MLKP TÜZÜĞÜ
Share on Facebook Share on Twitter
 
 

Türk ve Kürt uluslarından, Laz, Abhaz, Gürcü, Çerkez, Çingene, Arap, Ermeni, Rum vb. ulusal topluluklardan proletaryanın öncü müfrezesi ve savaş kurmayı MLKP, Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in yolunda yürür, Marksizmi-Leninizmi rehber alır.

Proletarya enternasyonalizmi ilkesini yüksekte tutan ve dünya komünist hareketinin yaşadığımız topraklardaki kolu olan MLKP, diyalektik ve tarihsel materyalizmi temel alır.


I- ÜYELİK

1- 18 yaşını doldurmuş, MLKP program ve tüzüğünü kabul eden, MLKP örgütlerinden birinde görev alan ve düzenli biçimde aidatını ödeyen kişi MLKP üyesidir.

Üye kabulüne yetkili en alt örgüt İl Komitesidir. Kabul edilen üyelik başvurusu, aday üyelikle başlatılır. Aday üyelik süresi asgari altı ay, azami bir yıldır. Bu süre, yurtdışında en az bir yıl en fazla iki yıldır. Üyelik başvurusu, iki üyenin önerisi üzerine il komitesinin kabulü ve MK'nin onayıyla gerçekleşir.

2- Üyelerin Görevleri

a)      MLKP'nin kararlarına ve disiplinine uymak, politikalarını gerçekleştirmek için tüm yetenek ve enejisini harekete geçirmek; MLKP çizgisini savunmak ve geliştirmeye çalışmak; örgüt yaşamına aktif biçimde katılmak, MLKP'nin amaçları doğrultusunda, burjuvaziye ve her türden gericiliğe karşı mücadelede uzlaşmaz, militan bir savaşçı olmak.

b)      Marksist-Leninist klasikleri incelemek ve bilgilerini derinleştirmeye çalışmak. Gerek uluslararası, gerekse de ülkedeki komünist ve devrimci mücaelelenin deneyimlerini, derslerini inceleyip öğrenmeye önem vermek. Teori ile pratiğin birliğini gözetmek.

c)      Marksizm-Leninizm'e bağlı kalmak ve onu her tür anti-marksist akıma karşı savunmak.

d)      Burjuva-feodal düsünce ve duyguların gerek kendi yaşamı, gerekse de örgüt yaşamı üzerindeki etkilerine karşı mücadele etmek. Özel yaşamını komünistçe düzenlemek ve politik çalışmalarında tavır ve ahlakıyla örnek olmak. Düzenle, görünür/görünmez tüm bağlarını koparmak, sürekli kendini yenilemek ve yaşamının her zerresini komünistçe düzenlemek için mücadele etmek. Örgüte, yoldaşlarına ve halka karşı açık ve dürüst olmak. Eleştiri ve özeleştiride dürüst, içten ve kararlı olmak. Örgütten hiç bir şey gizlememek.

e)      c) Siyasi polise karşı uyanık olmak. Örgütü, düşman saldırıları karşısında korumak. Poliste, mahkemede ve zindanda komünist bir tutum takınmak. Devrimin ve örgütün çıkarlarını gözbebeği gibi korumak. Hiçbir koşulda sır vermemek.

f)        Her türden hizipçi faaliyet ve etkiyi göğüsleyebilecek komünist bilinç ve uyanıklığa sahip olmak, örgütün komünist birligini özenle korumak.

g)      Örgütün her tür olanağını en iyi biçimde korumak ve bunları geliştirmeye, çoğaltmaya çalışmak.

3- Üyelerin Hakları

a)      Örgütün programatik, stratejik ve taktik görüşlerini, tüm kademelerdeki MLKP örgütlerini ve yönetici üyelerini eleştirebilmek.

b)      Organ toplantısında, üye tartışma toplantıları vb. platformlarda, örgütün iç basınında, düşünce, eleştiri ve önerilerini sunmak, tartışmak ve geniş kapsamlı tartışma önerisinde bulunmak.

c)      Seçme ve seçilme hakkına sahip olmak.

d)      Yer aldığı örgüt organında kendisi ile ilgili olarak yapılacak tartışmaya fiilen katılmak ve hakkında ceza verilmeden önce yetkili organa savunmasını sunmak.

e)      Hakkında alınmış kararlara, örgütsel işlerlik çerçevesinde MK veya kongreye itirazda bulunmak.

f)        Örgütten ayrılabilmek.

 

4- Aday üyelerin Hak ve Görevleri

a)      Aday üyeler ile üyeler arasında görevler açısından herhangi bir farklılık sözkonusu değildir.

b)      Aday üyelerin seçme-seçilme ve komite düzeyindeki örgütlerde görev alma hakları yoktur. Bunlar dışında kalan tüm üyelik haklarından yararlanırlar. Aday üyeler kongrede temsil edilir.

 

II. MLKP'NİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

5- MLKP'nin temel örgüt ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir. MLKP'nin yönetiminin yol göstericisi ilkesi ise kollektivizmdir.

a)      MLKP, üretim ve bö1ge esası üzerinde örgütlenir.

b)      MLKP, esas olarak tüm organlarının seçimle belirlenmesinden yana olmasına rağmen, faşizmin zorunlu kıldığı ağır illegalite koşullarında bu, kongre ve Merkez Komitesi'nin oluşumunda uygulanır. Diğer örgütler yukarıdan aşağıya doğru kurulur.

c)      Seçim ilkesinin uygulandığı her durumda tek tek aday olma ve gizli oy yöntemleri uygulanır.

d)      Bütün organların sekreteri ve sekreter yardımcıları demokratik danışma yöntemi işletilerek atamayla belirlenir.

e)      Demokratik merkeziyetçiligin bir gereği olarak birey örgüte, alt organlar üst organlara, azınlık çoğunluğa, tüm örgüt MK'ya, MK kongreye tabidir.

f)        MLKP'nin her alt organı bir üst organa, MK tarafından saptanan periyod dahilinde, düzenli faaliyet raporu verir. MK, raporları değerlendirerek sonuçları ilgili örgütlere iletmekle yükümlüdür.

g)      Tüm MLKP örgütleri, MLKP çizgisi ve kararları doğrultusunda faaliyet özerkliğine sahiptir.

h)      Demokratik merkeziyetçilik ile düşünce özgürlüğü ve irade birliği teminat altına alınmıştır. Her organ üyesi görüş ve önerilerini sunma, tartışma oy kullanma hakkına sahiptir.

i)        MLKP'nin örgütsel işleyiş ilkesi kollektivizmdir. Kollektif akıl ve kollektif iradenin eğemen olduğu bir işleyişi esas alan MLKP, eleştiri ve özeleştiriyi hayat damarlarından biri olarak görür. Hatalarına karşı tutumu sınıfa karşı sorumluluğu çerçevesinde ele alır. Hatalarına karşı hoşgörülü olmaz, onları gizlemez.

 

 

III- TEMEL MLKP ÖRGÜTÜ VE BAŞLICA YÖNETİCİ ÖRGÜTLER

6- Hücre

a)      MLKP'nin temel örgütü hücredir. Hücre en az üç üye ve aday üyeden oluşur.

b)      Hücreler MLKP'yi temsil eder, onun verdiği görevleri yerine getirirler.

 

7- Yerel Örgütler

a)      Yerel örgütler sorumluluk alanlarında MLKP çizgisini ve üst organların kararlarını uygular ve tüm örgüt faaliyetini yönetirler.

a)      Bu örgütler çalışma sahalarının tüm sorunlarıyla ilgilenirler ve ihtiyaç duydukları her tür kararı alıp uygularlar. Gerekli saydıkları komite, komisyon vb. organları oluştururlar.

b)      Yerel komiteler kendi adlarına, MLKP çizgisine uygun gazete, bülten vb. yayınlar çıkarabilirler.

c)      Yerel yönetim merkezi İl Komiteleridir.

d)      MLKP, Kürdistan örgütlenmesinde, Kürt ulusal gerçeğine dayanır ve Kürdistan Seksiyonu biçiminde örgütlenir.

8- Yurtdışı örgütlenmesi: MLKP'nin yurtdışı örgütü Merkez Komitesi tarafından kurulur.

9- MLKP'nin gençlik yığınları içindeki komünist kitle örgütü olan komsomol, ideolojik-siyasi bağlılık, örgütsel bağımsızlık ilkesi temelinde çalışır.

10- MLKP'nin MK dahil bütün organları, kadın çalışmasının bir ihtiyacı olarak kendilerine bağlı kadın komisyonları kurarlar.

11- Kongre, Olağanüstü Kongre

MLKP'nin en yüksek organı Kongredir. Olağan kongreler üç yılda bir toplanır.

a)      Kongrenin gündemi en geç üç ay önce açıklanır.

b)      Kongrede temsil oranı MK tarafından belirlenir. Delegeler seçim yoluyla saptanır. Seçimler örgüt ve üye esasına göre düzenlenir.

c)      Kongrenin başlayabilmesi ve kararlarının bağlayıcı olması için delegelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

d)      MK olağan kongreyi erkene alabilir veya erteleyebilir. Erteleme süresi 6 ayı geçemez.

e)      Olağanüstü kongre, mevcut üyelerin salt çoğunluğunun veya il komitelerinin 2/3'ünün talebi ya da MK'nin girişimi üzerine toplantıya çağrılır. Oluşum biçimi olağan kongreyle aynıdır.

f)        Merkez Komitesi, olağanüstü kongre talebinde bulunan üyelerin taleplerini, eline geçtikten sonra bir ay içinde örgüte sunmak zorundadır.

g)      MK, olağanüstü kongreyi altı ay içinde toplamazsa, il komiteleri MK'nin yetkilerine sahip bir kongre örgütleme komitesi kurar ve en geç 6 aylık bir sürede kongreyi toplarlar.

h)      MK'nin düşman saldırıları sonucu ağır darbeler yediği koşullarda il komitelerinin temsil edileceği bir toplantı örgütlenerek burada olağanüstü kongreyi gerçekleştirecek bir kongre örgütlenme komitesi belirlenir.

i)        Kongre, MK'nin raporunu görüşür. MK'yi (asil ve yedek üyeleri) seçer. Örgütün teorik, siyasi ve örgütsel sorunlarını karara bağlar. Program ve tüzük sorunlarının çözümünde yetkili organ kongredir.

12- Konferans

a)      Örgüt konferansları, iki kongre arasındaki dönemde ihtiyaç halinde toplanır. Konferansta temsil edilme biçimi ve konferansın içeriği Merkez Komitesi tarafindan belirlenir.

b)      Konferans kararlarının yaşama geçirilebilmesi için Merkez Komitesi'nin onayı şarttır.

 

13- Merkez Komitesi

Merkez Komitesi, iki kongre arasında MLKP'nin en yüksek organıdır. Bu süreçte tüm MLKP'yi yönetir, her alanda örgütü temsil eder, kongrede alınan kararları hayata geçirir. Tüm faaliyetlere önderlik eder, MLKP'nin taktiklerini saptar, maliyeyi yönetir.

a)      MK, kendi içinde uzmanlaşmanın gerektirdiği iç örgütlenmesini gerçekleştirir. Çalışmalarını düzenleyecek bir iç tüzük hazırlar.

b)      MK, sayısal bir azalma halinde yedekler arasından (yedeklik sırasına göre) yeni üyeler alır. Düşmanın eline geçen MK üyesi aksi bir neden olmadıkça statüsünü korur. Serbest kaldığında yerine alınmış üyenin organ üyeliği de sürer.

c)      MK, kongrede belirlenen sayının 1/3'ü oranında yeni üye alabilir. Yeni üyelerin kabulü için 2/3 çoğunluk şarttır.

d)      MK üye ve yedek üyelerinin organdan çıkarılması, genişletilmiş toplantıda MK asil üyelerinin 2/3'1ük çoğunluğunun kararı ile olanaklıdır. MK üyelerinin MLKP'den atılması için ise geriye kalan üyelerin oybirliği şarttır.

e)      Merkez Komitesi üyeleri kongrenin oy hakkına sahip doğal delegeleridir. MK yedek üyeleri ise, seçime örgütte katılırlar.

 

 

IV- PARTİ DİSİPLİNİ

14- En sıkı örgüit disiplini, tüm üyelerin ve örgütlerin en yüksek görevidir. Örgüt kongresinin, merkez komitesinin ve tüm yönetici örgüt organlarının kararları tam ve kesin olarak uygulanır. Düşünce ayrılıkları bulunan tüm sorunlar karar alınıncaya değin örgüt içinde özgürce tartışılır.

a)      MK örgüt içinde eğitim amaçlı çeşitli tartışmalar açabilir, ancak program ve tüzük sorunlarına ilişkin bir tartışma başlatılacaksa bunu kongreye bağlı olarak yapmak zorundadır.

b)      MLKP komitelerinin yarısının talebi üzerine MK örgütte tartışma açmakla yükümlüdür.

c)      Tartışma ve öneriler her üyenin kendi biriminde ya da meşru örgüt platformlarında (kongre, konferans, örgüt içi yayın) yapılır. Aykırı bir durum örgütsel anarşiye, dolayısıyla örgüt disiplinini ihlale yol açacağından, kabul edilemez.

d)      Örgüt disiplinine aykırı hareket edenler hakkında, üyelikten çıkarma, uyarı, ağır ihtar, geçici görevden alma, alt göreve verilme, süreli olarak yönetici görev vermeme, aday üyeliğe indirme, üyelik ilişkisini süreli olarak dondurma cezaları verilebilir.

e)      Üyelikten çıkarma il komitesinin kararı ve MK'nin onayıyla olur. Diğer cezalar il komiteleri tarafından verilebilir ve bunlar yürürlüğe girer. Tüm cezalar için ilgili kadroların itiraz hakkı saklıdır. İtiraz MK'ya yapılır.

f)        Sistematik olarak kurallara aykırı davrananların üyelikleri gözden geçirilir. Peş peşe iki ay aidat ödemeyen üyeye uyarı yapılır, üçüncü kez ise üyeliği sona erer.

g)      Üyelikten çıkarılan veya görevinden alınanlar örgütle ilişkilerini bir biçimde sürdürürlerse yapılacak ilk kongrede kendileriyle ilgili olarak alınmış karara itiraz hakları vardır.

h)      İşkencede çözülen üyenin üyeliği düşer.

 

V- DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE HİZİPÇİLİK

15- MLKP, hiziplerin varlığıyla bağdaşmayan irade ve eylem birliğidir. MLKP içinde her türlü hizipleşme ve hizipleşme çağrısı yasaktır, üyelikten ihracı gerektirir. Her türlü hizipleşmenin MK'ya iletilmesi ve bu durum MK içinde de söz konusuysa örgüte duyurulması kesin bir zorunluluktur. MLKP'nin hiç bir yasası, MLKP'ye karşı kullanılamaz.

Örgütsel çalışma ve ilişkiler kendi doğal işleyişi içinde sürdürülür. Organ dışında rastgele ilişki yasaktır ve disiplin suçudur.

 

VI- PARTİNİN MALİ KAYNAKLARI

16- Örgütün mali kaynakları üye aidatlarından, bağışlardan ve amaca aykırı olmayan diğer gelirlerden oluşur. Üyelik aidat miktarı MK tarafindan belirlenir. Bunda ülkenin en düşük gelirli işçilerinin durumu dikkate alınır.

 

 

İkinci Kongre, 1997