eleştirileri ve kopuş pratiğini devrimci şekillenişinin belirleyicilerinden birine dönüştürdü. Bulunduğu alanlarda bu çizginin uygulanışında daima etkin ve sürükleyici oldu. İdeolojik mücadeleyle grupçuluğu, ideolojik mücadeleyle cepheleşme yeteneksizliğini bir ve aynı şey sanan zihniyetle uzlaşmadı. Birleşik mücadelenin her düzeyinde, partimizin üstlendiği sorumlulukları, verdiği sözleri yerine getirmesini bir ilke sorunu olarak gördü. Pek çok eylem birliğinin, güç birliğinin, bunlardan biraz daha ileride duran Birleşik Devrimci Güçler Platformu'nun pratikte karşılık bulması, gelişmesi için kararlılıkla hareket etti. Birleşik Demokratik Cephenin kuruluşunu başından itibaren heyecanla karşıladı ve destekledi. HBDH'ın kuruluşu ve gelişmesine büyük bir emek verdi. Partimizin HBDH'la ilişkilenişini güçlendirme imkanları üzerine sürekli kafa yordu, eleştirileri ve önerileriyle zorlayıcı oldu.
O, devrimci parti ve gruplarla, ulusal demokratik hareketle ilişkilerde ciddi, saygılı, içten ve eleştireldi. Bunların dışında kalan ve burjuva dünyanın etkilerinden saydığımız türden bir diplomasiden kuvvetle uzak durdu. "Parti çıkarı" adı altındaki ideolojik bozulmalara izin vermedi. Birleştiriciydi. Tartışma, eleştiri, esneklik, özeleştiri, geri adım ve yeni bir tartışma fırsatı yaratmak, Bayram yoldaş için birleştiriciliğin dayanaklarıydı. Amaca sımsıkı bağlı kaldı.
Partimizin "devrimci yoldaşlık" kavramında ifade bulan zihniyeti, Bayram yoldaşın ilişkilerinde ve eyleminde karşılık buldu. Savaşan, ter döken, devrimi ileri taşımak için her şeyini ortaya koyan değişik parti ve gruplardan devrimci kadrolara büyük değer verdi. Şehit düşenlerin acısını derinden yaşadı, yarattıkları boşluğun bilincinde oldu. Sokaklarda da, zindanlarda da bu zihniyetle, bu duygularla hareket etti.
Kızıl Komutan
Bayram yoldaş, Baran Serhat'ın sorumluluk düzeyinde bir komutanlık için güçlü nitelikler biriktirmişti. İdeallerle yüksek bir özdeşlik, irade sağlamlığı, insana değer verme, yoldaşlara güçlü bir sevgiyle bağlı olmak, sorumluluk bilinci, omuzladığı görevle militan ilişki, karar verme gücü, zor bir durumun veya kararın bireysel sorumluluğunu üstlenme, disiplin, ciddiyet, planlama, siyasi cüret ve ruhsal sağlamlık onun önderleşme serüveni içinde yeni düzeyler kazanmıştı. Politik önder olarak olgunlaşmış durumdaydı. Savaşımın barışçıl ve kitle şiddeti, yasal ve yasadışı, silahsız ve silahlı biçimleriyle siyasi mücadele yürütmeye önderlik etmişti. Kuzey Kürdistan sekreteri olarak alanda konumlandığında, güç sınırlılığına boyun eğmeden, birkaç yoldaşı milis ve müfreze olarak örgütlemekte ve eyleme yöneltmekte duraksamamıştı. Çok küçük imkanları bile yaratıcı tarzda değerlendirmekte, yeni başarıları hazırlayacak bir dayanağa dönüştürmekte, bir başka ifadeyle yaratıcılıkta mahirdi.
Tüm bunlar, Rojava'da kendini yeni bir düzeyde ve aynı zamanda bir komutanlık niteliği biçiminde üretti. Güçlerin küçük bir ordu olarak örgütlenmesinde, değişik cephelere görevlendirilmelerinde, parti taburunun ve enternasyonal taburun kuruluşunda, değişik işlevlerde askeri okullar açılmasında, savaşçıların göreve ve yeni görevlere hazırlığında, komutan adayları yetiştirilmesinde, Alişer Deniz FOC'unun kuruluşunda, güçlerin moral ortamlarının güçlendirilmesi çalışmalarında, Kobanê direnişine veya Nusaybin özyönetim direnişine komutan ve savaşçı gönderilmesinde onun politik askeri önderlik güç ve kararlılığının payı büyüktür. "Askerce düşünme" yeteneği gelişmiştir. Kızıl komutanlar kurmayının en öndeki üyesidir.
Parti Çizgisinin Savaşçısı
O, devrimci gelişimini, parti çizgisini öğrenme, anlama, kavrama, bu çizginin gereklerine göre çalışma ve savaşma hattından ilerletti. Parti çizgisini özümsedi, onun yılmaz bir militanı, bir kızıl emekçisi oldu. Öyle ki, partinin, çizgi sürekliliğinin veya çizgiyi taşıma iradesinin zaafa uğramasıyla bağlı politik ve örgütsel zikzaklar yaşadığı dönemlerde, Bayram yoldaşın sorumluluk alanlarında buna yalnızca düşünsel değil, pratik bir eleştiri veya itiraz da vardır. Bu, her şeyden önce, partinin politik önderlik anlayışını ve politik mücadele tarzını uygulama kararlılığında, ısrarında, arayışında ifade bulur. Parti stratejisinin ve temel parti görüşlerinin savunulmasıyla bütünlenir. Bayram yoldaş, partinin ileriye doğru tüm örgütsel, politik, ideolojik, teorik adımlarıyla buluşan bir komünist ve 3. Kongreden itibaren bu adımların düşünsel ve pratik önderlerinden biridir. Partinin örgütsel yapısı, politik askeri örgütlenme, birleşik cephe, ulusal özgürlük mücadelesi ve kadın özgürlük mücadelesi zemininde 3., 4., 5. ve 6. Kongrelerde ortaya çıkan yeni tipte programatik, örgütsel ve ideolojik ileri adımlar onun görüş açısıyla uyumludur. O, partisini ve birey olarak kendini, gelişmesi, yeni sınırlara ulaşması gereken özneler olarak kavrar. Komünist öncünün savaşkanlığından ve ölümsüzlerden büyük bir onur duyar. Parti teorisi, emperyalist küreselleşme ve kadın özgürlük mücadelesinin de içinde olduğu teorik adımlarından, enternasyonalist kararlılığından, birleştiriciliğinden, siyasi ufkundan, kısa bir ifadeyle, partinin tüm başarılardan enerji, güç ve coşku alır. Başarıların üzerine basarak yükselir. Fakat, her ileri adımı, gelişimi, yenilenmeyi, kavrayışı, daha ileri yürümenin dayanağına dönüştürmenin mücadelesini yürütür. Partiyi de, kendini de olmuş, bitmiş, tamamlanmış saymaz. Devrimci yürüyüşle ulaşılmış hiçbir sınırı varılacak son nokta görmez.
Kolektivizm gücü yüksek bir komünist olarak öne çıkar. Görev yürütüğü organlarda yaman bir eleştiricidir, fakat asla kendinden bakmaz, kendinden hareket etmez, kendini dayatmaz, yetkilerini kendi için kullanmaz. Hazır bulunamayacağı organ toplantılarına yazılı görüşler, öneriler, siyasi değerlendirmeler iletme ciddiyetiyle, sorumluluğuyla hareket eder. İçinde yer aldığı organların katılmadığı kararlarını uygulamakta nettir, ağırdan almaz, üstünkörü hareket etmez, sorun olarak görmez. Bireysel özveri çıtası çok yüksektir. Örneğin, 8 yıllık hapislikten sonra, Rojava devrimi karşısındaki görevlerle 5. Kongreye katılmak arasında bir seçim yapmak gerektiğinde, ilkinden yana davranmakta tereddüt etmez. Oysa, o kongrede bulunmayı çok istediğine şüphe yoktur. Söz ve eylem birliğinin örneğidir. Eleştiri ve tartışmada etkinliği, üyesi olduğu tüm organlara yansır. Onun bu etkinliği, gücünü, devrimci pratikten alır. Söyleyip kendi alanında, sözlerinin seyircisi olmaz, onu uygulamanın bir yolunu bulmanın militanı olur. Çok konuşmak, çok bilmek, fakat pratikte pek az yapmak, pek az örnek oluşturmak, pek az emek sarf etmek onun öfkesini uyandırır. Devrimci mücadeleyle, lafazanlık veya dışsal akıl hocalığı tarzında ilişkişilenişle aralıksız savaş halindedir. Buna karşın, hangi tipte gerilimler yaşarsa yaşasın, devrimci pratiği güçlü, feda ruhu berrak yoldaşlarıyla ve devrimci yoldaşlarıyla ilişkilerinde ferahtır. Sevgi ve güven yüklüdür.
Ölümsüz

Bir parti neye benzer? En başta kadrolarına. Bir parti çizgisinin başarısı veya başarısızlığı neye bağlıdır? En başta kadrolarına. Çünkü parti bilinçli varoluş, bilinçli eylem, bilinçli öncülüktür. Verili koşullar altında iradiliktir. Aynı gerçeği, yoldaşlık tarzı, ruhsal sağlamlık, devrimci metanet, boyun eğmezlik, savaş iradesi, siyasi kültür, ideolojik derinlik ve teorik düzey gibi tek tek boyutlardan hareketle de kavrayabiliriz. O yüzden, Bayram yoldaşın kavgada fiziken yer alıp almadığı, partimiz için de, devrim için de, karşıdevrim için de elbette çok önemlidir. Parti onu korumayı başaramadı. Bunda, parti önderliğinin soruna müdahaledeki iradilik zayıflığının, koruma eyleminin gerektirdiği profesyonelliğin yaratılamamasının payı vardır. Bunda, fizik olarak en yakınındaki parti kadrolarının ve güçlerinin sorunla ilişkilenişlerindeki yüzeyselliğin, düşman algısı zayıflığının payı vardır. Bunda, bunlardan daha fazla, pek çok güçlü niteliği kendinde toplamış, kaynaştırmış, bu kaynaştırmadan yeni bir nitelik düzey elde etmiş, komünist önder, kızıl komutan Baran Serhat'a ulaşmış Bayram yoldaşın, partinin yenemediği zayıf yanından, önderlik kadrolarının, düşmanın saldırı olasılığı karşısındaki duruşlarının kurumsal ve resmi değil, bireysel ve duygusal oluşundan kopuşamamasının payı vardır. Partinin tüm kadroları, tüm üyeleri Baran Serhat'ın korunamamasında kendilerinin payının ne olduğunu düşünmek, anlamak zorundadır. Ve parti bu zayıflığını mutlaka aşmalıdır. Bu, Baran Serhat başta olmak üzere tüm ölümsüzlerimize vermemiz gereken bir sözdür. Siyasi, örgütsel, ideolojik ve politik askeri varoluşumuzda, Bayram yoldaşın fiilen çalışmalara katılamayacak oluşundan doğan boşluğun bilincindeyiz. Bugün o boşluğu doldurmak için, hangi alanda faaliyet yürütüyor olurlarsa olsunlar, tüm parti kadrolarının çalışmalarını en azından bir misli güçlendirmeleri gerekiyor. Gelecekte, "Baranlaşma" şiarını pratikleştirmek yolundan devrimciliklerini yeni niteliklerle donatacak komünistler, en başta da genç komünistler arasından boy verecek yoldaşlar, Bayram yoldaşın istediği, hedeflediği gibi, partiyi yeni sınırlara taşımanın öncü iradeleri olarak, önce bir kolektif kuvvet, giderek de tek tek parti kadroları olarak onun yarattığı boşluğu dolduracak, pek çok yedek yetiştireceklerdir. Buna büyük bir güven duyuyoruz, çünkü partimiz çeyrek asırlık varoluşunda bir Baran Serhatlar fideliği olduğunu göstermiştir. İşkencecileri defalarca inlerinde yenmenin, değişik dönemlerde zindanlardaki başeğmez direnişçiliğin, devrimci tarihini yaparken önüne çıkan en zor anlardaki sarsılmaz duruşun, yoldaşlarının tabutlarını omuzlayan yüreğindeki keskin sancıya metanetle göğüs germenin, kabına sığmaz bir yaşam sevinci içindeyken ölümle oyun koyuna yaşamanın, düşünmenin, eleştirmenin, önermenin, yapmanın, hayal etmenin, yenilenmenin örneği olarak devrim toprağını kanıyla sulayan, Bayram yoldaş, her şeyden önce ve her şeyden fazla ölümsüzlere bağlılığın komutanıydı. Bir devrimcinin erişebileceği daha büyük bir yükseklik yoktur.